Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap chuyen de

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:50' 06-10-2008
Dung lượng: 239.0 KB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người
Phonetics
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D:
1. A. uniform B. situation C. unemployment D. amusing
2. A. benefit B. every C. bed D. enjoy
3. A. applicant B. vacant C. apply D. passion
4. A life B. tight C. child D. children
5. A. situation B. story C. sugar D. station
6. A. hate B. hat C. bad D. dad
7. A. easy B. sea C. learn D. eat
8. A. park B. yard C. card D. carry
9. A. life B. tight C. child D. children
10. A. studio B study C. stupid D. student
11. A. benefit B. every C. bed D. enjoy
13. A. money B. story C. morning D. sorry
14. A. situation B. story C. sugar D. sand
15. A. column B. stupid C. situation D. studio
16. A. like B. find C. mind D. film
17. A. benefit B. sentence C. get D. bed
18. A. fat B. date C. dad D. flat
19. A. study B. success C. surprise D. sugar
20. A. yacht B. watch C. wash D. wall
21. A. weather B. hearty C. meadow D. breath
22. A. ruin B. fruit C. cruise D. juice
23. A. complete B. Vietnamese C. honest D. foot
24. A. row B. flow C. prow D. growth
25. A. peace B. great C. treat D. meat
26. A. yacht B. lawn C. walk D. call
27. A. sailor B. tailor C. naivety D. painter
28. A. population B. attraction C. information D. question
29. A. character B. flatter C. equally D. attraction
30. A. peace B. wear C. weak D. sea
31. A zoo B goose. C. tooth D. good
32. A. honest B. hear C. house D. horse
33. A. ruin B. race C. run D. iron
34. A. skill B. fine C. dinner D. since
35. A. easy B. seat C. eat D. learn
36. A. redundancy B. bus C. refuse D. must
37. A. hook B. floor C. book D. look
38 .A study B. tragedy C. happy D. cry
39. A. funny B. full C. cut D. sun
40. A. flood B. cook C. hook D. football
41. A. need B. speech C. see D. career
42. A. lake B. capital C. cake D. take
43. A. minor B. complain C. computer D. some
44. A. wine B. win C. spin D. since
45. A. some B. one C .home D. done
46. A. beer B. bee C. see D. Seen
47. A. hat B. that C. cat D. late
48. A. average B. annual C. abandon D. apple
49. A.
 
Gửi ý kiến