Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

30 CAU TRẮC NGHIẸM CSC CSN CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn Phép
Ngày gửi: 16h:29' 04-02-2017
Dung lượng: 227.5 KB
Số lượt tải: 2979
Số lượt thích: 1 người (Quach Van Thanh)
KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu 1:Tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng với bằng:
A. 5050 B5500 C. 5000 D. 5005
Câu 2:Cho cấp số cộngvới và thì công sai bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. -2
Câu 3:Cho CSCbiết khi đó công sai của CSC là:
A. -2 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 4 :Nếu cấp số cộng biết và thì bằng:
A. 190 B. 760 C. 382 D. 378
Câu 5 :Cho dãy xác định bởi và với mọi Khi đó số hạng bằng:
A. 1274,5 B. 2548,5 C. 5096,5 D. 2550,5
Câu 6 :Cho dãy số xác định bởi: và với mọi khi đó tổng 100 số hạng đầu tiên là:
A. 150 B. 300 C. 29850 D. 59700
Câu 7 :Cho cấp số cộng có và Khi đó bằng
A. 4005 B. 4003 C. 3 D. 1
Câu 8 :Cho cấp số cộngcó vàKhi đó số hạng là:
A. 242 B. 235 C. 11 D. 4
Câu 9 :Cho dãy số với tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy là:
A. 1798 B. -24351 C. -24350 D. 24350
Câu 10 :Cho tổng 1+2+3+………..+2017+2016+2015+…………+2+1 có kết quả bằng:
A. 4068289 B. 4086289 C. 4067298 D. 4076289
Câu 11:Thêm 6 số xen giữa hai số 3 và 24 ta được một cấp số cộng có 8 số hạng.Khi đó tổng các số hạng là :
A. 110 B. 107 C. 106 D. 108
Câu 12:Thêm 5 số xen giữa hai số 25 và 1 ta được một cấp số cộng có 7 số hạng .số hạng thứ 50 là:
A. -169 B. 169 C. -171 D. 171
Câu 13:Tìm x trong cấp số cộng 1,6,11,……..biết tổng 1+6+11+16+….+x=970
A. 96 B. 69 C. 97 D. 7
Câu14 Tìm x biết : (x+1)+(x+4)+(x+7)+………..+(x+28)=155
A. x=1 B. x=-1 C. x= 2 D. x= -3
Câu 15 :chu vi của một đa giác là 158cm,số đo các cạnh nó lập thành một cấp số cộng với công sai d=3 cm.Biết cạnh lớn nhất là 44cm ,tính số cạnh của đa giác đó.
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 16:Dãy nào sau nay là cấp số cộng:
A. B. C. D.
Câu 17:Tìm số hạng đầu và công sai d của cấp số cộng biết
A. 8,d= -3 B. 8;d=2 C. 8 ;d=- 3 D. 8 ;d=2
Câu 18 :Tìm số hạng đầu và công sai d của cấp số cộng biết:
A. 33; d=12 B. 36;d= -13 C. 35; d=13 D. 34; d=-13
Câu 19 :Cấp số cộng có thì tổng 20 số hạng là:
A. 620 B. 280 C. 360 D. 153
Câu 20:Cấp số nhân có Tìm số hạng đầu tiên và công bội q :
A. q=3 B. q= -2 C. q=2 Dq=5.
Câu 21 :Cấp số nhân có tổng 3 số hạng đầu tiên là
A. B. C. D.
Câu 22: Cấp số nhân có số hạng thứ 15 là
A. B. C. D.
Câu 23 :cho cấp số nhân: -4 , x ,-9 thì giá trị x là
A. B. -6,5 C. D.
Câu 24 :Cho dãy số biết Hãy chọn phương án đúng
A.Dãy giảm B.
 
Gửi ý kiến