Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài ôn hè lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Tú Anh
Ngày gửi: 11h:51' 10-07-2018
Dung lượng: 39.2 KB
Số lượt tải: 573
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1
Bài 1: Điềndấu (<; >; =) thíchhợpvàochỗchấm
23476.......32467                      
34890 .........34890
5688..........45388                    
12083 ..........1208
9087............8907                    
93021...........9999
Bài 2: Mộtnhàmáytrong 4 ngàysảnxuấtđược 680 tivi. Hỏitrong 7 ngàynhàmáyđósảnxuấtđượcbaonhiêuchiếctivi, biếtsốti vi mỗingàysảnxuấtnhưnhau.
Bàigiải
Tómtắt : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Sốbamươinghìnkhôngtrămlinhbảyviếtlà:
A. 300 007                  
B. 30 007                
C. 3 007                
D . 30 070
Bài 4: Sốlớnnhấtgồm 5 chữsốkhácnhaulà:
A. 99 999                    
B. 98756                  
C. 98765                
D. 99 995
Tuần 2
Bài 1: Viếtcácsốsau:
a. Mườilăm nghìn:.................................................................
b. Bảytrămnămmươi:...........................................................
c. Bốn triệu:............................................................................
d. Mộtnghìnbốntrămlinhnăm:................................................
Bài 2: Trongcácsốsau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 sốnàolớnnhấtlà:
A. 67382            
B. 62837              
C. 286730              
D. 62783
Bài 3: Sốliềnsausố 999 999 là:
A. 1 triệu            
B. 10 triệu              
C. 1 tỉ                    
D. 100 triệu
Bài4: Viếtsốgồm:7triệu,7trămtriệu,7nghìn,7đơnvị:
......................................


Tuần 3
Bài 1: Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm
a. 675; 676; .....; ......;.......;........; 681.
b. 100;.......;.........;........; 108; 110.
Bài 2: Viếtsốgồm:
2 trămnghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơnvị:
......................................
5 nghìn, 8 chục, 3 đơnvị:
.........................................................
9 trămnghìn, 4nghìn, 6 trăm, 3 chục:
.........................................
Bài 3: Dãysốtựnhiênlà:
A. 1, 2, 3, 4, 5,...
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,......
C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
D. 0, 1, 3, 4, 5,....
Bài 4: Tìm x với: x làsốtrònchục, 91 > x > 68; x=....................................


Tuần 4
Bài 1: Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm.
50 dag = ...................hg                              
4 kg 300g =................. .g
4 tấn 3 kg = ..................kg                          
5 tạ 7 kg = ................kg
82 giây = .........phút ........giây                    
1005 g = .......kg .....g
Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút. Sốcầnđiềnlà:
A. 15 giờ 2 phút          
B. 1 giờ 52 phút            
C. 2 giờ 32 phút            
D. 1 giờ 32 phút
Bài 3: 8 hộpbútchìnhưnhaucó 96 chiếcbútchì.Hỏi 5 hộpnhưthếcósốbútchìlà:
A. 12 bútchì              
B. 60 bútchì                  
C. 17 bútchì                
D. 40 bútchì
Bài 4: Có 5 góibánhmỗigóinặng 200g và 4 góikẹomỗigóinặng 250g. Hỏitấtcảcóbaonhiêukilôgambánhkẹo?
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tuần 5
Bài 1: Viếtsốthíchhợpvàochỗchấm:
a) 3 ngày = ..........giờ
5 giờ = ............. phút
b) 3giờ 10 phút = ........phút
2 phút 5 giây = ............ giây
Bài 2: Mộttổcó 5 HS cósốđolầnlượtlà:
138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm.
Hỏitrungbìnhsốđochiềucaocủamỗihọcsinhlàbaonhiêu?
Bàigiải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Trongcácsố: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thìsốbénhấtlà:
A. 5 647 532            
B. 4 785 367            
C. 11 048 502            
D. 8 000 000
Bài 4: Can thứnhấtđựng 12 lítnước. Can thứhaiđựng 16 lítnước. Hỏi can thứbađựngbaonhiêulítnước? Biếttrungbìnhmỗi can đựng 15 lítnước.
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuần 6
Bài 1: Đặttínhrồitính:
a) 2547 + 7241            
b) 3917 - 2567          
c) 2968 + 6524          
d) 3456 – 1234
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Nếu a = 6 thìgiátrịcủabiểuthức 7543 x a là
A. 45248                
B. 45058              
C. 45258                  
D. 42358
Bài 3: Mộttrườngcó 315 họcsinhnữ, sốhọcsinhnamíthơnsốhọcsinhnữ 28 bạn. Hỏitrườngđócóbaonhiêuhọcsinh?
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tínhtổngcủasốbénhấtcó 8 chữsốvàsốlớnnhấtcó 7 chữsố.
Sốbénhấtcó 8 chữsốlà:....................... ;
Sốlớnnhấtcó 7 chữsốlà:......................
Tổngcủahaisốđólà:..................................................................................................
Tuần 7
Bài 1: Nếu a = 47685; b = 5784 thìgiátrịbiểuthức a + b là:
A. 53269                
B. 53469                    
C. 53479                        
D. 53569
Bài 2: Cho biết m = 10; n = 5; p = 2, tínhgiátrịcủabiểuthức:
a) m + n + p =...........................................................................................................
b) m + n - p =...........................................................................................................
c) m + n x p =............................................................................................................
Bài 3: Mộthìnhchữnhậtcósốđochiềudàilà 16 cm, chiềurộnglà 12 cm. Hỏichu vi hìnhchữnhậtđólàbaonhiêu?
Bàigiải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tổngcủa 5 sốchẵnliêntiếplà100 . 5 sốchẵnđólà:
A. 20; 22; 24; 26; 28.
B. 12; 14; 16; 18 ; 20.
C. 18; 19; 20; 21; 22.
D. 16; 18; 20; 22; 24.


Tuần 8
Bài 1: Tínhbằngcáchthuậntiệnnhất.
a) 96 + 78 + 4=............................................................................................................
b) 677 + 969 + 123 + 31
 
Gửi ý kiến