Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 TIẾNG ANH 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị tiền
Ngày gửi: 13h:44' 22-11-2017
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 1373
Số lượt thích: 2 người (Võ Thị Tuyết Kha, nguyễn thị tiền)
ONE PERIOD TEST 2- ENGLISH 6


Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:………

Choose the best answer. – 5ms
Câu 1. What time does Lan..........to bed?
A. goes B. going C. to go D. go
Câu 2. They ………………… breakfast at six-twenty.
A. have B. do C. go D. get
Câu 3. The students don`t go to school………………Sunday.
A. to B. on C. in D. at
Câu 4. Minh`s mother is a doctor. She works in the ………………
A. school B. factory C. stadium D. hospital
Câu 5. Do you listen to music every Sunday? - .............................
A. Yes, I do B. Yes, I am not C. Yes, I isn`t D. Yes, I am
Câu 6. Which grade .................... you in? - I`m in grade 6.
A. do B. is C. are D. am
Câu 7. What is to the left of ...................... house? - It`s a well.
A. you B. I C. he D. her
Câu 8. Từ trái nghĩa của từ "big" là : ......................
A. old B. short C. small D. tall
Câu 9. Do you watch television? - …………………
A. Yes, I don`t B. No, I don`t C. Yes, I am D. No, I am not
Câu 10. What do you do .................... school?
A. on B. in C. at D. after
Câu 11. Phong.................... school is in the country.
A. is B. `s C. of D. s`
Câu 12. Tuesday comes before...................
A. Monday B. Saturday C. Wednesday D. Thursday
Câu 13. There is a temple next .................... my house.
A. to B. from C. near D. on
Câu 14. ...................... is the restaurant? - It`s opposite the drugstore.
A. Which B. Where C. Who D. What
Câu 15. …………………do you get up? - I get up at half past five.
A. How many B. Where C. Which D. What time
Câu 16. Our classes start at ………………seven.
A. fifteen B. quarter to C. a quarter past D. half
Câu 17. Choose and circle the underlined words that it has the different pronunciation the others.
A. school B. children C. chair D. teacher
Câu 18. My school .................... four floors and my classroom is on the second floor..
A. is B. are C. has D. have
Câu 19. Ba…………………………………his teeth every evening.
A. brushes B. washes C. brush D. wash
Câu 20. What are those? - ...................... are trees.
A. We B. They C. I D. It

Read the text and answer the questions. – 2,5ms
I am Long, I am twelve years old. I am in grade 6. I live in a house with my mother, father, and sister. My house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant and a hospital. My mother is a doctor. She works in a hospital. Every morning, I go to school at six thirty. I have classes from seven to eleven fifteen.
Which grade is Long in?
……………………………………………………………………………………………………………………
Is his mother a doctor?
……………………………………………………………………………………………………………………
Where does his mother work?
……………………………………………………………………………………………………………………
What time does Long go to school?
……………………………………………………………………………………………………………………
Is his house next to a bookstore or a movie theater?
……………………………………………………………………………………………………………………
Give the correct form of verb in the bracket. – 2ms
We (not live) ……………………… in the city.
Our house (have)…………………… a big yard.
I (do) ……………………. my homework every evening.
Her father (work)……………………in the factory.
Make question. – 0,5m
My school is in the city. ( …………………………………………………………………

======================== ( =====================


 
Gửi ý kiến