Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP CACON LTĐH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồ Duy Bảo
Ngày gửi: 12h:47' 12-07-2018
Dung lượng: 130.8 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Hiệp)
BÀI TẬP ĐỒ THỊ CO2 và OH- ; H+ và CO32-, HCO3-
Câu 1:Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình .

Giá trị của a và b là
A. 0,2 và 0,4. B. 0,2 và 0,3.
C. 0,3 và 0,4. D. 0,4 và 0,2.
Câu 2:Sục từ từ đến dư CO2 vào một cốc đựng dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình.

Khi lượng CO2 đã sục vào dung dịch là 0,85 mol thì lượng kết tủa đã xuất hiện là m gam. Giá trị của m là
A. 40 gam B. 45 gam
C. 50 gam D. 55 gam
Câu 3: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2. KQ thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên.

Giá trị của a và x là
A. 0,3; 0,1. B. 0,4; 0,1.
C. 0,5; 0,1. D. 0,3; 0,2.
Câu 4: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa V lít Ca(OH)2 0,05M. KQ thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên.

Giá trị của V và x là
A. 5,0; 0,15. B. 0,4; 0,1.
C. 0,5; 0,1. D. 0,3; 0,2.
Câu 5: Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên.

Tính C% của chất tan trong dung dịch sau pư?
A. 30,45%. B. 34,05%.
C. 35,40%. D. 45,30%.
Câu 6: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên.

Giá trị của x là
A.0,55 mol. B. 0,65 mol.
C. 0,75 mol. D. 0,85 mol.
Câu 7: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên.

Giá trị của x là
A. 0,10 mol. B. 0,15 mol.
C. 0,18 mol. D. 0,20 mol.
Câu 8: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên.

Giá trị của x là
A. 1,8 mol. B. 2,2 mol.
C. 2,0 mol. D. 2,5 mol.
Câu 9: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên.

Giá trị của x là
A. 0,10 mol. B. 0,15 mol.
C. 0,18 mol. D. 0,20 mol.
Câu 10: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên.

Giá trị của x là
A. 0,60 mol. B. 0,50 mol.
C. 0,42 mol. D. 0,62 mol.
Câu 11: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 và m gam NaOH. Sục CO2 dư vào A ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo hình bên.

Giá trị của a và m là
A. 0,4 và 20,0. B. 0,5 và 20,0.
C. 0,4 và 24,0. D. 0,5 và 24,0.
Câu 12: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả như hình bên.

Giá trị của x là
A. 0,64. B. 0,58.
C. 0,68. D. 0,62.
Câu 13: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả như hình bên.

Giá trị của b là
A. 0,24. B. 0,28.
C. 0,40. D. 0,32.
Câu 14: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và KOH ta thu được kết quả như hình bên.

Giá trị của x là
A.
 
Gửi ý kiến