Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập anh 7 unit 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
Ngày gửi: 20h:28' 22-09-2017
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 1282
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
UNIT 2 – PERSONAL INFORMATION
TELEPHONE NUMBER
Dùng các cụm từ trong khung để hoàn tất các câu dưới.
personal information telephone number telephone directory home address
My ………………… is 4A Cong Hoa street.
What is your ……………? - 8 254 641.
For your …please write your name, your age, your education, your experience, etc.
You can find his telephone number in the…………….. .
Viết câu với từ gợi ý sử dụng thời tương lai đơn
We/ travel/Nha Trang/ next week.
………………………………………………………
Nga and Lan /visit / their grandparents
………………………………………………………………….
They /go /the movies/tonight.
……………………………………………………………………..
Hoa//have /lots of friends/soon/
…………………………………………………………………….
I/ come/after lunch.
……………………………………………………………………
He/ see/you/ tomorrow afternoon
………………………………………………………………………
My father/ be free/ at 7.30 this evening .
……………………………………………………………………..
The students/ go camping / next Sunday
……………………………………………………………………….
Điền vào chỗ trống will hay won’t:
. Nam play basketball? Yes, he…………
. Hoa come here? Yes, she…………
. they travel to Ha Noi next week? No, they…..
. you see her? Yes, I…………
. your brother be busy tomorrow? No, he….
. Nam and Ba meet at seven o’clock? Yes, they ………..
. you go fishing next Sunday? No, we………
. An call you back? Yes, he…….
Dùng What, Where, When, Who, Why, How, What time để hoàn tất các câu sau:
. will they do tomorrow? I will do my homework.
. will go camping next Sunday? Nam and Quang will.
. will we meet? We will meet at Lan’s house.
. .will you be back? I will be back at 8 O’clock.
. will she go to the zoo? She will go by bus.
. will your father travel to Ha noi ? He will travel next week.
. will Nam go to bed early tonight? Because he will have a test tomorrow.
. will Nam go to next summer vacation? I will go to Nha Trang .
Dùng các từ cho sẵn trong khung để hoàn tất các câu bên dưới:
Mai: Hello. This is 8942886.
Phuong: Hello. Is that Mai?
Mai: Yes. (1)……… is calling?
Phuong: It’s me, Phuong. (2)………. you be free tomorrow afternoon?
Mai: Yes, I will.
Phuong: We’ll play tennis at Vinh Long stadium.
Mai: OK. (3)………… will we meet?
Phuong: We’ll meet (4)……… three o’clock.
Mai: OK. I’ll (5)………… you tomorrow
MY BIRTHDAY
Chia các động từ trong ngoặc ở thời hiện tại đơn, tương lai đơn:
My father (jog)…………….every morning
We (visit)……………….…….Huong Pagoda next week.
She (be)…………………..…14 on her next birthday.
They (live)………………….….with their parents.
He (have)……………….…...a lot of friends soon.
Mai (brush)………………..her teeth after meals.
I (come) ………………….back tomorrow.
She (have)……………….a meeting tonight.
Lan (invite)……………some of her friends to her birthday party on Sunday.
Let’s (meet)…………………in front of the movie theater.
Đổi các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn:
My mother will go to the supermarket next Sunday.


They will meet in front of the theater.


We will come there on time.


He will see her tonight.


Jane will be busy tomorrow morning.


I will come back soon.


Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống:
They often go swimming ……….. Sunday.
The meeting will last ………..7a.m ………..5p.m.
She will be 13 ………..her next birthday.
We are playing chess ………..the moment.
It often rains ………..July.
My birthday is ………..September 3rd.
The party will start ………..seven o’clock ………..the evening.
He was born ………..April 2002.
TEST FOR UNIT 2
Chọn từ, cụm từ hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống:
……………… is your telephone number?(When/ Which/ What)
Her birthday is …………….Friday, August 20th.(at/ on/ in)
………….you have a test tomorrow morning? (Will/ Do/ Are)
She will have a party ………….. her birthday. (on/ for/ in)
What’s your ………………? (birthday/ day of birth/ date of birth)
Will he be free? - …………
 
Gửi ý kiến