Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

40 BÀI TẬP thì tương lai đơn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phạm Huy Hoạt
Ngày gửi: 21h:34' 30-09-2015
Dung lượng: 4.1 KB
Số lượt tải: 2147
Số lượt thích: 0 người
40 BÀI TẬP
THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI GẦN TIẾNG ANH

I. Chọn đáp án đúng
1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.
a. will
b. am going
c. is going to
2. Tonight, I......stay home. I`ve rented a video
a. am going to
b. will
c. a and b
3. I feel dreadful. I............sick
a. am going to be
b. will be
c. a và b
4. If you have any problem, don`t worry. I....help you
a. will
b. am going to
c. a và b
5. Where are you going?
a. I am going to see a friend
b. I`ll see a friend
c. I went to a friend
6. That`s the phone./ I....answer it
a. will
b. am going to
c. a và b
7. Look at those clouds. It....rain now
a. will
b. is going to
c. a và b
8. Tea or coffee
a. I am going to have tea, please
b. I`ll have tea, please
c. I want to drink
9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me
a. is going to
b. will
c. a và b
10. The weatherforcast says it.......rain tomorrrow
a. is going to
b. will
c. a và b

II. Hoàn thành các câu sau:
1. A: “There`s someone at the door.”
B: “I _________________________ (get) it.”
2. Joan thinks the Conservatives ________________________ (win) the next election.
3. A: “I’m moving house tomorrow.”
B: “I _________________________ (come) and help you.”
4. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.
5. I _________________________ (be) there at four o`clock, I promise.
6. A: “I’m cold.”
B: “I _________________________ (turn) on the fire.”
7. A: “She`s late.”
B: “Don`t worry she _________________________ (come).”
8. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.
9. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.
10. They _________________________ (be) at home at 10 o`clock.
11. I`m afraid I _________________________ (not / be) able to come tomorrow.
12. Because of the train strike, the meeting _____________(not / take) place at 9 o`clock.
13. A: “Go and tidy your room.”
B: “I _________________________ (not / do) it!”
14. If it rains, we _________________________ (not / go) to the beach.
15. In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.
16. A: “I`m driving to the party, would you like a lift?”
B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I`ll come with you.”
17. He _________________________ (not / buy) the car, if he can`t afford it.
18. I`ve tried everything, but he _________________________ (not / eat).
19. According to the weather forecast, it ____________________ (not / snow) tomorrow.
20. A: “I`m really hungry.”
B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”
21. ____________________ (they / come) tomorrow?
22. When ____________________ (you / get) back?
23. If you lose your job, what ____________________ (you / do)?
24. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?
25. What time ____________________ (the sun / set) today?
26. ____________________ (she / get) the job, do you think?
27. ____________________ (David / be) at home this evening?
28. What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?
29. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?
30. How ____________________ (he / get) here? 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓