Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI TAP ANKADIEN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HOCMAI
Người gửi: Nguyễn Hải Luân
Ngày gửi: 20h:43' 28-01-2011
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 1815
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Ngọc Trung)
BÀI TẬP ANKAĐIEN
Ankađien là đồng phân cấu tạo của
A. ankan. B. anken.
C. ankin. D. xicloankan.
Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankađien
A. tăng dần. B. giảm dần.
C. không đổi. D. biến đổi không theo quy luật.
Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Ankađien có công thức phân tử dạng CnH2n–2.
B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CnH2n–2 đều thuộc loại ankađien.
C. Ankađien không có đồng phân hình học.
D. Ankađien phân tử khối lớn không tác dụng với brom (trong dung dịch).
Kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. Ankađien là những hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi C=C.
B. Ankađien có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro.
C. Những hợp chất có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.
D. Những hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.
Đốt cháy hoàn toàn 5,40 gam ankađien X thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C4H6. B. C4H8. C. C4H4. D. C4H10.
Ứng với công thức phân tử C5H8 có mấy chất thuộc loại ankađien liên hợp đồng phân của nhau ?
A. Hai chất. B. Ba chất. C. Bốn chất. D. Năm chất.
Khi buta–1,3–đien tác dụng với brom có thể tạo được mấy chất đồng phân cấu tạo của nhau có 2 nguyên tử brom trong phân tử ?
A. Hai chất. B. Ba chất. C. Bốn chất. D. Năm chất.
Khi cho buta–1,3–đien tác dụng với axit bromhiđric có thể thu được mấy chất đồng phân cấu tạo của nhau chứa 1 nguyên tử brom trong phân tử ?
A. Hai chất. B. Ba chất. C. Bốn chất. D. Năm chất.
Đốt cháy hoàn toàn 3,40 gam ankađien X, thu được 5,60 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C4H6. B. C4H8. C. C4H6. D. C5H8.
Ankađien liên hợp X có công thức phân tử C5H8. Khi X tác dụng với H2 có thể tạo được hiđrocacbon Y c«ng thøc ph©n tö C5H10 có đồng phân hình học. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CHCH=CHCH3. B. CH2=C=CHCH2CH3.
C. CH2=C(CH3)CH=CH2. D. CH2=CHCH2CH=CH2.
Hiện nay trong công nghiệp, buta–1,3–đien được tổng hợp bằng cách
A. tách nước của etanol.
B. tách hiđro của các hiđrocacbon.
C. cộng mở vòng xiclobuten.
D. cho sản phẩm đime hoá axetilen, sau đó tác dụng với hiđro (xt Pd/PbCO3).
Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình
A. trùng hợp butilen, xúc tác natri.
B. trùng hợp buta–1,3–đien, xúc tác natri.
C. polime hoá cao su thiên nhiên.
D. đồng trùng hợp buta–1,3–đien với natri.
Cao su buna-S là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình
A. đồng trùng hợp butilen với stiren.
B. đồng trùng hợp buta–1,3–đien với stiren.
C. đồng trùng hợp buta–1,3–đien với sunfu (lưu huỳnh).
D. đồng trùng hợp buta–1,3–đien với xilen.
Khi trùng hợp một ankađien X thu được polime M có cấu tạo như sau :
...– CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2–...
Công thức phân tử của monome X ban đầu là
A. C3H4. B. C4H6. C. C5H8. D. C4H8.
Khi trùng hợp một ankađien Y thu được polime Z có cấu tạo như sau :
...– CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2–...
Công thức phân tử của monome Y là
A. C3H4. B. C4H6. C. C5H8. D. C4H8.
2,24 lít hỗn hợp X gồm buta–1,3–đien và but–1–in (đktc) có thể tác dụng hết tối đa bao nhiêu lít dung dịch brom 0,10M ?
A. 2 lít. B. 1 lít. C. 1,5 lít. D. 2,5
No_avatar
CÓ PASSWORD
 
Gửi ý kiến