Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập Ngữ pháp Unit 1_Life stories

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Trí
Ngày gửi: 22h:39' 03-10-2021
Dung lượng: 19.9 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 1 – TENSES
UNIT 1: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS
------------
Câu 1. The Second World War _______ in 1939.
A. had started B. has started C.started D. start
Câu 2.Mary _______ me an hour ago.
A. phones B. was phoning C. has phoned D.phoned
Câu 3. My parents first _______ each other at the Olympic Games in 1982.
A.met B. have met C. meet D. had met
Câu 4.While my mother was cooking dinner, the phone _______.
A. had rung B.rang C. has rung D. ring
Câu 5.He fell down when he ______ towards the church.
A. run B. had run
C. runs D.was running
Câu 6. While I _______ along the road, I saw a friend of mine.
A.was cycling B. had cycled C. have cycled D. cycled
Câu 7. My son __________ when I went home.
A. has slept B. had slept C.was sleeping D.slept
Câu 8.Mai:Have you ever been there before?
Minh: Yes, I _______ my holidays here last year.
A. spend B.spent C. spends D. spending
Câu 9. This dictionary _______ in 1870.
A. has first published B. was first published
C. was first being published D. first published
Câu 10. By the time I _______ that school, I had taught there for ten years.
A. had left B. leave C. left D. was leaving
Câu 11. Before cars _______, people had used horses and bicycles.
A. were discovered B. have been discovered
C. discovering D. is discovered
Câu 12. I _______ in the waiting room when I heard someone _______ me.
A. am sitting / called B. have sat / called
C. was sitting / call D. am sitting / to call
Câu 13. We ______ for going home when it began to rain.
A. will be preparing B.are preparing
C.were preparing D. have prepared
Câu 14. When I _______ to visit her last night, she was watching TV.
A.came B.has come C. is coming D. had come
Câu 15. Her father ______ when she was a small girl.
A. dies B. died C. has died D. had died
Câu 16. When I last _______ Jane, she _______ to find a job.
A. saw/ was trying B. saw/ tried
C. see/ is trying D. have seen/ tried
Câu 17. They _______ this school in 1997.
A. built B. had built C. were building D. build
Câu 18. Lan has learnt English since she _______ a small girl.
A. had been B. was C. has been D. would be
Câu 19. I _______ the noise behind me and _______ round, but there was nothing.
A.heard / turned B. hear / turned
C. has heard / turned D. had heard / had turned
Câu 20. John ______ a book when I saw him last night.
A. reads B. is reading C. read D. was reading
Câu 21.Lan had learned English before she _______ to England.
A. has come B.came C. comes D. had come
Câu 22.The man got out of the car,________ round to the back and opened the book.
A.walked B. walk C. walks D. walking
Câu 23. The light _______ out while I was reading a book.
A.went B. am going C. go D. has gone
Câu 24. It began to rain while he _______.
A. fishes B. is fishing C.was fishing D. has fished
Câu 25.Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago.
A.discovered B. has discovered
C. had been discovering D. had discovered

------ THE END ------
 
Gửi ý kiến