Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ANH 9 HK1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Lý
Ngày gửi: 18h:44' 07-05-2017
Dung lượng: 138.5 KB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS ...................
BÀI THI HKI MÔN ANH 9 – NĂM HỌC 2016 -2017
Full name: ……………………………… Class:9

I. Choose the words that has the underlined part pronounced differently from the rest. Write the answers in the boxes.
1.
A. scenery
B. benefit
C. collection
D. documentary

1.


2.
A. plain
B. locate
C. relax
D. occasion

2.


3.
A. faithfully
B. ethnic
C. thanks
D. gather

3


4.
A. learned
B. studied
C. played
D. liked

4


II. Choose one word whose stress pattern is different from the others.
5.
A. design
B. gather
C. control
D. exchange

5.


6.
A. primary
B. tropical
C. experience
D. wonderful

6.


III. Choose the best answer to complete the sentences. Write the answers in the boxes.
7.
I wish Nam …………………….. here now to help us.

7.A. is
B. are
C. was
D. were
8.
We didn’t arrive ……………………..time to catch the train.

8.A. at
B. in
C. to
D. for
9.
I look forward to……………………..from you soon.

9.A. hear
B. heard
C. hearing
D. be hearing
10.
Ba is ……………………..tallest boy in our class.

10.A. a
B. an
C. the
D. [nothing]
11.
We ……………………..to our family for six months.

11A. haven’t written
B. didn’t write
C. don’t write
D. aren’t written
12.
An English course for ……………………..will be available on January 22nd .

12.A. begin
B. beginners
C. began
D. beginning
13.
Mr Brown invented the machine …………………….. .

13.A. he
B. him
C. himself
D. his
14.
That’s the most interesting movie I’ve ……………………..seen.

14.A. usually
B. sometimes
C. never
D. ever
15.
She doesn’t write to me as often as she……………………..to.

15.A. used
B. gets used
C. is used
D. got used
16.
My father ……………………..the army in 1970.

16.A. joins
B. is joined
C. joined
D. was joined
17.
How long does it……………………..you to get to your home village by bus?

17.A. go
B. take
C. do
D. make
18.
You enjoyed your stay in Ho Chi Minh City, ……………………..you?

18.A. do
B. don’t
C. did
D. didn’t
IV. Find one mistake (A,B,C or D) in each sentence. Then correct it in the box.
19
I haven’t seen my grandparents since a year.
19
 A
 B C
 D

20.
I wish I can visit your village again some day.
20

 A B
 C
 D

21.
Ba asked Nga what should he do to help her.
 21.

 A

C D

22.
I was gave a nice pair of jeans on my birthday.
22.
 A B
 C
 D

23.
She asked me that I went to school by bicycle.
23.

 A B C
 D


24.
My father enjoys to watch sports on T.V.
24.

 A B
 C
D

25.
Nam woke up late because he didn’t have time for breakfast.

 
Gửi ý kiến