Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án phần 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Tuấn Anh
Ngày gửi: 11h:36' 16-09-2018
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
Mệnh đề quan hệ
Bài 1. The boy _________ sat next to you is my friend.
A. who
B. which
C. whom
D. whose
Bài 2. We are using books _________ were printed last year.
A. what
B. who
C. which
D. whose
Bài 3. The painting_________Ms. Wallace bought was very expensive.
A. whom
B. whose
C. which
D. where
Bài 4. The homeless people_____story appeared in the paper last week have now found a place to live.
A. who
B. whom
C. that
D. whose
Bài 5. __________ is your favourite sport, swimming or running?
A. What
B. Which
C. Whom
D. Whose
Bài 6. Were the Wright brothers the ones __________built the first aeroplane?
A. which
B. whom
C. whose
D. that
Bài 7. I don`t like stories________ have unhappy endings.
A. where
B. which
C. they
D. who
Bài 8. The periodic table contains all the elements, ________ has a particular atomic weight and atomic number.
A. which of each
B. each of which
C. which each
D. each
Bài 9. Ansel Adams was a landscape photographer ________ photographs of the western United States show nature on a grand scale.
A. whose
B. of whom
C. of his
D. his
Bài 10. Jan didn`t check she had enough petrol before she left, ________ was careless of her.
A. what
B. it
C. that
D. which
Bài 11. This is a town ________ many people live.
A. in which
B. which
C. at which
D. on which
Bài 12. Julie, ________ is your sister, lives far away.
A. which
B. who
C. whom
D. she
Bài 13. I see some girls ________ are pretty.
A. whom
B. which
C. who
D. they
Bài 14. Give back the money ________ you took.
A. it
B. who
C. whom
D. which
Bài 15. He was killed by a man ________ friends we know.
A. whose
B. which
C. whom
D. that
Bài 16. He spoke to the messengers with ________ you were leaving.
A. which
B. whom
C. whose
D. that
Bài 17. We captured a town ________ is in Spain.
A. whom
B. where
C. which
D. it
Bài 18. The farmers ________ we saw were in the field.
A. whose
B. which
C. they
D. whom
Bài 19. The women ________ I gave the money were glad.
A. to whom
B. to that
C. for whom
D. for that
Bài 20. I know a boy ________ name is John.
A. who
B. whose
C. whom
D. that
Bài 21. The man ________ you sent to the general has reported the victory.
A. whose
B. which
C. whom
D. he
Bài 22. I saw those slaves ________ had been led to the city.
A. whose
B. which
C. whom
D. who
Bài 23. The people ________ courage you praised are now citizens.
A. whose
B. which
C. whom
D. that
Bài 24. You folks ________ live in farmhouses do not like the life of the city.
A. whose
B. who
C. they
D. which
Bài 25. Those towns ________ you were looking at in Gaul are small.
A. who
B. where
C. which
D. whom
Bài 26. In Helvetia I have seen a large city ________ many people live.
A. at which
B. which
C. on which
D. in which
Bài 27. A person ________ is not my friend is my enemy.
A. who
B. which
C. whom
D. A&B
Bài 28. I sent my friend the books ________ I had written.
A. who
B. which
C. whom
D. what
Bài 29. Behind the farmhouse there was a large garden, ______ the farmer and his sons were working.
A. for which
B. which
C. in which
D. that
Bài 30. Did you see the men ___ I gave the money?
A. to whom
B. which
C. from whom
D. to that
Bài 31. She sends me the book________ she________
 
Gửi ý kiến