Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP ĐIỆN LI CÓ PHÂN DẠNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Văn Mãi
Ngày gửi: 22h:50' 10-07-2016
Dung lượng: 245.0 KB
Số lượt tải: 3133
CHƯƠNG I: DUNG DỊCH – SỰ ĐIỆN LI
TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
Câu 1 :
Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A.
H2SO3
B.
KCl
C.
HNO3
D.
H2SO4

Câu 2.
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

A.
BaCl2
B.
H3PO4
C.
BaSO4
D.
H2S

Câu 3.
H3PO4 là

A.
Axit 4 nấc
B.
Axit 2 nấc
C.
Axit 3 nấc
D.
Axit 1 nấc

Câu 4.
Trong các dd sau ở điều kiện cùng nồng độ và thể tích thì dd nào dẫn điện tốt nhất

A.
H2S
B.
HCl
C.
H3PO4
D.
CH3COOH

Câu 5:
Muối nào sau đây là muối axit

A.
NaCl
B.
NaHSO4
C.
NaSO3
D.
NaNO3

Câu 6:
 pH của dd HCl 10-2 M là

A.
4
B.
2
C.
3
D
5

Câu 7: Dãy nào dưới đây cho gồm các chất điện li mạnh ?
A. NaCl, AgCl, HNO3, Ba(OH)2, CH3COOH.
B.BaSO4,H2O,NaOH,HCl, CuSO4
C.NaClO,Al2(SO4)3,KNO3,KOH, HCl
D.CaCO3,H2SO4,Ba(OH)2,HNO3,CH3COONa
Câu 8. Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện ly mạnh :
A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3 B. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3
C. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, NaF D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl
Câu 9. Các chất nào trong dãy các chất sau đây vừa tác dụng với dung dịch kiềm mạnh vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh.
A. Al(OH)3 ; (NH2)2 CO ; NH4Cl B. Ba(OH)2 ; AlCl3 ; ZnO
C. Mg(HCO3)2 ; FeO ; KOH D. NaHCO3 ; Zn(OH)2 ; CH3COONH4
Câu 10. Khi thêm một bazơ vào dung dịch của một axit, sự thay đổi nào dưới đây có thể xảy ra đối với pH của dung dịch
A. Giảm B. Tăng từ 7 lên 11 C. Giảm từ 7 xuống 3 D. Tăng
Câu 11. Tính chất nào dưới đây của axit giúp xác định axit là mạnh hay yếu ?
A. pH của axit B. Tính tan của axit trong nước
C. Nồng độ của axit D. Khả năng cho proton trong nước
Câu 14: Câu nào sau đây sai
A. pH = - lg[H+]. B. [H+]=10a thì pH = a. C. pH + pOH = 14. D. [H+] . [OH-] = 10-14.
Câu 17:Trường hợp nào không dẫn điện được
A. NaCl rắn, khan B.NaCl trong nước C. NaCl nóng chảy D. NaOH nóng chảy
Câu 18: Chất nào sau đây là điện li yếu
A. NaCl B. HCl C. HF D. KOH
Câu 19: Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li
A.CuCl2 B. Saccarozơ (C12H22O11) C. BaCl2 D. HBr
Câu 20. Theo thuyết A-re-ni-ut chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính
A. KOH B.Zn(OH)2 C. Fe(OH)2 D. Ba(OH)2
Câu 21: .Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng
A. dung dịch NaCl B. dung dịch BaCl2 C. dung dịch NaOH D. dung dịch HCl
Câu 22. Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li xảy ra khi :
A. Chất phản ứng là các chất dễ tan
B. Chất phản ứng là các chất điện li mạnh
C. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 23:Cho phản ứng ion thu gọn H+ + OH- →H2O. Phản ứng xảy ra được là vì
A. Sản phẩm sau phản ứng có chất kết tủa.
B. Sản phẩm sau phản ứng có chất khí.
C. Sản phẩm sau phản ứng có chất tan
D. Sản phẩm sau phản ứng có chất điện li yếu
Câu 24: Phương trình điện li nào viết đúng?
A. NaCl 
No_avatar

thanks

 

No_avatarf

Có đáp án không ạ

 
Gửi ý kiến