Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

32 Chuyen de TONG ON CAC CHUYEN DE NGU PHAP

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: thanh ánh
Ngày gửi: 12h:24' 26-08-2022
Dung lượng: 564.0 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người


TỔNG ÔN CÁC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
LƯU HÀNH NỘI BỘ

CONTENTS

MODULE 1 : PHONETICS
MODULE 2 : STRESS
MODULE 3 : TAG QUESTIONS
MODULE 4 : PASSIVE VOICE
MODULE 5 : PREPOSITIONS
MODULE 6 : COMPARISONS
MODULE 7 : THE ORDER OF THE ADJECTIVE
MODULE 8 : TENSES(ADVERBIAL OF TIME)
MODULE 9 : SUBJECTS AND VERB AGREEMENT
MODULE 10 : CONJUNCTIONS
MODULE 11 : HAVING + PAST PARTICIPLE
MODULE 12 : WORD FORMATIONS
MODULE 13 : EXPRESSIONS OF QUANTITY
MODULE 14 : MODAL VERB
MODULE 15 : INVERSION
MODULE 16 : GERUND AND INFINITIVE
MODULE 17 : CONDITIONAL SENTENCES
MODULE 18 : TYPES OF CLAUSES
MODULE 19 : VOCABULARY
MODULE 20 : REPORTED SPEECH
MODULE 21 : SUBJUNCTIVE MOOD
MODULE 22 : ARTICLES
MODULE 23 : PHRASAL VERBS
MODULE 24 : COLLOCATIONS
MODULE 25 : IDIOMS
MODULE 26 : COMMUNICATION SKILLS
MODULE 27 : CLOSEST/OPPOSITE MEANING
MODULE 28 : READING
MODULE 29 : FIND OUT MISTAKE
MODULE 30 : SENTENCE TRANSFORMATION
MODULE 31 : SENTENCE COMBINATION
MODULE 32 : PRACTICE TESTS

MODULE 1 : PHONETICS
• LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
I. Phiên âm Tiếng anh
1. Nguyên âm Vowels (u, e, o, a, i)
a. Nguyên âm ngắn - Short vowels
• / ə/: ago, mother, together - /i/: hit, bit, sit
• / ʌ /: study, shut, must - / ɒ /: got job, hospital
• /u/: put, should, foot – -/e/: bed, send, tent, spend
• / æ /: cat, chat, man
b. Nguyên âm dài - Long vowels
• / iː/ meet, beat, heat -/u:/: school, food, moon
• /a:/: father, star, car - / ɔː/: sport, more, store
-/ ɜː /: bird, shirt, early
c. Nguyên âm đôi- Diphthongs
• /ai/: buy, skỵ, hi, shy - / ɔɪ /: boy, enjoy, toy -
• /ei/: day, baby, stay - /ou /: no, go, so
• /au/: now, sound, cow - / ʊə /: poor, sure, tour
• / eə /: air, care, share - / ɪə /: near, tear, cheer
2. Phụ âm - Consonants
• /b/: bag, baby - /p/: pupil, pay, stop
• /d/: dog, daddy, dead - /k/: kiss, key
• /m/: mother, map, come - /j/: yes, yellow
• /n/: many, none, news - /s/: see, summer
• /l/: love, lucky, travel - /z/: zoo, visit
• /r/: river, restaurant - /h/: hat, honey
• /t/: tea, teach - / dʒ /: village, jam, generous
• /g /: get, game, go - / θ /: thin, thick, something, birth
• /f/: fall, laugh, fiction - / ð /: mother, with, this
• /v/: visit, van - / ʃ /: she, sugar
• /w/: wet, why - / ʒn /: vision
• / tʃ /: children, chicken, watch - / ŋ /: thank, sing
II. Cách phát âm của đuôi -s
"-s” được phát âm là:
+ /s/: khi âm tận cùng trước nó là /p/, /k/, /f/, /θ/, /t/.
+ /iz/: khi trước -s là: ch, sh, ss, x, ge.
+ /z/: khi âm tận cùng trước nó là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ: A. listens / ˈlɪsnz / B. reviews / rɪˈvjuːz /
C. protects / prəˈtekts / D. enjoys / ɪnˈdʒɔɪz /
Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /s/ còn lại được phát âm là /z/.

 Đáp án là C
III. Cách phát âm của đuôi -ed “- ed" được phát âm là:
+ /t/: khi âm tận cùng trước -ed là /s/,/tf/, /f/, /k/, /p/, /f/ thì phát âm là /t/.
+ /id/: khi trước -ed là /t/ và /d/.
+ /d/: khi âm tận cùng trước -ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Ví dụ:
A. toured /turd/ B. jumped / dʒʌmpt /
C. solved / sɒlvd / D. rained / reɪnd /
Câu B "-ed" được phát ấm là /t/, các đáp án còn lại -ed được phát âm là /d/
 Đáp án là B
*Các trường hợp đặc biệt của đuôi -ed
Một số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ/danh từ, đuôi -ed được phát âm là /id/:
1. aged / eɪdʒid /(a): cao tuổi, lớn tuổi
aged / eɪdʒd /(Vpast): trở nên già, làm cho già cỗi
2. blessed /blesid/ (a): thần thánh, thiêng liêng
3. crooked / krʊkid/(a): cong, oằn, vặn vẹo
4. dogged / dɒɡdi /(a): gan góc, gan lì, bền bỉ
5. naked /neikid/(a): trơ trụi, trần truồng
6. learned / lɜːnid /(a): có học thức, thông thái, uyên bác learned / lɜːnd /(Vpast): học
7. ragged / ræɡid /(a): rách tả toi, bù xù
8. wicked /wikid/(a): tinh quái, ranh mãnh, nguy hại
9. wretched / ˈretʃɪd /(a): khốn khổ, bần cùng, tồi tệ
10. beloved /bɪˈlʌvɪd /(a): yêu thương
11. cursed / kɜːst /(a): tức giận, khó chịu
12. rugged / ˈrʌɡɪd /(a): xù xì, gồ ghề
13. sacred / ˈseɪkrɪd /(a): thiêng liêng, trân trọng
14. legged / ˈleɡɪd /(a): có chân
15. hatred / ˈheɪtrɪd /(a): lòng hận thù
crabbed / kræbid /(a): càu nhàu, gắt gỏng
• BÀI TẬP ÁP DỤNG
Exercises 1 : Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
• Phát âm đuôi –s/es
1. A. nations B. speakers C. languages D. minds
2. A. proofs B. looks C. lends D. stops
3. A. dates B. bags C. photographs D. speaks
4. A. parents B. brothers C. weekends D. feelings
5. A. chores B. dishes C. houses D. coaches
6. A. works B. shops C. shifts D. plays
7. A. coughs B. sings C. stops D. sleeps
8. A. signs B. profits C. becomes D. survives
9. A. proofs B. books C. points D. days
10. A. phones B. streets C. books D. makes
11. A. proofs B. regions C. lifts D. rocks
12. A. involves B. believes C. suggests D. steals
13. A. remembers B. cooks C. walls D. pyramids
14. A. miles B. words C. accidents D. names
15. A. sports B. plays C. chores D. minds
16. A. walks B. steps C. shuts D. plays
17. A. wishes B. practices C. introduces D. leaves
18. A. grasses B. stretches C. comprises D. potatoes
19. A. desks B. maps C. plants D. chairs
20. A. pens B. books C. phones D. tables
21. A. dips B. deserts C. books D. camels
22. A. knees B. peas C. trees D. niece
23. A. cups B. stamps C. books D. pens
24. A. houses B. faces C. hates D. places
25. A. miles B. attends C. drifts D. glows
26. A. mends B. develops C. values D. equals
27. A. repeats B. classmates C. amuses D. attacks
28. A. humans B. dreams C. concerts D. songs
29. A. manages B. laughs C. photographs D. makes
30. A. dishes B. oranges C. experiences D. chores
31. A. helps B. laughs C. cooks D. finds
32. A. neighbors B. friends C. relatives D. photographs
33. A. snacks B. follows C. titles D. writers
34. A. streets B. phones C. books D. makes
35. A. cities B. satellites C. series D. workers
36. A. develops B. takes C. laughs D. volumes
37. A. fills B. adds C. stirs D. lets
38. A. wants B. books C. stops D. sends
39. A. books B. dogs C. cats D. maps
40. A. biscuits B. magazines C. newspapers D. vegetables
• Phát âm đuôi -ed
41. A. lifted B. lasted C. happened D. decided
42. A. believed B. prepared C. involved D. liked
43. A. coughed B. phoned C. booked D. stopped
44. A. talked B. looked C. naked D. worked
45. A. developed B. ignored C. laughed D. washed

46. A. phoned B. stated C. mended D. old-aged
47. A. clapped B. attracted C. lifted D. needed
48. A. involved B. believed C. praised D. locked
49. A. remembered B. cooked C. raised D. cleaned
50. A. smiled B. regarded C. suggested D. naked
51. A. collected B. changed C. formed D. viewed
52. A. walked B. entertained C. reached D. looked
53. A. watched B. stopped C. pushed D. improved
54. A. admired B. looked C. missed D. hoped
55. A. proved B. changed C. pointed D. played
56. A. helped B. laughed C. cooked D. intended
57. A. smoked B. followed C. titled D. implied
58. A. failed B. reached C. absorbed D. solved
59. A. invited B. attended C. celebrated D. displayed
60. A. smiled B. denied C. divorced D. agreed
61. A. planned B. developed C. valued D. recognized
62. A. approved B. answered C. passed D. uttered
63. A. doubted B. wedded C. connected D. passed
64. A. managed B. laughed C. captured D. signed
65. A. washed B. exchanged C. experienced D. mixed
66. A. filled B. added C. started D. intended
67. A. removed B. washed C. hoped D. missed
68. A. looked B. laughed C. moved D. stepped
69. A. wanted B. parked C. stopped D. watched
70. A. laughed B. passed C. suggested D. placed
71. A. reversed B. choked C. played D. sentenced
72. A. minded B. hated C. exchanged D. old-aged
73. A. proved B. looked C. stopped D. coughed
74. A. dated B. changed C. struggled D. agreed
75. A. scaled B. stared C. phoned D. hundred
76. A. behaved B. washed C. clicked D. approached
77. A. worked B. shopped C. missed D. displayed
78. A. wanted B. booked C. stopped D. laughed
79. A. booked B. watched C. jogged D. developed
80. A. kneeled B. bowed C. implied D. compressed
81. A. bottled B. explained C. trapped D. betrayed
82. A. laughed B. stamped C. booked D. contented
83. A. coughed B. cooked C. melted D. mixed
84. A. signed B. profited C. attracted D. naked
85. A. walked B. hundred C. fixed D. coughed
86. A. watched B. practiced C. introduced D. cleaned
87. A. passed B. stretched C. comprised D. washed
88. A. tested B. clapped C. planted D. demanded
89. A. intended B. engaged C. phoned D. enabled
90. A. married B. sniffed C. booked D. coughed
• Phát âm nguyên âm/phụ âm
91. A. unlike B. university C. unit D. union
92. A. sister B. close C. houses D. house
93. A. father B. anything C. another D. although
94. A. feeling B. weekend C. reading D. ready

95. A. secure B. future C. mature D. culture
96. A. banquet B. sacrifice C. ambulance D. husband
97. A. polite B. idea C. police D. oblige
98. A. family B. father C. happy D. frankly
99. A. hospital B. confidence C. biologist D. home
100. A. night B. children C. shift D. quit
101. A. mother B. brother C. although D. enough
102. A. prepare B. caring C. repair D. farther
103. A. leave B. week C. live D. police
104. A. pollute B. busy C. solution D. conclusion
105. A. chores B. children C. mischievous D. school
106. A. sacrifice B. determine C. involve D. different
107. A. attitude B. wisdom C. determine D. unwise
108. A. of B. leaf C. family D. confide
109. A. hand B. demand C. happy D. hat
110. A. house B. thousand C. young D. mouth
111. A. equal B. arrest C. reject D. envelope
112. A. culture B. under C. conduct D. bushes
113. A. change B. teacher C. school D. each
114. A. good B. groom C. school D. roof
115. A. thin B. think C. many D. under
116. A. how B. shower C. now D. below
117. A. great B. feature C. leaf D. lead
118. A. symbol B. physical C. apply D. ceremony
119. A. wedding B. exchange C. guest D. ancestor
120. A. guest B. grateful C. groom D. generation
121. A. work B. supportive C. nurse D. further
122. A. house B. around C. cousin D. announce
123. A. breakfast B. ready C. spread D. head
124. A. most B. cost C. post D. host
125. A. woman B. push C. pull D. women
126. A. close-knit B. well-known C. quickly D. kneel
127. A. hands B. parents C. takes D. hopes
128. A. prizes B. since C. spirit D. conical
129. A. bribe B. child C. children D. wife
130. A. some B. women C. love D. money

Exercises 2 : Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. valentine B. imagine C. discipline D. determine
2. A. crop B. common C. household D. bodily
3. A. merchant B. sergeant C. mermaid D. commercial
4. A. obstacle B. obscure C. obsession D. oblivious
5. A. failed B. reached C. absorbed D. solved
6. A. develops B. takes C. laughs D. volumes
7. A. species B. invent C. medicine D. tennis
8. A. advanced B. established C. preferred D. stopped
9. A. exact B. examine C. eleven D. elephant
10. A. final B. writer C. ivory D. window
11. A. passed B. managed C. cleared D. threatened
12. A. ejects B. defends C. advocates D. breaths
13. A. produced B. believed C. stopped D. laughed
14. A. alien B. alloy C. alley D. anthem
15. A. affected B. looked C. decreased D. washed
16. A. missed B. worked C. realized D. watched
17. A. need B. speech C. see D. career
18. A. loved B. appeared C. agreed D. coughed
19. A. pagoda B. integral C. against D. aquatic
20. A. imagines B. bikes C. cultures D. involves
21. A. office B. practice C. service D. device
22. A. finished B. cooked C. attended D. laughed
23. A. number B. future C. furious D. amuse
24. A. concerned B. candied C. travelled D. dried
25. A. speaks B. speeds C. graphs D. beliefs
26. A. dune B. hummock C. shrub D. buffalo
27. A. increased B. pleased C. replaced D. fixed
28. A. looks B. knows C. helps D. sits
29. A. linked B. declared C. finished D. developed
30. A. heat B. beat C. meant D. easy
31. A. sports B. thanks C. games D. enthusiasts
32. A. sacrificed B. trusted C. recorded D. acted
33. A. cooks B. loves C. joins D. spends
34. A. interviewed B. performed C. finished D. delivered
35. A. misses B. goes C. leaves D. potatoes
36. A. removed B. approved C. reminded D. relieved
37. A. young B. plough C. couple D. cousin
38. A. confine B. conceal C. convention D. concentrate
39. A. isolated B. climate C. island D. automobile
40. A. river B. rival C. native D. driven
41. A. heavy B. head C. weather D. heat
42. A. processed B. infested C. balanced D. reached
43. A. food B. shoot C. book D. boot
44. A. amount B. country C. counter D. around
45. A. apologize B. agree C. algebra D. aggressive
46. A. likes B. tightens C. heaps D. coughs
47. A. building B. suitable C. suit D. recruitment
48. A. create B. creature C. easy D. increase
49. A. needed B. played C. rained D. followed
50. A. ploughs B. photographs C. gas D. laughs
51. A. broad B. load C. road D. boat
52. A. acronym B. agency C. became D. aviation
53. A. account B. amount C. mourning D. trout
54. A. sound B. touchy C. outdated D. account
55. A. fungus B. rubbish C. function D. furious
56. A. contain B. entertain C. certain D. campaign
57. A. measure B. pleasure C. threat D. treat
58. A. south B. southern C. scout D. drought
59. A. dome B. comb C. home D. tomb
60. A. accountant B. country C. count D. fountain
61. A. clubs B. books C. hats D. stamps
62. A. advance B. ancient C. cancer D. annual
63. A. canoeing B. penalty C. rival D. tsunami
64. A. increase B. meant C. flea D. lease
65. A. goalie B. archive C. signal D. advertisement
66. A. bury B. hurt C. turn D. excursion
67. A. book B. foot C. brook D. booth
68. A. punctual B. rubbish C. thunder D. furious
69. A. sound B. touch C. down D. account
70. A. clerk B. reserve C. deserve D. herb
71. A. spark B. share C. park D. smart
72. A. hasty B. nasty C. wastage D. tasty
73. A. neigh B. height C. weigh D. vein
74. A. butter B. gum C. butcher D. summer
75. A. hall B. salt C. drawn D. roll
76. A. lost B. post C. loan D. pole
77. A. adopted B. appealed C. dedicated D. wounded
78. A. mile B. militant C. smile D. kind
79. A. peace B. great C. treat D. meat
80. A. sailor B. tailor C. naivety D. painter
81. A. character B. flatter C. equally D. attraction
82. A. peace B. wear C. weak D. sea
83. A. zoo B. goose C. tooth D. good
84. A. skill B. fine C. dinner D. since
85. A. hook B. floor C. book D. look
86. A. dedicate B. eliminate C. educate D. certificate
87. A. seems B. plays C. visits D. travels
88. A. stool B. bamboo C. good D. loose
89. A. sculpture B. result C. justice D. figure
90. A. searched B. practiced C. subscribed D. increased
91. A. adverb B. advent C. advertise D. advance
92. A. allow B. tomorrow C. slowly D. below
93. A. included B. wanted C. noticed D. decided
94. A. bushes B. wishes C. researches D. headaches
95. A. tool B. spoon C. foot D. noon
96. A. dressed B. dropped C. matched D. joined
97. A. walk B. call C. take D. talk
98. A. passed B. opened C. washed D. worked
99. A. dream B. wear C. treat D. Mean
100. A. attacks B. medals C. concerns D. Fingers


MODULE 2 : STRESS

• LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
• QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM
1.  Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
- Example : be'gin, be'come, for'get, en'joy, dis'cover, re'lax, de'ny, re'veal,…
- Ngoại lệ : 'answer, 'enter, 'happen, 'offer, 'open…
2. Danh từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
- Example : 'children, 'hobby, 'habit, 'labour, 'trouble, 'standard…
- Ngoại lệ : ad'vice, ma'chine, mis'take…
3. Tính từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhât
- Example : 'basic, 'busy, 'handsome, 'lucky, 'pretty, 'silly…
- Ngoại lệ : a'lone, a'mazed, …
4.  Động từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
- Example : be'come, under'stand
5. Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self
- Example : e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self
6. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm chính nhấn vào vần 1
- Example : 'anywhere 'somehow 'somewhere ….
7. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2 :
- Example : A'bed, a'bout, a'bove ,a'back, a'gain, a'lone, a'chieve ,a'like
- Example : A'live, a'go, a'sleep ,a'broad ,a'side ,a'buse ,a'fraid
8. Các từ tận cùng bằng các đuôi :
– ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum ….
=> Thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay tru­ớc nó
- Example : de'cision ,dic'tation, libra'rian, ex'perience, 'premier, so'ciety, arti'ficial ,su'perior…..
- Ngoại trừ : 'cathonic , 'lunatic (õm lịch) , 'arabic (ả rập) , 'politics (chính trị học) a'rithmetic (số học)
9. Các từ kết thúc bằng :– ate, – cy*, -ty, -phy, -gy
=> Nếu 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thứ 1.
=> Nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần thứ 3 từ cuồi lên
- Example : 'Senate, Com'municate, 'regulate, 'playmate, cong'ratulate ,'concentrate, 'activate……
- Ngoại trừ: 'Accuracy'
10. Các từ tận cùng bằng đuôi :
-ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ động từ)
-esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self
=> Thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này
- Example:Lemo'nade,  Chi'nese,  deg'ree,   Vietna'mese ….
- Ngoại trừ: 'coffee (cà phờ), com'mitee (ủy ban)…
11. Các từ chỉ số l­uợng nhấn trọng âm ở từ cuối kết thúc bằng đuôi – teen .
=> Ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm ở từ đầu tiên nếu kết thúc bằng đuôi – y :
- Example : Thir'teen four'teen………… // 'twenty , 'thirty , 'fifty …..
12. Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm , mà thu­ờng nhấn mạnh ở từ gốc
– Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ

Tiền tố
Từ gốc
Biến đổi
Un-
im'portant
unim'portant
Im-
'perfect
im'perfect
In-
Com'plete
incom'plete
Ir-
Re'spective
irre'spective
Dis-
Con'nect
discon'nect
Non-
'smokers
non'smokers
En/ex-
'courage
en'courage
Re-
a'rrange
rea'rrange
Over-
'populated
over'populated
Under-
de'veloped
underde'veloped

13. Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc
Hậu tố
Từ gốc
Biến đổi
-ful
'beauty
'beautiful
-less
'thought
'thoughtless
-abl
en'joy
en'joyable
-al
tra'dition
tra'ditional
-ous
'danger
'dangerous
-ly
di'rect
di'rectly
-er/-or/-ant
work / act
'worker / 'actor
-ng/-ive
begin
be'ginning
 -ise/-ize
memory
'memorize
-en
wide
'widen
-ment
employ
em'ployment
-ness
happy
'happiness
-ship
friend
'friendship
-hood
Child
Childhood

14. Từ có 3 âm tiết:
a. Động từ:
- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm
- Example : encounter /iŋ'kauntə/ determine /di't3:min/
- Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.
- Example : exercise / 'eksəsaiz/, compromise/ ['kɔmprəmaiz]
- Ngoại lệ: entertain /entə'tein/ compre'hend ……..
b. Danh từ:
- Nếu âm tiết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “əu”
- Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết thứ 2
- Example : potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/
- Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 kết thúc bằng 1 phụ âm thì nhấn âm tiết thứ 1
- Example : emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ `contrary `factory………
- Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết 1
- Example : `architect……………………………………….
- Chú ý : tính từ 3 âm tiết tương tự như danh từ.
• BÀI TẬP ÁP DỤNG

Exercises 1 : Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
1. A. produce B. product C. actress D. dentist
2. A. pollute B. supply C. provide D. healthy
3. A. compare B. single C. include D. consult
4. A. prepare B. section C. problem D. reason
5. A. admit B. account C. conquer D. decree
6. A. address B. involve C. respect D. access
7. A. language B. involve C. foreign D. succeed
8. A. poison B. timber C. immense D. contour
9. A. private B. regard C. approach D. permit
10. A. release B. cancer C. human D. surgeon
11. A. focus B. notice C. absorb D. interest
12. A. gather B. protect C. suggest D. reform
13. A. legal B. custom C. reverse D. travel
14. A. special B. feeling C. secure D. caring
15. A. possible B. annoying C. together D. attempting
16. A. interesting B. personal C. relation D. hospital
17. A. confidence B. decision C. important D. another
18. A. hurry B. rushes C. secret D. collect
19. A. member B. repair C. frankly D. closely
20. A. reversed B. prepared C. crowded D. discussed
21. A. daughter B. although C. attempt D. prepare
22. A. photograph B. expensive C. anyway D. holiday
23. A. grandfather B. progressive C. supportive D. recently
24. A. different B. family C. importance D. motorbike
25. A. about B. study C. middle D. busy
26. A. mischievous B. obedient C. solution D. supportive
27. A. join B. frankly C. attempt D. pressure
28. A. begin B. happen C. become D. release
29. A. combine B. weaken C. occur D. emit
30. A. carriage B. custom C. decree D. success
31. A. without B. doctor C. pasture D. cover
32. A. decide B. expect C. extra D. believe
33. A. extreme B. able C. poison D. drainage
34. A. goodbye B. except C. themselves D. gesture
35. A. nature B. future C. picture D. manure
36. A. fellow B. follow C. yellow D. allow
37. A. intend B. district C. traffic D. center
38. A. produce B. product C. nation D. chemist
39. A. spoken B. people C. master D. regard
40. A. friendly B. guidance C. expect D. wonder
41. A. vapor B. carry C. garbage D. exhaust
42. A. welfare B. resource C. surgeon D. timber
43. A. conserve B. conscious C. preserve D. prevent
44. A. magic B. weaken C. happen D. begin
45. A. enrich B. enter C. enlarge D. enclose
46. A. costume B. learning C. engine D. device
47. A. biologist B. generally C. obedient D. mischievousness
48. A. support B. obey C. busy D. caring
49. A. solution B. confidence C. supportive D. develop
50. A. pressure B. willing C. household D. ensure
51. A. project B. garbage C. active D. enjoy
52. A. hospital B. afternoon C. suitable D. family
53. A. begin B. visit C. consist D. include
54. A. cancer B. treatment C. tissue D. disease
55. A. begin B. happen C. become D. decree
56. A. decree B. discard C. dispose D. delete
57. A. without B. tractor C. future D. actor
58. A. decree B. carriage C. conquer D. follow
59. A. forest B. supply C. garbage D. oxide
60. A. translate B. transform C. transact D. tragedy
61. A. technique B. treatment C. guidance D. police
62. A. compare B. single C. include D. consult
63. A. throaty B. throughout C. without D. although
64. A. despite B. within C. beside D. gender
65. A. sooner B. caller C. behalf D. caring
66. A. verbal B. signal C. instance D. agree
67. A. attract B. away C. waving D. attend
68. A. verbal B. pollute C. choices D. table
69. A. again B. journey C. succeed D. digest
70. A. keenness B. science C. demand D. physics

Exercises 2 : Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
1. A. politician B. genetics C. artificial D. controversial
2. A. sympathy B. poverty C. equipment D. character
3. A. intend B. install C. follow D. decide
4. A. apartment B. benefit C. argument D. vacancy
5. A. explain B. involve C. borrow D. discuss
6. A. behave B. relax C. enter D. allow
7. A. disaster B. origin C. charity D. agency
8. A. president B. opponent C. assistant D. companion
9. A. obtain B. perform C. affect D. happen
10. A. inform B. explore C. prevent D. cancel
11. A. attitude B. manager C. invention D. company
12. A. respect B. marry C. depend D. predict
13. A. fantastic B. powerful C. sensitive D. personal
14. A. travel B. return C. connect D. deny
15. A. apply B. persuade C. reduce D. offer
16. A. preservatives B. congratulate C. preferential D. development
17. A. president B. physicist C. inventor D. property
18. A. economy B. unemployment C. communicate D. particular
19. A. elephant B. dinosaur C. buffalo D. mosquito
20. A. scientific B. intensity C. disappearance D. expectation
21. A. conference B. lecturer C. researcher D. reference
22. A. intentional B. optimistic C. environment D. participant
23. A. explain B. happen C. decide D. combine
24. A. represent B. intensive C. domestic D. employment
25. A. minister B. dependent C. encourage D. agreement
26. A. equip B. listen C. answer D. enter
27. A. involve B. provide C. install D. comment
28. A. hospital B. inflation C. policy D. constantly
29. A. garment B. comment C. cement D. even
30. A. different B. achievement C. educate D. primary
31. A. sorrow B. schooling C. passion D. subtract
32. A. certainty B. activity C. organize D. compliment
33. A. publish B. replace C. involve D. escape
34. A. police B. system C. woman D. novel
35. A. attract B. amaze C. offer D. require
36. A. delicate B. promotion C. volcanic D. resources
37. A. figure B. honest C. polite D. happy
38. A. engage B. import C. conserve D. maintain
39. A. original B. responsible C. reasonable D. comparison
40. A. person B. hotel C. signal D. instance
41. A. situation B. appropriate C. informality D. entertainment
42. A. different B. bamboo C. rainfall D. wildlife
43. A. gorilla B. interesting C. September D. opponent
44. A. promote B. precede C. picture D. pollute
45. A. exciting B. impolite C. attention D. attractive
46. A. curious B. receive C. unique D. achieve
47. A. comprehend B. entertain C. develop D. introduce
48. A. consider B. concentrate C. interest D. sacrifice
49. A. pollutant B. graduate C. enjoyable D. suspicious
50. A. generous B. endangered C. horrible D. wonderful
51. A. history B. village C. surprise D. physics
52. A. deafness B. arrange C. absorb D. exhaust
53. A. pressure B. sensible C. treatment D. canal
54. A. publish B. predict C. reply D. refuse
55. A. machine B. export C. chemist D. proceed
56. A. applicant B. preference C. sufficient D. appointment
57. A. interview B. concentrate C. comfortable D. technology
58. A. example B. happiness C. advantage D. disaster
59. A. explain B. involve C. swallow D. control
60. A. character B. guitarist C. astronaut D. bachelor
61. A. surgeon B. conquest C. profit D. canal
62. A. supply B. consist C. happen D. delay
63. A. broaden B. persuade C. reduce D. explain
64. A. solidarity B. effectively C. documentary D. dedication
65. A. royal B. unique C. remote D. extreme
66. A. enroll B. promote C. require D. danger
67. A. optimistic B. diversity C. environment D. assimilate
68. A. affectionate B. kindergarten C. respectable D. occasional
69. A. certificate B. compulsory C. remember D. information
70. A. treasure B. appoint C. advance D. diverse
71. A. conceal B. contain C. conserve D. conquer
72. A. forgettable B. philosophy C. humanism D. objectively
73. A. centralize B. candidate C. applicant D. motivation
74. A. compass B. campus C. comfort D. command
75. A. engineer B. Vietnamese C. entertain D. employee
76. A. encounter B. agency C. influence D. memory
77. A. personify B. generate C. affection D. encourage
78. A. contain B. achieve C. improve D. enter
79. A. company B. instrument C. business D. adventure
80. A. suffer B. differ C. prefer D. offer
81. A. contact B. concert C. constant D. concern
82. A. recipe B. candidate C. instrument D. commitment
83. A. inflation B. maximum C. applicant D. character
84. A. compulsory B. biography C. curriculum D. admirable
85. A. struggle B. anxious C. confide D. comfort
86. A. offer B. canoe C. country D. standard
87. A. pollution B. computer C. currency D. allowance
88. A. financial B. fortunate C. marvelous D. physical
89. A. prepare B. survive C. finish D. appeal
90. A. bamboo B. forget C. deserve D. channel
91. A. endanger B. furniture C. determine D. departure
92. A. teacher B. lesson C. action D. police
93. A. important B. happiness C. employment D. relation
94. A. possible B. cultural C. confident D. supportive
95. A. office B. nature C. result D. farmer
96. A. difficult B. popular C. effective D. national
97. A. answer B. reply C. singer D. future
98. A. medical B. essential C. dangerous D. regular
99. A. doctor B. student C. advice D. Parent
100. A. advice B. justice C. circus D. productMODULE 3 : TAG QUESTIONS

• LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
Câu hỏi đuôi (tag question) là dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Câu hỏi đuôi là cấu hỏi ngắn ở cuối câu trần thuật. Câu hỏi này được dùng khi người nói muốn xác minh thông tin là đúng hay không hoặc khi khuyến khích một sự hồi đáp từ phía người nghe.
Ví dụ:She is learning English now, isn't she? (Cô ấy đang học tiếng Anh bây giờ phải không?)
Công thức chung: S + V +…………………….,trợ động từ + S( ĐẠI TỪ )
-Nếu câu nói trước dấu phẩy là khẳng định thì câu hỏi đuôi là phủ định và ngược lại.
Dưới đây là bảng tóm tắc cách thành lập câu hỏi đuôi.
Statement
Tag questions
I am………
aren't I ?
I am not………
am I ?
Động từ khiếm khuyết
S + can/could/should/will………
Can't/couldn't/shouldn't/won't………+ S ?
Động từ thường
S + V1……………..,
S + Vs/es…………..,
S + V2/ed…………,
Sử dụng trợ động từ: Do/does/did
Don't + S?
Doesn't + S?
Didn't + S?
S + have/has/had + V3/ed……………,
Haven't/hasn't/hadn't + S ?
S + is/are/was/were………………,
Isn't/aren't/wasn't/weren't + S?
S + used to + V………,
Didn't + S ?
S +'d better/had better + V…………,
Hadn't + S?
S +'d rather/would rather/would like + V…………,
Would + S?
There + is/are/was/were…………….,
Isn't/aren't/wasn't/weren't + S?
Let's + V………,
Shall we+?
Chủ từ là : No one/nobody/anyone/anybody/
everyone/everybody/someone/somebody
……………..+ they ?
Chủ từ là: nothing/anything/something/
Everything…………..
………………+ it?
Chủ từ là this/that…………..
………………+ it?
Chủ từ là these/those……….
……………..+ they ?
Trong câu có các từ phủ định:no/none/without
Neither/hardly/seldom/rarely/little/never/few.
Câu hỏi đuôi khẳng định không có N'T
S + ought to………,
Shouldn't + S?
Câu mệnh lệnh
Will you?
=> cấu trúc:" I + think/believe/suppose/…." + mệnh đề phụ thì ta dùng động từ trong mệnh đề phụ để xác định động từ cho câu hỏi đuôi.
Ex: I think she will meet him, won't she?
Cũng mẫu cấu trúc này nhưng nếu chủ từ không phải là "I" thì dùng động từ chính trong câu (think/believe/suppose/...) để xác định động từ cho câu hỏi đuôi.
Ex: She thinks he will come, dosen't she?

• BÀI TẬP ÁP DỤNG
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Everybody looks tired, ________?
A. doesn't it B. don't they C. does it D. do they
2. I'm a bad man, ________?
A. am not I B. isn't I C. aren't I D. am I
3. I think she is a dentist, ________?
A. don't I B. isn't she C. do I D. is she
4. I don't think you are an engineer, ________?
A. do I B. aren't you C. are you D. don't I
5. Let's turn off the lights before going out, ________?
A. shall we B. will you C. shan't we D. won't you
6. Don't be late, ________?
A. are you B. shall we C. do you D. will you
7. You don't know him,__________________ ?
A. do you B. don't you C. are you D. aren't you
8. Lan speaks Chinese very well, __________?
A. does she B. doesn't she C. is she D. was she
9. John has worked hard, _________________?
A. does he B. did he C. has he D. hasn't he
10. They invited him to the party, ___________?
A. do they B. don't they C. did they D. didn't they
11. They are leaving here tomorrow________?
A. do they B. are they C. aren't they D. did they
12. I'm a bit late, ______?
A. am not I B. aren't you C. are you D. aren't I
13. No one is indifferent to praise, ______?
A. is one B. isn't one C. is he D. are they
14. Somebody has left these socks on the bathroom floor, ______?
A. have they B. haven't they C. has he D. hasn't he
15. James owns a restaurant, ______?
A. does he B. is he C. doesn't he D. didn't he
16. You aren't too busy to talk, ______?
A. are you B. have you C. aren't D. do you
17. The cases of COVID 19 outside China have increased 13 fold,________?
A. hasn't they B. haven't they C. will they D. don't they
18. What you have said is wrong,_________?
A. isn't it B. haven't you C. is it D. have you
19. COVID 19 can be characterized as a pandemic, ________?
A. can it B. can't it C. isn't it D. can't they
20. The coronavirus had already overwhelmed China, South Korea, Iran and Italy,________?
A. hadn't it B. hasn't it C. didn't it D. wasn't it
21. Health authorities have activated their most serious response level,________?
A. haven't it B. hadn't they C. have it D. haven't they
22. Your mother is cooking in the kitchen,_________?
A. isn't she B. doesn't she C. won't she D. is she
23. Chinese officials quickly shut down Wuhan market,_________?
A. doesn't it B. didn't they C. hadn't they D. do they
24. There are no easy ways to succeed,________?
A. are there B. aren't there C. aren't they D. are they
25. No one is a better cook than my sister, ________?
A. aren't they B. is he C. are they D. is it
26. They'll buy a new apartment, ________?
A. will they B. won't they C. don't they D. will not they
27. This house is not safe, ________?
A. isn't this B. isn't it C. is it D. is this
28. Ba rarely goes out at night, ________?
A. doesn't he B. is he C. isn't he D. does he
29. Someone wants a drink, ________?
A. doesn't it B. don't they C. do they D. doesn't he
30. What you have just said is not true, ________?
A. is it B. isn't it C. haven't you D. has it
31. Lucy has been studying English for 4 years, ________?
A. has she B. is she C. hasn't she D. isn't she
32. It seems that you are telling me a lie, ________?
A. doesn't it B. does it C. aren't you D. are you
33. You need take a rest, ________?
A. don't you B. needn't you C. need you D. A&B
34. Let me take care of you, ________?
A. may I B. will I C. shall we D. don't I
35. Nobody phoned, ________?
A. do they B. didn't they C. will she D. did they
36. I should keep silent, ________?
A. shouldn't I B. don't I C. should I D. do I
37. He mightn't get there in time, ________?
A. might he B. may he C. mightn't he D. mayn't he
38. Everything is fine, ________?
A. aren't they B. isn't it C. are they D. is it
39. I wish to study English, __________________?
A. don't I B. do I C. may I D. mayn't I
40. What a nice dress, ________?
A. is it B. isn't it C. doesn't it D. does it
41. One can be one's master, ________?
A. can't you B. can't one C. can she D. A&B
42. You'd better stay at home, ________?
A. hadn't you B. had you C. don't you D. do you
43. You'd rather learn English, ________?
A. hadn't you B. would you C. had you D. wouldn't you
44. You don't believe Peter can do it, ________?
A. do you B. can't he C. can he D. don't you
45. These are 3 oranges you bought yesterday, ________?
A. aren't they B. are they C. are these D. aren't these
46. He seldom helps her, ________?
A. doesn't he B. does he C. did he D. didn't he
47. They never go to the library with US, ________?
A. do they B. did they C. don't they D. didn't they
48. Mary and Peter don't like English, ________?
A. do they B. do Mary and Peter C. are they D. aren't they
49. I am not a liar, ________?
A. am I B. aren't I C. do I D. don't I
50. The ticket to London doesn't cost a lot, ________?
A. does it B. isn't it C. is it D. doesn't it
51. They must study hard, ________?
A. mustn't they B. need they C. must they D. needn't they
52. You mustn't come late, ________?
A. need you B. must you C. needn't you D. mustn't you
53. She wishes to go to Singapore, ________?
A. may she B. doesn't she C. does she D. mayn't she
54. Let's go for a walk, ________?
A. shall we B. will you C. shan't we D. won't you
55. You must have left your purse at home, ________?
A. don't he B. haven't you C. doesn't he D. did they
56. Susan doesn't like oysters, ______?
A. did she B. does she C. doesn't she D. she does

57. We should call Rita, _______?
a. should we b. shouldn't we c. shall we d. should not we
58. Monkeys can's sing, ______?
a. can they b. can't they c. can it d. can't it
59. These books aren't yours, ____?
a. are these b. aren't these c. are they d. aren't they
60. They are your friends, _____?
a. is that b. isn't that c. are they d. aren't they
61. No one died in the accident, _____? (British English)
a. didn't they b. did he c. didn't he d. did they?
62. I'm right, _____?
a. aren't I b. amn't I c. isn't I d. not I am
63. They never came to class late, and
a. neither did we b. so did we c. we did either d. neither we did
64. She must have been very happy when you told her the news, ________?
A. need she B. mustn't she C. isn't she D. hasn't she
65. You must be tired now, ________?
A. needn't you B. aren't you C. mustn't you D. haven't you
66. You've never been to Italy, ________?
A. have you B. were you C. haven't you D. weren't you
67. This picture is yours, ________?
A. is it B. isn't it C. is this D. isn't this
68. He ought to be home by seven o'clock, ________?
A. shouldn't he B. mayn't he C. needn't he D. mustn't he
69. No one is better cook than his mother, ______?
A. is she B. isn't she C. are they D. aren't they
70. Do it right now, ______?
A. will you B. shall you C. do you D. don't you
71. There are no easy ways to learn a foreign language, _______?
A. are they B. are there C. aren't they D. aren't there
72. He seldom goes to the library, ______?
A. doesn't he B. is he C. does he D. isn't he
73. Let's go for a long walk, ______?
A. will we B. shall we C .don't you D. do you
74. I think he will join us, _____?
A. doesn't he B. won't he C. will he D. don't I
75. The film is good, _______________?
A. is it B. are they C. isn't it D. aren't they
76. You are going to the party, ____________?
A. is you B. are you C. aren't you D. were you
77. He can speak English, _________________ ?
A. can he B. can't he C. can't him D. could he
78. The ticket to London doesn't cost a lot, ______?
A. do they B. does it C. is it D. isn't it
79. You don't need me any more, ______?
A. do I B. don't I C. do you D. don't you
80. Nobody knows who invited the wheel, ______?
A. do they B. don't they C. does it D. doesn't it
81. Harry was working in Bristol then, ______?
A. was Harry B. wasn't he C. was he D. didn't he

82. You'll be home before midnight, ______?
A. will you B .won't you C. are you D. won't you be
83. David is bringing some wine, ______?
A. is he B. isn't he C. is David D. isn't David
84. Don't leave anything behind, ______?
A. do you B. don't you C. will you D. shall we
85. Nobody likes the play, __________?
A. do they B. don't they C. didn't they D. did they
86. The children can read English, __________?
A. can't they B. can they C. they can D. they can't
87. Your grandfather was a millionaire, ______?
A. was he B. is he C. wasn't he D. isn't he
88. Your brother's here, ______?
A. is he B. are he C. isn't he D. aren't he
89. That was Ann on the phone, ______?
A. was it B. was that C. wasn't that D. wasn't it
90. Tom didn't see her, ______?
A. did Tom B. did he C. do Tom D. does he
91. Mary wasn't angry, ______?
A. was she B. is she C. wasn't she D. was Mary
92. My wife had never been to Hue, and _____I.
a. never have b. so did we c. we did either d. neither we did
93. They are studying pronunciation with Mr. Brown, _____?
a. are they b. aren't they c. do they d. don't they
94. She should have obeyed her parents, _____ she?
a. should b. should have c. shouldn't have d. shouldn't
95. My father doesn't speak Chinese, and_____
a. my mother does neither b. my mother doesn't too
c. neither does my mother d. so doesn't my mother
96. The air-hostess knows the time she has been here, _____
a. does she b. isn't it c. doesn't she d. did she'
97. This is the second time she has been here, _____?
a. has she b. hasn't she c. isn't this d. isn't it
98. They must do as they are told, _____
a. so must I b. I must either c. I do too d. I am too
99. don't like strong coffee' 'No, _____"
a. I don't too b. either don't I c. me either d. neither don't I
100. He hardly does homework , _____?
a. has he b. doesn't he c. does he d. hasn't she


MODULE 4 : PASSIVE VOICE
• LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
I. STRUCTURE (CẤU TRÚC)
1. Cách chuyển
Chủ động (Active): Subject + Verb + Object


Bị động (Positive): Subject + Verb + by Object
(tobe + V-ed/ V3)
Ex: They planted a tree in the garden.
• A tree was planted in the garden (by them).
2. Các bước chuyển từ câu chủ động sang câu bị động
• Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển thành chủ ngữ câu bị động.
• Bước 2: Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động theo công thức (tobe + V-ed/ V3).
• Bước 3: Chuyển đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước.
3. Bảng quy đổi các thì ở thể bị động
Thì
Chủ động (A)
Bị động (P)
Hiện tại đơn
S + V-inf/ s/ es + O
S + am/ is/ are + V-ed/ V3 + (by O)
Hiện tại tiếp diễn
S + am/ is/ are + V-ing + O
S + am/ is/ are + being + V-ed/ V3 + (by O)
Hiện tại hoàn thành
S + have/ has + V-ed/ V3+ O
S + have/ has + been + V-ed/ V3 + (by O)
Quá khứ đơn
S + V-ed/ V2 + O
S + was/ were + V-ed/ V3 + (by O)
Quá khứ tiếp diễn
S + was/ were + V-ing + O
S + was/ were + being + V-ed/ V3 + (by O)
Quá khứ hoàn thành
S + had + V-ed/ V3 + O
S + had + been + V-ed/ V3 + (by O)
Tương lai đơn
S + will + V-inf + O
S + will + be + V-ed/ V3 +
(by O)
Tương lai gần
S + am/ is/ are going to + V-inf + O
S + am/ is/ are going to + be + V-ed/ V3 + (by O)
Động từ khuyết thiếu
S + ĐTKT + V-inf + O
S + ĐTKT + be + V-ed/ V3 + (by O)
4. Lưu ý
• Không dùng "By + tân ngữ" nếu chủ ngữ trong câu chủ động có tính mơ hồ, chung chung (people, something, someone, they, etc)
Ex: Someone stole my motorbike last night.
• My motorbike was stolen last night.
• Nếu S trong câu chủ động là: I, you, we, they, he, she => có thể bỏ đi trong câu bị động nếu ta không muốn đề cập tới chủ thể gây ra hành động.
Ex: My father waters this flower every morning.
• This flower is watered (by my father) every morning.
• Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng “by”, nhưng gián tiếp gây ra hành động thì dùng “with”.
Ex: The bird was shot by the hunter.
The bird was shot with a gun.
• Trong câu chủ động nếu có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ nơi chốn khi chuyển sang câu bị động sẽ có dạng:
trạng từ chỉ nơi chốn + by + trạng từ chỉ thời gian
Ex: Hoa is making a cake in the kitchen now.
• A cake is being made in the kitchen by Hoa now.

II. THE SPECIAL CASES (NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT)


BỊ ĐỘNG VỚI HAVE/HAS/HAD
S + have + O ( người) + V1
S + have + O ( Vật ) + V3/ed


BỊ ĐỘNG VỚI GET/GOT
S + get + O ( người) + To_V
S + get + O ( Vật ) + V3/ed
BỊ ĐỘNG VỚI NEED
S người + need + To-V
S vật + need + V-ing / To be V3.ed
BỊ ĐỘNG VỚI ĐỘNG TỪ CHỈ Ý KIẾN
It + is /was + V3/ed + that + S + V…..
S2 + be + V3/ed + To-V ( 2 V cùng thì )
S2 + be + V3/ed + To have V3/ ed ( 2 V khác thì )
BỊ ĐỘNG VỚI V-ING / TO - V
To V => To be + V3/ ed .
Ex : I don't want to be laughed at.
V-ing => Being + V­3/ ed
Ex : We dislike being cheated.
BỊ ĐỘNG HAI TÂN NGỮ
S + V + O1 + O2
Ex: The student gave me a book
BĐ: (C1) S + be + V3/ed + O2 + ( by + O) => I was given a book by the student.
BĐ: (C2) S + be + V3/ed + to/for + O1 + (by + O) => A book was given to me by the student
- Các động từ thường đi với giới từ “to”: give, hand, lend, offer, send, show, pay, promise, read, throw, wish, owe.
- Các động từ thường đi với giới từ “for”: buy, do, get, leave, make, order, save, spare.
Ghi chú :- Động từ Be phải được chia cùng thì với câu chủ động hoặc cùng dạng với Vchính.• BÀI TẬP ÁP DỤNG
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. I…………..with you on that subject.
A. am agree B. am agreed C. agreeing D. agree
2. Many American automobiles…………..in Detroit, Michigan.
A. manufacture B. have manufactured
C. are manufactured D. are manufacturing
3. Let's go ahead and do it now. Nothing……………by waiting.
A. accomplishes B. accomplished
C. has accomplished D. will be accomplished
4. “When……………?” - “In 1928.”
A. penicillin was invented B. did penicillin invented
C. was penicillin invented D. did penicillin invent
5. In recent years, the government has imposed pollution controls on automobile manufacturers. Both domestic and imported automobiles must…………….anti-pollution devices.
A. equip with B. be equipped with C. equip by D. be equipped by
6. The first draft resolution……………yesterday; it …………… long before the beginning of the meeting.
A. has not been discussed - had been withdrawn
B. was not discussed - has been withdrawn
C. was not discussed - had been withdrawn
D. had not been discussed - was withdrawn
7. He is not in town; he……………on a special mission.
A. is sending B. will be sent C. has sent D. has been sent
8. Don't come into the compartment; the berth ……………now.
A. is being fixed B. has been fixed C. is fixed D. is being fixing
9. A new underground line……………now. They say one of its stations……………in my street.
A. is constructed - will be built
B. is being constructed - has been built
C. is being constructed - will be built
D. will be constructed - to be built
10. He wants to know when the final decision ……………. The activities of the committee and their delays already……………about.
A. has been taken - have spoken B. will be taken - have been spoken
C. will be taken - will be spoken D. is taken - have been spoken
11. It was three o'clock. We……………to hurry up because we .
A. were told - were being waited B. had been told - were waited
C. were told - were waiting D. told - were being waited
12. Do you believe that such a problem can……………?
A. solve B. be solving C. is solved D. be solved
13. It must……………without delay.
A. be done B. have been done C. do D. be doing
14. On September 9, 1850, California……………to the United States as the thirty-first state.
A. has been admitted B. was admitted C. was admitted D. admitted
15. When I came, an experiment……………in the lab.
A. was being holding B. has been held
C. was being held D. has held
16. I st...
 
Gửi ý kiến