Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap av lop 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đình Tiến Dũng
Ngày gửi: 23h:10' 27-11-2015
Dung lượng: 53.6 KB
Số lượt tải: 587
Số lượt thích: 0 người
Section 1:
1. What is ...........name?
A. you B. he C. she D. her
2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.
A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. are D. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s
Section 2:Fill the blank
EI _ HT
MY NAME _ _ PETER
TAB _ E
SCHO_ L
TH _ EE
T _ ANK YOU VERY MUCH
HI, ALICE. I _ _ TOMMY
FRIE _ D
HELLO, MARY. HOW _ _ _ YOU?
HI. HOW _ _ _ YOU?
Section 2: Fill the blank
Wh _ t is this?
Lis _ en to me, please.
Let’s sing a s _ ng.
St _ nd up!
5. See _ _ _ again
Bye. See you late _.
Is this a penc _ l?
This is _ doll.
_ ice to meet you.
No, it is n _ t.


Bài 1: Leave one out
1. CRAYEON (
2. WHQAT (
3. MEEWT (
4. LISOTEN (
5. PIENCIL (
6. PURGPLE (
7. BEOY (
8. YELLONW (
9. NBICE (
10. PEZN (
Bài 2: Fill in the blank
Clo_ _ your book, please.
Is this _ _ eraser ?
I’m fine, _ _ _ _ _ you.
My friend _ _ Peter.
Bài 3: Matching
1. Red 2. apple 3. black 4. purple 5. rubber
6. pink 7. table 8. ruler 9. blue 10. chair

a. màu hồng b. Cái bàn c. màu tím d. màu xanh da trời e. màu đen
f. ghế g. quả táo h màu đỏ i. cục tẩy j. Thước kẻ
1.………….2…………..3………………4………………..5………………
6……………..7…………..8…………..9…………10…………….
Bài 4: Fill in the blank
This is my sc_ _ _ l.
Circle the an_ _ er
My _ _ _e is John.
Good b_e. See you _ _ _er
Is this a d_sk ? Yes, it i_.
That is h_r frien_.
_ _ _ is she ? She is my teacher.
How _ _ _ you ? I’m fine thank you.
What is _ _ _ name ? He is Tony.
What’s h_ _ name ? She’s Hoa.
Bài 5: Choose the correct answer
1………..your name?
a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s
2. Good morning, Tom.
a. Good morning, Alan. b. Goodnight, Alan
c. My name’s Alan d. Alan, this is my pen
3. How are ………….? I’m fine, thanks.
a. he b. Lan c. you d. bye
4. Nice to meet you. -……………………………………………
a. Goobye b. See you later c. Nice to meet you, too. d. Hi

Bài 1: Choose the correct answer
1. How are you ?
a. Fine, thanks b. Nice to meet you c. My name’s Sean d. Bye
2. My……………..is Jean.
a. name’s b. Names c. name d. Nam
3. Let’s stand ……………….!
a. down b. up c. in d. on
Bài 2: Matching
1. Meet 2. teacher 3. her 4. green 5. friend
6. Good morning
 
Gửi ý kiến