Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI KIỂM TRA SỐ 1 MÔN ANH VĂN ( ĐỀ 2)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Xuân Trọng
Người gửi: Mai Xuan Trong
Ngày gửi: 14h:50' 24-07-2010
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày tháng năm kiểm tra: ......../7/2010
Họ và tên học sinh:…………………………...........Lớp: 6
Đề : 2

I. Viết câu hỏi cho những câu sau :
1. . ............................................................ ?
I live in Hue .
2. ................................................................?
My name is John.
3. .................................................................?
J-O-H-N.
4.................................................................?
I am twelve years old.
5. ..................................................................?
It’s a pen .
II. Chọn câu trả lời đúng nhất :
Good morning, children. How are you? ______.
a). I`m fine, thanks b). We`re nine years old c). I`m nine years old d). We`re fine, thank you
How many students are there ______ your class?
a) in b) at c) to d) on
Where do you ______? - I live in Soc Son.
a) sit b) spell c) be d) live
______ is that? - It`s a book.
a). What b). Where c). How d). How old
How ______ you spell your name?
a) do b) is c) are d) am
She`s a _______.
a) pen b) ruler c) desk d) nurse
How many televisions are there? There is _______.
a) four b) two c) three d) one
________ doors are there? - There are two.
a). How b). How many c). Who d). What
_______ are they? - They`re in the living-room.
a). Who b). Where c). How d). What
My sister _______ a student.
a) am b) are c) is d) do

III. Read the passage and then answer the questions:
Good morning , My name is Bi . I get up at six . I wash my face and brush my teeth . At six thirty I eat my breakfast thae I go to school . At twele thirty , I go home and have lunch . In the afternoon , I play soccer . In the evening , I do my homework then watch TV
What does Bi do ?
.....................................................................................................
What time does Bi get up every morning ?
.....................................................................................................
What does Bi do after breakfast?
.....................................................................................................
Does Bi go to school in the afternoon ?
.....................................................................................................
What does Bi do in the evening ?
.....................................................................................................
IV.Viết thành chữ số các phép toán sau:
a. Six + two = e. ten + nine = b. twenty - eight= f. four x six =
c. Eight + thirteen = g. five x three = d. Ten x three = h. twenty - four =
V. Make questions with How many.....? and give answers:
0. teachers / 1.
How many teachers are there? There is one.
Desks / 5
How many desks are there? There are five.
1. students / 42 (forty two)
..............................................................................................................................................................................
2. doors / 1
..............................................................................................................................................................................
3. tables / 1
..............................................................................................................................................................................
4. windows / 4
.............................................................................................................................................................................. 
Gửi ý kiến