Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập cacbohidrat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bá Phúc
Ngày gửi: 08h:56' 18-06-2019
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT VỀ CACBOHIĐRAT

Câu 1: Chọn đúng/sai tương ứng với các phát biểu sau:
TT
Phát biểu
Đúng/Sai

1
Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.


2
Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.


3
Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.


4
Phân tử amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.


5
Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.


6
Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.


7
Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.


8
Xenlulozơ dễ tan trong nước và etanol.


Câu 2: Cho các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại đisaccarit là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 3: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.
Câu 4 (TN 2012): Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử
A. cacbon. B. oxi. C. hiđro. D. nitơ.
Câu 5: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu
A. xanh tím. B. nâu đỏ. C. vàng. D. hồng.
Câu 6 (ĐH 2013-Khối B): Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Amilozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.
Câu 7 (ĐH 2013-Khối B): Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?
A. Mantozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Glucozơ.
Câu 8 (THPT 2015): Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.
Câu 9 (ĐH 2014-Khối A): Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là
A. tinh bột. B. saccarozơ. C. glucozơ. D. xenlulozơ.
Câu 10 (THPT 2017): Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thu được chất nào sau đây?
A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Glixerol.
Câu 11 (THPT 2017): Phát biểu nào sau đây sai?
A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohi đrat.
B. Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.
C. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.
D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.
Câu 12 (THPT 2017): Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử xelulozơ được cấu tạo từ các gốc fructozơ. B. Fructozơ không có phản ứng tráng bạc.
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Saccarozơ không tham gia phản ứng thủy phân.
Câu 13 (ĐH 2012-Khối B): Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?
A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan.
B. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic.
C. Thực hiện phản ứng tráng bạc.
D. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.
Câu 14 (ĐH 2013-Khối A): Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 (loãng) đun nóng là:
A. fructozơ, saccarozơ và tinh bột. B. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.
C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. D. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Câu 15: Glucozơ và fructozơ đều
A. có nhóm -CH=O trong phân tử. B. có công thức phân tử C6H10O5.
C. thuộc loại đisaccarit. D. có phản ứng tráng bạc.
Câu 16: Saccarozơ và glucozơ đều có
A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. phản ứng với Cu(OH)2 ở
 
Gửi ý kiến