Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bai tap T.A lop 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mai Lan
Ngày gửi: 15h:56' 04-04-2012
Dung lượng: 23.8 KB
Số lượt tải: 3056
Số lượt thích: 0 người
Full name: ___________________
Class: 5
Test 1

1. Tick (V) the best answer.
1. Laura ________________ a student.
A. is B. am C. are
2. She _____________Music because she wants to sing
A. like B. likes C. doesn’t like
3. Tom was born ___________September 15th 1998
A. in B. on C.at
4. My mother is a _____________. She works at Bach Mai hospiter
A. Teacher B. farmer C. docter
5. My friend, Lisa, is __________ Australia. She is Australian
A. on B. from C. at
2. Reoder to make sentences.
1. Where/ from/ is/ Alan/ ?/
___________________________________________
2. old/ is/ mother/ your/ How/ ?/
___________________________________________
3. student/ Kim lien Primary School/ you/ Are/ at/ a/ ?/
___________________________________________
4. father/ Where/ work/ your/ does/ ? /
___________________________________________
5. born/ 1995/ was/ on/ I/ January 5th/ ./
___________________________________________
3. Tick the correct sentence.
1. A. He’s from Australian
B. He’s from Australia
2. A. How many people is there in your family ?
B. How many people are there in your family ?
3. A. What subject do you like ?
B. What do you like subject?
4. A. When were you born ?
B. How old were you born ?
5. A. Where does he lives ?
B. Where does he live ?
4. Complete the dialogue.
Tom: Hi. My _______Tom. I’m ________________America.
Alan: Hi, Tom. I’m Alan. Nice to meet you.
Tom: Nice to meet you, ___________. ___________ are you from, Alan.
Alan: I’m from Singapore. Are you a student at this school ?
Tom: No, I am __________________. My father works at this school. He
is ______________teacher.
5. Questions and answers.
Questions
Answers

1. How many people are there in your family ?
2. What does your father do ?
3. How old is he ?
4. When were you born ?
5. Where does she live ?
6. What do you want to be ?
7. What do you like ?
8. Where is he from ?
A. He is a factory worker.
B. I was born on July 7th 2000.
C. She lives in HCMC.
D. He’s from Singapore.
E. I like playing games.
F. I want to be a farmer.
G. There are five people in My family.
H. He’s fifteen.


6. Read the passage and tick (v) the best answer.
There are four people in my family: my parents, my brother and me. My father is a worker. He works in the factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is sixteen years old. He goes to Nguyen Trai High School. I am a student, too. I go to Thang Long Primary School.
1. How many people are there in her family ?
A. There are five.
B. There are four.
C. There are three.
2. What does her father do ?
A. He’s a worker.
B. He’s a teacher.
C. He’s a nurse.
3. Where does her mother work ?
A. She works in a factory.
B. She works in a school.
C. She works in a hospital.
4. How old is her brother ?
A. 14
B. 15
C. 15
5. What school does che go to ?
A. Nguyen Trai High School
B. Thang Long Primry School
C. Nguyen Trai Primay School

Full name: _____________
Class: 5

Revision test 2

I. Ch t ừ kh ỏc lo v nh t ừ c ũn l
1.A.May B.April C.June D.Mai
2.A.playing B.badminton C.swimming D.doing
3.Afather B.worker C. farmer D.teacher
4.A.read B.write C.letter D.sing
5.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓