Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

anh 6,7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê ngọc ninh
Ngày gửi: 13h:05' 01-03-2017
Dung lượng: 135.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG
ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7
Năm học 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


Chú ý:-Bộ đề thi này gồm có 06 trang, từ trang 01 đến trang 06.
-Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.
Điểm
- Bằng số:……..............

- Bằng chữ:…...............

………………...............
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:

………………………………………..
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:

…………………………………………
Số phách
(Do chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

........................

PART ONE : LISTENING (100,2= 2pts).
Listen and fill in the blanks the words you hear
The Robinsons had a great ..............( 1) in Nha Trang. Unfortunately, the holiday soon ended and it was time to return home. They took a...............(2).. back to Ha Noi. Liz was excited as the bus drove through the..................(3). .She saw rice paddies for the .................(4) time. Everything looked calm and peaceful. At...................(5) o’clock, the bus stopped at a ..................(6) roadside restaurant for ......................(7)minutes. Mr Robinson was .................(8), so Mrs Robinson ...............(9).some peanuts and an ice cream for Liz. The bus arrived in Ha Noi at about ...................(10) p.m.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10

PART TWO: PHONETICS. (10 x 0,2 = 2.0 pts)
I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (0.2 x 5 = 1.0 pt)
1. a. looked b. typed c. opened d. brushed
2. a. chemistry b. school c. christmas d. chair
3. a. opens b. looks c. offers d. plays
4. a. closed b. lived c. opened d. liked
5. a. cleaned b. preferred c. needed d. clearedII/ Choose the word that has the strees patern differently from the others (5 x 0,2 = 1.0 pt)
1.
A. apartment
B.family
C. expensive
D. eleven

2.
A. different
B. unhappy
C. address
D. apartment

3.
A. number
B. student
C. parents
D. complain

4.
A.uncle
B.middle
C today
D.family

5.
A.evening
B. everything
C. police
D. station

PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR (0,2 x 30 = 6.0 pts)
I .Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (0,2 x 10 = 2,0 pts)
1. She speaks Chinese as ______ as I do
A. good
B. better
C. very good
D. well

2. Jim is five centimeters ______ than Tom.
A. taller
B. tallest
C. high
D. tall

3. The harder she works, the _______ money she earns
A. better
B. much
C. more
D. less

4. Lucy answered the questions _______ than Sarah.
A. intelligent
B. more intelligently
C. most intelligent
D. more intelligent

5. I knew they were talking about me ______ they stopped when I entered the room.
A. because
B. so that
C. despite
D. therefore

6. The librarian told us not ______ reference books out of the library.
A. took
B. taking
C. take
D. to take

7. When I came to visit her last night, she ______ a bath .
A. had
B. was having
C. were having
D. is having

8. ______ the students in my class enjoy taking part in social activities.
A. Many
B. Most
C. Most of
D. The number of

9. The boys hurt ……….. when they climbed down the tree.
A. one another
B. each other
C. himself
D. themselves

10. …………….. tired, I went to bad early.
A. To feel
B. Felt
C. Feeling
D. Having

 II.
 
Gửi ý kiến