Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập bổ trợ 10 global success

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: bài tập bổ trợ 10 global
Người gửi: Võ Thị Xuân
Ngày gửi: 10h:47' 08-11-2022
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1458
Số lượt thích: 1 người (Lý Linh)
TÀI LIỆU BỔ TRỢ BÁM SÁT VÀ NÂNG CAO (TEACHER'S FILE)

TIẾNG ANH 10*KẾT NỐI TRI THỨC GLOBAL SUCCESS*HAY NHẤT 

UNIT 1: FAMILY LIFE

A. New words
1. breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n)người trụ cột gia đình
2. chore /tʃɔː(r)/ (n)
việc nhà, việc lặt vặt
3. collaborate /kəˈlæbəreɪt/ (v) cộng tác
4. consider /kənˈsɪdər/ (v)
xem xét, cân nhắc
5. contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v) đóng góp
6. divorce/dɪˈvɔːrs/ (v) ly dị
7. divide/dɪˈvaɪd/ (v) chia, tách
8. benefit /ˈbenɪfɪt/ (n): lợi ích
9. breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n): người trụ cột đi làm nuôi cả gia đình
10. chore /tʃɔː(r)/ (n): công việc vặt trong nhà, việc nhà
11. contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v): đóng góp
12. critical /ˈkrɪtɪkl/ (a): hay phê phán, chỉ trích; khó tính
13. enormous /ɪˈnɔːməs/ (a): to lớn, khổng lồ
14. equally shared parenting /ˈiːkwəli - ʃeə(r)d - ˈpeərəntɪŋ/ (np): chia sẻ đều công việc nội trợ và
chăm sóc con cái
15. extended family /ɪkˈstendɪd - ˈfæməli/ (np): gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống
16. (household) finances /ˈhaʊshəʊld - ˈfaɪnæns / (np): tài chính, tiền nong (của gia đình)
17. financial burden /faɪˈnænʃl - ˈbɜːdn/ (np): gánh nặng về tài chính, tiền bạc
18. gender convergence / ˈdʒendə(r) - kənˈvɜːdʒəns/(np): các giới tính trở nên có nhiều điểm chung
19. grocery /ˈɡrəʊsəri/ (n): thực phẩm và tạp hóa
20. heavy lifting /ˌhevi ˈlɪftɪŋ/ (np): mang vác nặng
21. homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ (n): người nội trợ
22. iron /ˈaɪən/ (v): là/ ủi (quần áo)
23. laundry /ˈlɔːndri/ (n): quần áo, đồ giặt là/ ủi
24. lay ( the table for meals) /leɪ/ : dọn cơm
25. nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ (np): gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống
26. nurture /ˈnɜːtʃə(r)/ (v): nuôi dưỡng
27. responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ (n): trách nhiệm
B. GRAMMAR
I. PRESENT SIMPLE (THÌ HIỆN TẠI ĐƠN)
1. Cấu trúc (Form)
Affirmative (Khẳng định)
S + V (s/es) + (O).

Negative (Phủ định)

Interrogative (Nghi vấn)

S + do/does + not + V (bare- Do/ Does + S + V (bare-inf) +
inf) + (O).

(O)?

She does the housework every She doesn't do the housework Does she do the housework
day.

every day.

every day?

2. Cách dùng (Use)
- Diễn tả thói quen hoặc hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại (habits or regular actions)

1

E.g: We visit our grandparents every Sunday. (Chúng tôi thường đến thăm ông bà vào mỗi ngày chủ
nhật.)
- Diễn tả các tình huống/ sự việc mang tính chất lâu dài, bền vững (permanent situations)
E.g: I come from Hanoi City.
- Diễn tả chân lý/ sự thật hiển nhiên (general truths and facts)
E.g: Broken bones in adults don't heal as fast as they do in children. (Xương bị gãy ở người lớn lâu
lành hơn ở trẻ em.)
- Diễn tả lịch trình, thời gian biểu mang ý nghĩa tương lai (timetables: future sense)
E.g: The train arrives at 7 o'clock. (Tàu hỏa đến lúc 7 giờ đúng.)
- Diễn tả tình trạng, cảm xúc, suy nghĩ tại thời điểm hiện tại. Cách dùng này thường được dùng với các
động từ chỉ tình trạng (stative verbs) như:
to know: biết

to understand : hiểu

to suppose: cho rằng

to wonder: tự hỏi

to consider: xem xét

to love: yêu

to look: trông như

to see: thấy

to appear: hình như

to seem : dường như

to think: cho rằng

to believe: tin

to doubt: nghi ngờ

to hope: hy vọng

to expect: mong đợi

to dislike: không thích

to hate: ghét

to like: thích

to remember: nhớ

to forget: quên

to recognize: nhận ra

to worship: thờ cúng

To contain: chứa đựng

to realize: nhận ra

to taste: có vị/ nếm

to smell: có mùi

to sound: nghe có vẻ

to be: thì, là, ở

E.g: I know the answer to this question. (Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này.)
- Đưa ra các lời chỉ dẫn/ hướng dẫn (directions/ instructions)
E.g: You turn left at the end of the road and then go straight. (Bạn rẽ trái ở cuối đường và sau đó đi
thẳng.)
Note: Chúng ta có thể sử dụng do/ does trong thì hiện tại đơn để nhấn mạnh các hành động trong câu.
E.g: I do like playing football. (Tôi rất thích chơi bóng đá.)
He does know quite a lot about technology. (Anh ta biết khá nhiều về công nghệ.)
3. Trạng từ tần suất và các cụm trạng từ (Adverbs of frequency and adverbial phrases)
Trong thì hiện tại đơn thường có các trạng từ đi kèm như always, normal, usually, often, sometimes,
rarely, never, once/ twice a week, most of the time, every day, nowadays, these days, every now and then,
etc.
4. Quy tắc thêm “s/ es” vào sau động từ
a. Động từ tận cùng bằng o, s, x, z, sh, ch: ta thêm “es”.
E.g: miss – misses watch – watches

go - goes

b. Động từ tận cùng bằng “y”
2

+ Nếu trước “y” là một nguyên âm (u, e, o, a, i) thì ta giữ nguyên “y” + “s”
E.g: play-plays

buy-buys

stay-stays

+ Nếu trước “y” là một phụ âm thì ta đổi “ỵ” thành “i” + “es”
E.g: fly-flies

cry-cries

study-studies

c. Các trường hợp còn lại
Các trường hợp không thuộc 2 nhóm trên thì ta thêm “s” vào sau động từ.
E.g: work – works like – likes
d. Trường hợp đặc biệt:

remember- remembers

have - has

5. Quy tắc phát âm đuôi “s/ es”
Có 3 cách phát âm của động từ có đuôi “s/es”:
- TH1: Nếu động từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ thì ta phát âm là /ɪz/
Thường có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, z, ge, ch, x …
E.g: watches /wɒtʃɪz/

washes /wɒʃɪz/

- TH2: Nếu động từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/ thì phát âm là /s/
E.g: cooks /kʊks/

stops /stɒps/

- TH3: Nếu động từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại thì ta phát âm là /z/
E.g: loves /lʌvz/

plays /pleɪz/

GRAMMAR
BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN
I. Put the verbs into the correct form (present simple tense).
1. Mr. Nam often (teach) teaches the dogs new tricks.
2. We always (throw) throw our litter in the bin.
3. The referee usually (stop) stops the game after 90 minutes.
4. The children (hurry) hurry to open their gifts.
5. He (speak) speaks English well.
II. Make questions for the underlined part of the sentence.
1. Daisy goes to school from Monday to Saturday.
When does Daisy go to school?
2. My father has a cage in the garden.
What does your father have in the garden?
3. The children like dogs because they are nice.
Why do the children like dogs?
4. Kelly is never late.
3

Who is never late?
5. Mike's new mountain bike costs £100.
How much does Mike's new mountain bike cost?
III. Complete the sentence with the correct form of the verbs in the box.
wake(s) up - open(s) - speak(s) - take(s) -

do(es) - cause(s) - live(s) - play(s)

- close(s) -

live(s) - drink(s)
1. Nick plays baseball very well.
2. I never drink coffee.
3. The swimming pool opens at 8.00 in the morning.
4. It closes at 9.00 in the evening.
5. Bad driving causes many accidents.
6. My parents live in a very small house.
7. The Olympic Games take place every four years.
8. They are good students. They always do their homework.
9. My students speak a little French.
10. I always wake up early in the morning.
IV. Fill in the blank with only ONE suitable word.
Mr. John gets up very early (1) every day. He washes his face and takes a quick shower (2) in the
mornings. His best friend, Bobby, also wakes up very early. Mr. John (3) makes the breakfast for both.
They both (4) don't like drinking milk but they love eating meat. Then, Mr. John (5) takes Bobby out to
the park. Mr. John (6) is a graphic designer. He (7) isn't an office worker. He (8) works from home. He
designs beautiful images for an advertising company. He (9) has lunch (10) at half past twelve. Then he
(11) doesn't start work immediately. He (12) plays with Bobby instead. After Bobby's favorite time, he
starts work again and (13) finishes in the evening. They both (14) eat meat for dinner and rest in the front
of the TV. He always (15) watches his favorite TV show after dinner. He never misses it. They both go
to bed late (16) at night.
V. Choose the best answer.
1. He …… trying to pass his driving test but fails every time.
A. keeps

B. kept

2. He wonders why I never

…… abroad by plane.

A. has travelled

B. have been travelling

C. travel

D. will have travelled

C. is keeping

D. had kept

3. Kate …… her dog for a walk. Her brother …… it.
A. never takes/ always does

B. never doesn't take/ always does

C. never take/ does always

D. never don't take/ always do
4

4. (have) …… the car keys? - No.
A. You do have

B. Are you having

C. Have you

D. Do you have

5. I suppose as we live in a very rural area, we are lucky that a train service actually …… here.
A. takes

B. works

C. functions

D. operates

VI. Put the verbs in the present continuous tense.
1. He (read) is reading a book about American history at the moment.
2. Why are you (laugh) laughing? What's so funny?
3. I can't help you now. I (work) am working.
4. Oh no! It (rain) is raining again.
5. Are you (watch) watching the TV or can I turn it off?
6. Bill (learn) is learning to drive at the moment. His father (teach) is teaching him.
7. Listen! The neighbors (have) are having an argument again.
8. Sally (wear) is wearing her new T-shirt today.
9. Robert! What are you (do) doing here?
10. I (not sleep) am not sleeping very well at the moment.
VII. Choose the correct answer in the bracket.
1. Marie isn't a Canadian. I (believe/ am believing) she comes from France.
2. Look! Bin (jumps/ is jumping) into the water.
3. I (think/ am thinking) you're crazy!
4. Don't give Jenny any cheese. She (hates/ is hating) it!
5. I (go/ am going) to New York next Thursday. Do you want to come?
6. Once a week, I (go/ am going) to an English class at the college.
7. I (have/ am having) lunch in the cafeteria every day.
8. David is rich – he (drives/ is driving) a Mercedes.
9. You won't find Tom at home right now. He (studies/ is studying) in the library.
10. It (snows/ is snowing) quite hard - perhaps we shouldn't go out tonight.
VIII. Put the verbs in the present simple tense or present continuous tense.
1. Emily lives and works in Paris but she (have) is having a holiday in England at the moment.
2. I wonder why the neighbor's dog (bark) is barking again. Maybe there is a burglar!
3. Ann (get) gets up at seven o'clock every morning.
4. Then she (go) goes to have a shower before breakfast.
5. Then she (drive) drives to the beach and stays all day.
6. She (not/ work) doesn't work because she won the lottery last year.
7. Why (you/ learn) are you learning English this year?
8. I (live) am living with my sister for two months because she is pregnant and I can help her.
5

9. What (you/wear) are you wearing now? In that way, I will recognize you at the airport.
10. Kate is in the kitchen and very stressed! She

(cook) is cooking dinner for 30 people.

IX. Put the verbs in the present simple tense or present continuous tense.
1. Where's Tim? He (listen) is listening to a new CD in his room.
2. Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always (rain) rains there.
3. Emily (work) works hard all day but she (not work) isn't working at the moment.
4. Look! That boy (run) is running after the bus. He (want) wants to catch it.
5. He (speak) speaks French so well because he (come) comes from France.
6. Look! The boss (come) is coming. We (meet) are meeting him in an hour and nothing is ready!
7. Do you usually (go) go away for Christmas or do you (stay) stay at home?
8. She (hold) is holding some roses. They (smell) smell lovely.
9. Look! It (snow) is snowing again. It always (snow) snows in this country.
10. Sally (swim) swims very well, but she (not run) doesn't run very fast.
X. Fill in the blank with only ONE suitable word.
Lisa and her friends (1) are studying for their final exams. They are very excited for this exam as it'll be
the last exam of the term. They are studying Maths right (2) now. Mary (3) is helping the others. She is
the top student in the class. She is really good at Maths. Emily is also good at Maths. She (4) isn't
studying Maths. She is (5) reading a book. They (6) aren't talking loudly, because they are at the library
at the (7) moment. Sally is (8) surfing the net for extra exercises. They are (9) trying to solve her
exercises. They are all (10) helping each other to pass the class with high marks.
BÀI TẬPTỔNG HỢP NÂNG CAO
XI. Choose the correct answer in the bracket.
1. I have to change my shoes. These (are killing/ kill) me. I'm sure I have a blister.
2. I feel lost. I've just finished a really good novel and now I (do not read/ am not reading) anything.
3. Coming to London for Christmas was a great idea. I (love/ am loving) it here.
4. The company (is moving/ moves) its offices to a bigger building next month.
5. John (gives/ is giving) a lecture on social media at university every Wednesday. You should come.
6. Sally (always interrupts/ is always interrupting) me when I speak. It's so irritating.
7. Can you help me with this exercise or (are you being busy/ are you busy)?
8. I (hate/ am hating) people who never really listen to what you saỵ.
XII. Put the verbs in the correct form (present simple/ present continuous tense).
1. I'm in New York because I (study) am studying English at a language school.
2. At the moment Linda (lie) is lying on the floor.
3. I usually (work) work as a teacher.
4. I hate living in Hue City because it always (rain) rains there.
6

5. I am sorry I can't hear what you (say) are saying because everyone (talk) is talking so loudly.
6. Jimmy (currently write) is currently writing about his adventures.
7. (you want) Do you want to come over for dinner tonight?
8. A famous company in this country (make) makes the delicious chocolate.
9. Look, I (have) have two tickets for the film.
10. Look, I (hold) am holding two tickets for the film.
11. Compaq (make) makes computers but it (not make) doesn't make cars.
12. At present, the yen (fall) is falling against the dollar.
13. Computers (become) are becoming more and more popular these days.
14. Everyone (need) needs money. It is very necessary.
15. This milk (not taste) doesn't taste fresh.
16. This afternoon I

(see) am seeing my doctor about my health.

17. How is your cold today? It (sound) sounds slightly better than yesterday.
18. He normally (read) reads all the Harry Potter books, but right now I (think) think he (read) is
reading something else.
19. It is strange that people

(take) take some movies so seriously.

20. What (your brother, do) does your brother do for a living? - Well he is a market consultant.
XIII. Complete the sentence using the verbs in the box in the correct form.
enjoy prefer play work seem know interview wait talk finish
1. I always play badminton on Saturdays.
2. She is finishing her report now. She will bring it into the office when it is complete.
3. My parents phoned me this morning. They are enjoying themselves in Hawaii.
4. We prefer to entertain our guests in a local restaurant rather than the canteen. Although it is expensive,
we can talk freely there.
5. I know the answer to your problem. Get a new computer.
6. “Where is Tim?” – “He is waiting for an important telephone call in his office.”
7. I can't make the meeting tomorrow. I am interviewing the applicants for the sales manager's job.
8. My brother works for a company which makes bathroom fittings.
9. Who is talking to John? Is it the new secretary?
10. The new contract seems fine to me. However, could you just check it through once more?
XIV. Put the verb in brackets in the correct form (present simple or present continuous).
Next week, my friends and I (1. go) are going camping in the woods. I (2. organize) am organizing the
food, because I (3. like) like cooking. Tom (4. have) has a big car with a trailer, so he (5. plan) is
planning the transportation. Sam (6. bring) is bringing the tent. He (7. go) goes camping every year, so

7

he (8. have) has a great tent and lots of other equipment. My wife (9. think) thinks we're crazy. She likes
holidays in comfortable hotels, so she (10. take) is taking a trip to Paris instead.
TEST 1
A. PHONETICS
1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. A. responsible
B. homemaker
C. mow
D. overworked
2. A. bathe
B. finance
C. program
D. cat
3. A. lifting
B. routine
C. split
D. divide
4. A. clothes
B. fold
C. groceries
D. iron
5. A. duty
B. clusters
C. rubbish
D. washing-up
II. Pick out the word whose stress pattern is different from that of the others. Circle A, B, C or D.
1. A. Private
B. Provide
C. Arrange
D. Advise
2. A. Resurface
B. Knowledge
C. Technical
D. Export
3. A. Medical
B. Entertainment
C. Atmosphere
D. Suburb
4. A. Recipe
B. Cinema
C. Similar
D. Expertise
5. A. Indicate
B. Forefinger
C. Procedure
D. Enemy
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
1. Match the two columns to make correct phrases.
1. set
e
a. the floor
2. mop
a
b. the houseplants
3. feed
d
c. the heavy lifting
4. water
b
d. the baby
5. do
c
e. the table
II. Choose the odd one out.
1. A. satisfaction
B. household chore C. breadwinner
D. financial
2. A. mop
B. lawn
C. equity
D. resolution
3. A. split
B. bathe
C. overworked
D. tidy
4. A. housekeeper
B. housewife
C. houseplant
D. homemaker
5. A. conflict
B. marital
C. chore
D. finance
III. Choose the best options to fill in the blanks.
1. My mother is ____ for taking care of the home and the family.
A. responsible
B. takes the responsibility
C. take the duty
D. Both B & C are
correct.
2. Women usually manage ____ better than men do.
A. household finances
B. household machines
C. housewives
D. houseplants
3. My parents ____. My mother usually does more housework than my father.
A. divide chores equally
B. split chores unequally
C. don't share housework equally
D. Both B & C are correct.
4. Equal share of household duties helps increase ____.
A. job satisfaction
B. couple satisfaction
C. wedding satisfaction
D. marital
satisfaction
5. It's not easy to gain ____ between husbands and wives, even in developed countries.
A. equal chore
B. chore equally
C. chore equal
D. chore equity
6. He decided that he wanted to be a ____ while his wife worked full-time.
A. homemaker
B. house husband
C. housewife
D. Both A & B are correct
7. Negotiation and conflict ____ skills are very important to every woman in modern life.
A. resolution
B. revolution
C. renovation
D. communication
8. My sunflower seeds must be ____ twice a day so that they will sprout in a few days.
A. watered
B. dried
C. picked
D. spread
IV. Complete the following sentences using the given phrases. There are two phrases that you don't
need.
8

bathing the baby
watering the houseplants
take out the garbage

mop the house
folding the clothes
doing the laundry
doing the shopping
doing the cooking
feeding the cats
do the washing-up
1. My mother is not ________ doing the cooking_________ because we are eating out today.
2. My grandfather is not ______ doing the shopping ______. He'd better stay home since he's sick.
3. She is visiting her grandparents in the countryside tomorrow, so she is _____ folding the clothes
_______
and packing her stuff.
4. It's wet in the living room. My brother is ______ watering the houseplants ______.
5. Susan would like to have a washing machine. She's tired of ______ doing the laundry ______ every
day.
6. Sometimes, guests are expected to help ______ do the washing-up ________ after parties.
7. It smells awful in the kitchen. Don't you _________ take out the garbage ________?
8. It's dirty in your house. Why don't you ________ mop the house ________?
V. Choose the best options to complete the following sentences.
1. As a homemaker, ____.
A. she does a lot of online jobs at home to earn money
B. she spends most of her time taking care of her family
C. she doesn't have time to look after her children
2. She is overworked, ____.
A. so she doesn't earn enough money to support her family
B. so she doesn't have time to take care of her home
C. so she spends a lot of time with her children
3. Sweetie, get yourself prepared for dinner. ____.
A. You are cooking dinner today.
B. You should help me cook dinner.
C. Wash your hands carefully before eating.
4. Let's lay the table. ____.
A. It's time for lunch.
B. We should call to reserve a table.
C. We should do the washing-up before we leave.
5. Look! It's raining. Hurry and ____.
A. put away the clothes
B. fold the clothes
C. iron the clothes
6. As the breadwinner of the family, ____.
A. Sarah quitted her job to take care of her home
B. Sarah works hard to support her family
C. Sarah stays at home to educate her children
7. There is chore equity in Mr. and Mrs. Brown's family. ____.
A. They share the equal amount of housework.
B. Mr. Brown is the breadwinner and Mrs. Brown is the homemaker.
C. Mrs. Brown does more housework than Mr. Brown.
8. Husbands should help do the heavy lifting such as ____.
A. helping the children with Math problems.
B. repairing the roof of the house
C. cooking and watering houseplants
VI. Choose the right words to the pictures.
feed the cat
do the shopping
lay the table
cook
bathe the baby
do the washing-up

9

1. ______cook______

2. ____do the shopping_____

3. _____feed the cat_____

5. ____lay the table_____
6. ____bathe the baby____
4. __ do the washing-up ____
VII. Choose the sentence that best describes the picture.
1. A. Bathing a newborn baby is never an easy task as it requires skill
and
experience.
B. Mrs. Laura and her ten-year-old daughter go to the swimming
pool
every day.
C. Shaking a baby is believed to have bad impacts on his/her
development.
2. A. The man is taking out the rubbish.
B. Rubbish should be thrown away every day or it may cause
awful
smell.
C. The child is setting the table for dinner.
3. A. The girl is ironing her clothes.
B. Clothes are being folded neatly.
C. Susan is putting clothes in an airing cupboard.
4. A. Mopping the garden path is David's favourite activity.
B. Though David has a lot of spare time, he hardly helps his
parents do
the gardening.
C. At the weekend, David usually helps his grandmother mow the
lawn.
5. A. Many children are too lazy to help their parents with
housework.
B. The girl is doing some cleaning with her mother.
C. The girl is doing the cooking while her mother is sweeping the
kitchen floor.
VIII. Choose the correct options to complete the following sentences.
1. They ____ rugby twice a week.
A. play
B. are playing
2. ____ breakfast every morning?
A. Are you having
B. Do you have
3. It ____, so they have to cancel the horse race today.
A. rains
B. is raining
10

4. Our tour guide ____ three languages.
A. speaks
B. is speaking
5. We ____ the way. I wish we brought a map.
A. don't know
B. aren't knowing
6. Listen! The DJ ____ my favourite song.
A. plays
B. is playing
7. ____ the food at this restaurant?
A. Do you like
B. Are you liking
8. I ____, I ____.
A. am not laughing - am crying
B. don't laugh - cry
IX. Complete the sentences using the Present Simple or the Present Continuous.
1. I (leave) _____leave____ home at 7 o'clock every morning.
2. She (work) ___works____ in the Sales Department in London, but at the moment she (do) ____is
doing____ a training course in Bristol.
3. Linda (clean) _____cleans_____ her house every weekend.
4. He (try) ____tries______very hard in every game that he (play) _____plays_____.
5. Excuse me. I think that you (sit) _____are sitting_______ in my seat.
6. (you, listen) _____Do you listen_______ to the radio very often?
7. Don't talk to me now. I (write) ______am writing________ an important letter.
8. Why (they, drive) _____do they drive_______ on the left in Britain?
9. It usually (rain) ___rains_____ here a lot, but it (not rain) _____is not raining____ now.
10. What are you doing? - I (bake) _____am baking_______ a cake at the moment.
X. Decide whether the following sentences are correct or incorrect.
1. He's having a bath at the moment.
A. Correct
B. Incorrect
2. He's hating doing the heavy lifting.
A. Correct
B. Incorrect
3. My roommate and I always share the housework equally.
A. Correct
B. Incorrect
4 Jenny usually eats out because she is not knowing how to cook.
A. Correct
B. Incorrect
5. I usually do the laundry, but I'm sick today so my brother does it.
A. Correct
B. Incorrect
6. She's believing that men have to do housework as well.
A. Correct
B. Incorrect
7. We are painting the living room for Christmas. It's really hard work.
A. Correct
B. Incorrect
8. We get up at seven every morning, and then we are having coffee and a small breakfast.
A. Correct
B. Incorrect
9. Sometimes I am watching American films on TV, but I'm not understanding the words.
A. Correct
B. Incorrect
10. You do not eat much today. Are you ill?
A. Correct
B. Incorrect
Lê Tú cảm ơn thầy cô đã tham khảo tài liệu của Lê Tú zalo 0984870778
XI. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given. Use negative form if necessary. You
can use a word twice.
have
take out
take
split
prepare
shop
do
1. I usually ______take______ the bus to school, but this morning I'm walking.
2. My mom is not at home. She ______is shopping______ for groceries now.
3. I'm very busy, so I only _______do_____ the laundry every Saturday morning.
4. They _____do not split______ housework among members in Ann's family. She has to do all the
chores.
11

5. Kate always _____has_______ her dog fed by her neighbor every time she goes on business trips.
6. I always cook, but today is Women's Day, so my husband ____is preparing____ dinner in the kitchen.
7. The residents in my neighborhood ___take out___ the garbage at 5 p.m. every day when the bin lorry
comes.
8. Mary's wrist was broken once, so now she rarely _____does______ the heavy lifting.
XII. Find ONE mistake in each sentence and fill in the blank with the correct word(s).
1. As a single mom, she have to be both the homemaker and the breadwinner.
____________________has_____________________________________________________________
2. My younger brother is unhappy that he makes the washing-up by himself.
__________________________________does______________________________________________
3. My mom is busy today, so I prepare the meal for the whole family.
_________________am preparing_______________________________________________________
4. My father drives me to school every morning, but this week I go by bus.
____________________________________am going_________________________________
5. Typically, the elderly is sent to a nursing home if they cannot take care of themselves.
_____________are___________________________________________________________________
XIII. Choose the correct options to complete the following sentences.
1. Why ____ you always ____ over spilt milk? I am tired of what you say.
A. are - crying
B. do – cry
C. do - drink
2. We are all in the garden for the monthly family gathering. I am preparing some omelets and eel soup
for the whole family. They ____ us healthy.
A. are keeping
B. keep
C. will
3. Look! That girl is very attractive. - Yeah, she ____ me of an old friend of mine.
A. reminds
B. is reminding
C. will remind
4. What ____ you ____? - Nothing. I am just trying to say that Laura won't be available this Sunday.
A. are - meaning
B. do – mean
C. are - meant
5. I will go to Frankfurt tomorrow. What time ____ the train from Berlin ____?
A. will – leave
B. is - leaving
C. does – leave
6. Which one do you prefer: the red or the black car? – I ____ the red car looks better.
A. am thinking
B. think
C. thought
7. Felix is very rich. He ____ a Mercedes.
A. is driving
B. drives
C. just drove
8. Only when he ____ truly sorry can I accept his apology.
A. feels
B. is feeling
C. will feel
9. Would you like some soup? - Wow. It ____ good. Can you get me some? Thanks.
A. is smelling
B. is tasting
C. smells
10. Will you accompany me to the graduation prom next Friday? - Yes, if nothing comes up. I ____.
A. am promising
B. will promise
C. promise
XIV. Complete the sentences using the Present simple or the Present Continuous.
1. The children must be in bed now. They (not watch) ___are not watching___ TV because they are too
tired.
2. Hi Betty. For what are you calling me now at 2 a.m.? - I (need) _____need_____ your help now.
3. (you, have) ____Do you have_____ a map with you now?
4. Do you have a minute? - Sorry. I (not have) ______do not have_______ time now.
5. In case someone (call) _____calls__________, tell them I am not home.
C. READING
1. Read the passage and do the tasks below.
While couples without a clear or equal chore division may encounter quarrels over who does
what, a recent survey finds the divorce rate among couples sharing chores equally is about fifty percent
higher than those in which wives do more or most of the housework, which can be a slap in the face for
gender equality.

12

The researchers explain that modern couples organize their marriage and work out the tasks and
duties, which may gradually turn their marriage into a business or contractual relationship. The woman
may gradually feel less needed or happy and what's worse is that no one would care to help if something
is not among their assigned chores. That seems to encourage conflicts rather than conflict resolution
skills.
On the contrary, in families without equal task division women tend to be responsible for more
chores than men. While they believe they can exchange their roles for their husbands', many women
believe they are most naturally suited for certain tasks. They simply enjoy being involved in their
children's activities, which means more chores for them. This group of women also report more marital
satisfaction.
The survey also aimed to find out whether women's were happier if men shared more of the
burden. In fact, they find that men report fewer family conflicts and greater well-being while women
appear to be largely unmoved. This may be partly because they feel less guilty or simply learn how to
have a quiet life.
Part 1. Choose no more than THREE WORDS from the reading text that have the same meaning
as the given definition to fill in each blank.
1. process or result of dividing household responsibilities - _____chore division______
2. view that requires the same rights, benefits, etc. regardless of sexes - ____gender equality_____
3. tie or bond between people who agree on certain conditions - ___contractual relationship_____
4. ability to solve one's c...
 
Gửi ý kiến