Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

3 ma de TNPT QG 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị bé
Ngày gửi: 09h:21' 02-07-2017
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 464
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
(Đề thi có 06 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 405

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. think B. drive C. mind D. find
Question 2. A. watched B. cleaned C. missed D. talked

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. effective B. national C. popular D. difficult
Question 4. A. reply B. answer C. future D. singer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. We were......by the spectacular scenery of the countryside.
A. bewildered B. preoccupied C. overwhelmed D. overjoyed
Question 6. Lan.....learning English a few years ago.
A. is starting B. started C. starts D. will start
Question 7. The water......to the area has resulted in poor crop production.
A. deficiency B. lack C. shortage D. absence
Question 8. The boy......sits infront of me in class studies very hard.
A. when B. which C. who D. where
Question 9. We moved to the countryside because we wanted to be close to......nature.
A. an B. Ø C. the D. a
Question 10. The larger the area of forest is destroyed, ......
A. the most frequent natural disasters are B. the more frequent are natural disasters
C. the more frequently natural disasters occur D. the most frequently natural disasters occur
Question 11. I will phone Vivian to......her to buy some sugar; otherwise, she will forget.
A. allow B. remind C. encourage D. advise
Question 12. All students......hand in their assignments by Friday at the latest.
A. must B. may C. ought D. might.
Question 13. I met a...... girl at my friend’s birthday party last Sunday.
A. tall American pretty B. tall pretty American C. pretty American tall D. pretty tall American
Question 14. In Vietnam, children begin their primary.......at the age of six.
A. educational B. educate C. educatiooally D. education
Question 15. The company management decided to......more workers to meet the production schedule.
A. take on B. take over C. make up D. make out
Question 16. Could you......me a hand with the washing-up, Kent?
A. give B. shake C. hold D. join

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 17. I’m sure he will be home and dry in the interview because he has good qualifications and wide experience.
A. be unsatisfied B. be successful C. be unsuccessful D. be satisfied
Question 18. Many people feel nervous when they first make a speech in public.
A. fearful B. confident C. impressed D. upset


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 19. There weren`t many tough questions in the exam, so I could answer most of them.
A. simple B. interesting C. difficult D. important
Question 20. Tim and Ton look similar although they are not brothers.
A. strange B. familiar C. different
Avatar

Nguyễn Thị Bé cũng phấn đấu làm "đạo-sỹ" như Đỗ Bình! Các mã đề nầy là của Thầy Cấn Chính Trường post lên trước khi Bộ GD&ĐT công bố các mã đề. Các mã đề nầy có một số lỗi spelling mà "Đạo sỹ Bé" cứ "copier conformément" nên chi...lòi chuôi!

 
Gửi ý kiến