Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập câu hỏi đuôi có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Tuấn Anh
Ngày gửi: 08h:18' 12-09-2018
Dung lượng: 22.9 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi đuôi
Câu 1.You need to stay longer, ................................?
A.don’t you
B.needn’t you
C.are you
D.A and B
Câu 2.It doesn`t work,......................?
A.does it
B.do they
C.does its
D.is it
Câu 3.He should stay in bed,......................?
A.he shouldn`t
B.shouldn`t he
C.does he
D.B and C
Câu 4.Let`s go fishing, ......................?
A.Won’t we
B.do we
C.shall we
D.B and C
Câu 5.Jill and Joe have been to Mexico, ......................?
A.are they
B.Do they
C.haven`t they been
D.haven`t they
Câu 6.You and I talked to the professor yesterday,......................?
A.Do we
B.didn’t we
C.aren’t I
D.aren`t you
Câu 7.You will stay in touch, ......................?
A.aren’t you
B.will you
C.won’t you
D.no answer is correct
Câu 8.• After the couple of the years the heat gets too much, ......................?
A.are the years
B.are they
C.is it
D.doesn`t it
Câu 9.You didn`t know I was an artist, ......................?
A.Do you
B.did you
C.weren’t I
D.wasn`t I
Câu 10.It is quite warm, ......................?
A.will it
B.does it
C.is it
D.isn`t it
Câu 11.That hardly counts,......................?
A.doesn’t it
B.does it
C.does that
D.isn`t it
Câu 12.Oh, he wants us to make films as well, ......................?
A.doesn’t he
B.does he
C.does that
D.isn`t it
Câu 13.I`ll tell you roughly, ......................?
A.will I
B.won’t I
C.am I
D.aren’t I
Câu 14.You rarely see that sort of thing these days, ......................?
A.do you
B.don’t you
C.are you
D.aren`t you
Câu 15.Women are very seldom convicted, ......................?
A.are they
B.aren’t they
C.aren’t women
D.A and C
Câu 16.Nobody knows the answer, ......................?
A.Is he
B.aren’t they
C.don’t they
D.do they
Câu 17.We should call Rita, .....................?
A.should we
B.shouldn’t we
C.shall we
D.should not we
Câu 18.Monkeys can`t sing, .....................?
A.can they
B.can it
C.can’t they
D.can`t it
Câu 19.These books aren`t yours,.................?
A.are these
B.aren`t these
C.are they
D.aren`t they
Câu 20.Bod is not handsome,.......................?
A.is that
B.isn`t he
C.is he
D.is it
Câu 21.No one died in the accident, …....................?
A.did they
B.didn`t they
C.did he
D.didn`t he
Câu 22.The air-hostess knows the time she has been here, ______?
A.does she
B.isn`t it
C.doesn`t she
D.did she
Câu 23.This is the second time she has been here, …................?
A.isn`t this
B.isn`t it
C.has she
D.hasn`t she
Câu 24.They must do as they are told, …................?
A.mustn`t they
B.must they
C.are they
D.aren`t they
Câu 25.He hardly has anything nowadays, …............?
A.hasn`t he
B.does he
C.doesn`t he
D.does she
Câu 26.You`ve never been in Italy, …..................?
A.have you
B.haven`t you
C.been you
D.had you
Câu 27.Sally turned her report, …...............?
A.didn`t she
B.did she
C.hadn`t she
D.didn`t she
Câu 28.You have a ticket to the game, …..............?
A.have you
B.don`t you
C.haven`t you
D.do you
Câu 29.Tom knows Alice, …................?
A.doesn`t he
B.is he
C.does he
D.isn`t he
Câu 30.Come into the kitchen, ….....................?
A.do you
B.will you
C.won`t you
D.B and C
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:  D
Câu hỏi đuôi được thành lập bằng một động từ to be hoặc trợ động từ và một đại từ nhân xưng(chủ ngữ của câu) Câu hỏi đuôi cũng
 
Gửi ý kiến