Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

4 ĐỀ ANH 8-KÌ II- CÓ FILE NGHE

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thùy Trang
Ngày gửi: 15h:44' 02-05-2015
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 3293
Số lượt thích: 2 người (Dưông Thanh Duøng, Nguyễn Hữu Hiền)
PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG THCSKIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Môn : Tiếng Anh 8, Năm học 2014-2015
Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề


Họ và tên:…………………………………..
Lớp : ………………….
ĐIỂM BÀI THI

Mã đề: 138


I. Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D. (3 ms)
Câu 1. It`s hard ______________ that mankind might live on the moon in the future.
A. that believing B. believing C. believe D. to believe
Câu 2. Chọn từ có phần ghạch dưới cần được sửa lỗi.
Will you came over to my place on the weekend.
A. on B. my place C. came D. you
Câu 3. A(n) ______can take patients to hospitals quickly.
A. ambulance B. emergency C. bleeding D. wound
Câu 4. He ______English since he was ten.
A. has learnt B. will learn C. learns D. learnt
Câu 5. Chọn từ có dấu nhấn ở âm tiết thứ 2:
A. beautiful B. delicious C. interesting D. wonderful
Câu 6. : Tom: Do you mind if I ask you some questions? - Linda: __________________.
A. Good idea B. No, not at all C. I agree D. Don`t forget
Câu 7. She asked me ______a driving licence.
A. if I had B. if I have C. whether I have had D. whether I have
Câu 8. -"Pass me that book, please!" -"......................".
A. Yes, please. B. Here you are C. It isn`t matter D. No, it isn`t
Câu 9. I have to go to the bank in order______ some money.
A. change B. changes C. changing D. to change
Câu 10. English ______ in many countries in Asia.
A. has spoken B. speak C. is spoken D. is speaking
Câu 11. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại.
A. tribe B. limestone C. minimize D. victim
Câu 12. Vietnam is a ______________ country.
A. exported-rice B. exporting-rice C. rice-exported D. rice-exporting

II. READING:
A. dụng các gợi ý trong khung để hoàn thành bài hội thoại sau từ câu 13 đến câu 16 và viết câu trả lời bên dưới ( 1 m)

A.with these used things B.crush(nghiền) it up and make it into pulp(bột gỗ) C. don`t throw away D. sent to the factories

 Hoa: Oh, No. (13)_______ the old newspapers and the used cans and bottles , Nam.
Nam: What for?
Hoa: They should be collected and (14)_______ to be recycled
Nam: What do the factories do (15)_______ ?
Hoa: Well, they take away the ink on the paper , then (16)_______
Trả lời: 13. ______, 14. ______, 15. ______, 16. _____.
B. Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi ở phía dưới ( 2ms):
Every summer, millions of tourists come to Paris. Paris is famous for its beautiful old buildings, attractive scenery and its excellent food. Most tourists enjoy taking a boat tour along the Seine River or visiting the Louvre, where they can watch many world- famous paintings. Shoppers in Paris are fond of strolling around large department stores, where they can have many choices of well-cut clothes or sweet-smelling perfumes Of course, visitors to Paris never miss seeing the Eiffel Tower, especially at night, when the Tower looks bright with colorful lights around it.
* Questions:
Câu 1. What is Paris famous for?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 2. Where do tourists enjoy taking a boat tour?
. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓