Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Anh 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:21' 21-03-2012
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ANH 9

PHẦN I
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Dung lượng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


 Ngữ pháp + từ vựng
15 câu


 4 câu

 1 câu
15 x 0.25 = 3.75 đ


4 x 0.25 = 1. đ


 1 x 0.25 = 0.25 đ


 5 điểm

II.nhận lỗi sai
 1 câu

4 câu


1 x 0.25 = 0.25 đ


4 x 0.25 = 1 đ1 .25 điểm

III. đọc hiểu


3 câu

 5 câu


3 x0.2 5 = 0,75 đ

 3 x0.2 5 = 0,75 đ

2 điểm

IV. viết 2 câu

 1 câu


 2 x0.2 5 = 0,5 đ

 1 x 0.25 = 0.25 đ


0,75 điểm

V. phát âm

4 câu
  4x0.2 5 = 1 đ

1 điểm

Tổng cộng

20 câu
  20x0.2 5 = 5 đ
50 %


12 câu x0.2 5 = 3 30%

8 câu x0.2 5 = 2 30%

10 điểm

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG THCS QUẢNG THÀNH MÔN : ANH VĂN 9 (ThỜI gian 45 phút )
Chọn câu ứng với A, B,C hoặc D thích hợp với các câu sau.
If you study at the Brighton Language Center, you can live in a ______ on campus.
A. dormitory B. hotel C. private room D. house
How much time do you spend __________the internet a day?
A. posting B. to surf C. surfing D. surfed
There is a small bamboo ___________at the entrance to the village.
A. tree B. forest C. street D. mountain
The next stage in the development of television is ________TV.
A. cooperative B. interactive C. expensive D. convenient
I wish you __________us some day.
A. visit B. will visit C. would visit D. visited
If anyone call me, please tell …………to leave a message.
A. him B. her C. them D. they
She said that she__________learning French with you.
A. liked B. liking C. to like D. likes
A daily newspaper was published in Germany in 1550, ________?
A. was it B. wasn’t it C. didn’t it D. isn’t it
It’s quite easy to get access ___________the Internet.
A. in B. on C. to D. for
What aspect _________learing English do you find the most difficult?
A. in B. on C. of D. at
_________________ is a large building on campus where students live.
A. A Hall B. An Institute C. A dormitory D. A house
Television, radio, newspapers are ______________.
A. big media B. mass medium C. mass media D. large media
They often go to the ___________ to pray.
A. market B. dormitory C. shrine D. school
It’s quite easy to get ___________ to the Internet.
A. together B. access C. entrance D. manage
The church _________ about 60 years ago.
A. was built B. is built C. has been built D. will be built
Nam said that he ____________ there with his parents.
A. lived B. live C. lives D. have lived
I can complete a _____________ Vietnamese test if necessary.
A. speak B. spoken C. spoke D. speaking
18. You have read this article on the website, _______________?
A. have you B. haven’t you
 
Gửi ý kiến