Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap hoa 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Luân
Ngày gửi: 14h:09' 06-03-2011
Dung lượng: 132.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
MÔN HÓA HỌC
ĐỀ ÔN SỐ 4 (Thời gian: 90 phút)
(Gợi ý: Tất cả các câu hỏi tính toán đều sử dụng công thức giải với thời gian dưới 1 phút).

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là:
A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H4O D. C3H8O2
Câu 2: Để làm mất tính cứng của nước, có thể dùng:
A. K2CO3 B. KHSO4 C. K2SO4 D. NaNO3
Câu 3: Axit acrylic (CH2=CH-COOH) có công thức chung là:
A. (C2H3COOH)n B. C2nH3nCOOH C. CnH2n – 1COOH D. CnH2nCOOH
Câu 4: Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M , được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch là:
A. 0,25M B. 0,75M C. 0,5M D. 1,5M
Câu 5: Este X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo ra rượu metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH3 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3
Câu 6: Nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài là: np4. Ion X có điện tích là:
A. 1- B. 2- C. 1+ D. 2+
Câu 7: Cho 1,8 gam một axit (A) đơn chức pứ hết với NaHCO3. Dẫn hết khí thu được vào bình ddKOH dư; thấy khối lượng chất tan trong bình tăng 0,78 gam. Vậy (A) có CTCT:
A. C2H5 COOH B. C3H7COOH C. CH3COOH D. CH2=CHCOOH
Câu 8: Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1)etandiol – 1,2; (2)propandiol – 1,3; (3) propandiol – 1,2; (4) glixerin. Các chất nào là đồng phân của nhau:
A. 1,2 B. 1,4 C. 2,3 D. 1,2,3
Câu 9: Chất hữu cơ A: C3H8Ox , chỉ chứa một loại chức, phản ứng được với Na có số đồng phân là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 10: Cho 0,336 lit SO2 (đkc) pứ với 200ml dd NaOH; thu được 1,67 g muối. Nồng độ ddNaOH đem pư là:
A. 0,01M B.0,1 M C. 0,15 M D. 0,2
Câu 11: Một chất hữu cơ X chứa C, H, O chỉ chứa một loại chức cho 2,9g X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6g Ag. Vậy X có thể là:
A. HCHO B. OHC – CHO C. CH2(CHO)2 D. C2H5 – CHO
Câu 12: Đun rượu (A) với HBr,thu được chất hữu cơ (B) có %Br = 58,4. (A) là:
A.C2H5OH B.C3H7OH C.C4H9OH D.CH2=CH-CH2OH
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một chaát hữu cơ A nhiều lần axit thu được 4,032lít khí CO2 (đo đktc) vaø 2,7 gam nước. CTN A là:
A. (C2H3O2)n      B. (C4H7O2)n       C. (C3H5O2)n   D. (C2H4O2)n  
Câu 14: Đun rượu etylic với H2SO4 đặc, 170oC; thu được hh hơi A gỗm 4 chất khí. Vậy hhA có:
A.C2H4, H2Ohơi, H2, CO2 B. C2H4, H2Ohơi, SO2, CO2 C. C2H4, H2Ohơi, H2, SO2 D. CH4, H2Ohơi, H2, SO2
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,09g este đơn chức B thu được 0,123g CO2 và 0,054g H2O. CTPT của B là:
A.C2H4O2 B. C3H6O2 C. CH2O2 D. C4H8O2
Câu 16: Có 5 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn: BaCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, NaOH, Na2CO3. Chỉ dùng quỳ tím ta nhận biết được:
A. BaCl2 B. NaOH ,BaCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4’ Na2CO3 C. BaCl2, Na2CO3 , N aOH D. NaOH
Câu 17: Bình có mg bột Fe, nạp Cl2 dư vào bình
 
Gửi ý kiến