Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

45' tests 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Tuấn
Ngày gửi: 09h:00' 02-04-2017
Dung lượng: 385.5 KB
Số lượt tải: 655
Số lượt thích: 0 người
Sở GD-ĐT Tỉnh Hưng Yên Kiểm tra số 4 - Năm học 2014-2015
Trường THPT Hùng Vương Môn: Tiếng Anh 10 Ban CB
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 10A . . .1.


11.


21.

31.


2.


12.


22.

32.


3.


13.


23.

33.


4.


14.


24.

34.


5.


15.


25.

35.


6.


16.


26.

36.


7.


17.


27.

37.


8.


18.


28.

38.


9.


19.


29.

39.


10.


20.


30.

40.Mã đề: 141

I. Choose the word A, B, C or D that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

Câu 1. A. wanted B. learned C. pushed D. watched
Câu 2. A. wives B. five C. love D. myself
Câu 3. A. great B. seat C. feat D. beat
Câu 4. A. unit B. umbrella C. university D. unity
Câu 5. A. large B. age C. good D. gin

II. Choose the best answer
Câu 6. Don`t forget ......... the lights and fans before going out of the classroom
A. To turn off B. Turning off C. Turn off D. Turned off
Câu 7. I`m not you.I don`t see her
A. if I was you , Ii wouldn`t see her B. if I were you I would see her
C. if you were I , I would see her D. if I am you I would see her
Câu 8. She couldn`t unlock it ______ she had the wrong key
A. because B. but C. while D. though
Câu 9. Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick
A. because B. although C. but D. so
Câu 10. Tom has a computer , _____ he doesn`t use it
A. because B. as C. or D. but
Câu 11. ____ it rained , the boys played football
A. However B. In spite of C. Even though D. Even
Câu 12. She`ll come home ______ April
A. for B. on C. in D. at
Câu 13. .................. book is this ? It`s Nam`s
A. whose B. Who C. What D. Where
Câu 14. The film was boring ____ we went home .
A. but B. if C. so D. when
Câu 15. Nam failed the final exam _____ he was lazy
A. because B. though C. but D. while
Câu 16. Most college football games are played ___Saturdays
A. with B. on C. at D. in
Câu 17. Jim can speak English _____ French fluently .
A. also B. but also C. so D. and
Câu 18. The boy can`t reach the shelf ____ he`s not tall enough.
A. even though B. and C. although D. because
Câu 19. _____ the whole, I enjoy the movie.
A. In B. Up C. At D. On
Câu 20. 1. Mai worked hard , ______ she passed her exam .
A. though B. because C. so
 
Gửi ý kiến