Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap hoa 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Luân
Ngày gửi: 14h:07' 06-03-2011
Dung lượng: 140.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
MÔN HÓA HỌC
ĐỀ ÔN SỐ 2 (Thời gian: 90 phút)

Câu 1: Hòa tan 2,49 gam hh 3 kim loại ( Mg, Fe, Zn) bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 1M, thu được1,344 lít H2 (đkc) Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là:
A. 1,2 lít B. 0,24 lít C. 0,06 lít D. 0,12 lít
Câu 2: Đun hhX gồm 2 chất hữu cơ A, B với H2SO4 đặc ở 140OC; thu được 3,6 gam hhB gồm 3 ête Có số mol bằng nhau và 1,08 gam nước. Hai chất hữu cơ là:
A. CH3OH và C3H7OH B. CH3OH và C2H5OH C. C3H7OH và CH2=CH-CH2OH D. C2H5OH và CH2=CH-CH2OH
Câu 3: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2(đktc). Thể tích H2 là:
A. 6,72 lít B. 11,2 lít C. 5,6 lít D. 4,48 lít
Câu 4: X là rượu bậc II có CTPT C6H14O. Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1700C chỉ tạo một anken duy nhất. Tên của (X) là :
A. 2,2-đimetylbutanol-3 B. 2,3-đimetylbutanol-3 C. 3,3-đimetylbutanol-2 D. 2,3-đimetylbutanol-2
Câu 5: Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là:
A. CH3-CH2-OH      B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH .
Câu 6: Để nhận biết NaHCO3 và NH4HSO4 ta có thể dùng:
A. ddHCl  B. ddBa(OH)2 C. ddNaOH D. A, B, C đều được 
Câu 7: Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được 7,32 g rắn. Vậy m có thể bằng:
A. 3g B. 5,016g C. 2,98g D. 4,25 g
Câu 8: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M, được 6,72 lít (đkc) khí hiđro Hai kim loại đó là:
A. Be và Mg  B. Ca và Sr     C. Mg và Ca  D. A, B ñeàu ñuùng
Câu 9: Có các phản ứng: (1) Fe3O4 + HNO3 (; (2) FeO + HNO3 (  (3) Fe2O3 + HNO3( ;   (4) HCl + NaAlO2 + H2O ( (5) HCl + Mg ( ; (6) Kim loaïi R + HNO3 ( Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử:       
A. 1,2,4,5,6 B. 2,6,3 C. 1,4,5,6 D. 1,2,5,6   
Câu 10: Có các chất: Cu (1); HCl (2); ddKNO3 (3); ddFeSO4 (5); ddFe2(SO4 )3 (6); O2 (7). Từ các chất trên có thể tạo nhiều nhất được:
A. 2 pứng B.3 pứng C. 4 pứng D. 5 pứng
Câu 11: Cho bột Al vào dung dịch hỗn hợp:NaNO3 ; NaNO2; NaOH sẽ có số phản ứng nhiều nhất bằng:
A.1 B. 2 C. 3 D. Giá trị khác
Câu 12: Cho 20g bột Fe vào dung dịch HNO3 và khuấy đến khi phản ứng xong thu được V lít khí NO và còn 3,2g kim loại. Giá trị V là:
A. 2,24lít B. 4,48lít C. 5,6lít D. 6,72lít
Câu 13: Đốt cháy a mol một este no ; thu được x mol CO2 và y mol H2O. Biết x - y = a. Công thức chung của este:
A. CnH2n-2O2        B. CnH2n-4O6  C. CnH2n-2O4  D. CnH2nO2
 
Gửi ý kiến