Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

anh9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tùng
Ngày gửi: 16h:20' 10-04-2010
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người

Full name:……………………….
Class: 9A……………..
 Written test – No 4
Time: 15 minutes


Mark
remark

Ex1.Choose the best answer (5pts)

1.I want everybody to listen……………………………………………………...
A.care B.careful C.careless D.carefully
2.My father has to go to work………………………………..it is raining hard .
A.though B.but C.because D.and
3.We are saving money……………………………we want to buy a new house.
A.so B.because C.but D.and
4.Where………….…………………………………….you go if you have a car?
A.have B.had C.will D.did
5.He is the man………………………………………..…...helped me yesterday.
A.which B.who C.whom D.whose
6.In Asia a tropical storm is called a……………………………………..
A.typhoon B.hurricane C.cyclone D.tornado
7.My brother loves………………………………..………………………books.
A.collect B.to collect C.collects D.collecting
8.The telephone was invented…………………………………..Alexander Bell.
A.with B. on C. by D.from
9.She would come to see you if she…………………………….…your address.
A.have B.has C.had D.having
10.We will be there …………….5 o’clock early………………….the morning.
A. in/on B. on/in C.in/at D.at/in
Ex 2: Give the correct forms (5pts)
1 . If he (have)……..………..free time,he would go swimming.
2. He wishes he ( learn)……….………………..English well.
3. This car was (buy)………………………..……..last week.
4. I suggest ( clean)……………………………up the beach.
5. He won’t be happy if you (not/come)……………………!


Answer key

Ex1.Choose the best answer (5pts)


D.carefullyA.thoughB.becauseC.willB.whoA.typhoonD.collectingC. byC.hadD.at/in
Ex 2: Give the correct forms (5pts)
1
Had


2
Learnt/learned


3
Bought


4
Cleaning


5
Don’t come 
Gửi ý kiến