Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập Tết ôn lại học kỳ 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mã Thị Duyên
Ngày gửi: 21h:19' 22-01-2022
Dung lượng: 16.2 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
EL6 by M.T.D
TET 2022- Mã Đề - BANH CHUNG
I: Chọnđápánđúng:
1.Students live and study in a ………………. school . They only go home at weekends.
A. international B. national C. boarding D. secondary
2. Phuong often use_________ in mathematics lessons.
A. rubbers B. calculators C. pencils D. dictionaries
3. Both Lan and I ……………… students
A. is B. am C.are D. be
4. How do your mom get to office ?
A. on foot B. by bus C. by motorbike D. All are correct
5. The smart phone is …….. the book.
A. front of B. between c. next D. behind
6. Peter is not ………. He can’t be a teacher.
A. handsome B. fit C. patient D. comfortable
7. Look ! The girls ……….. aerobics.
A. do B. are doing C. is doing D. are playing
8. Mai should……….. to class early.
A. coming B. to come C. comes D.come
9. At present, my mom……… spring roll.
A. is making B. make C. makes D. are making

10. Can you…….. ….. me the telephone?
A. pass B. take C. passes D. takes
12. Take the ………… turning on the left.
A. fifth B. fifty C. five D. fifteen
13. Would you like ………..for dinner tonight?
A. to come B. come C. coming D. comes
14. there aren’t………… toys in my room?
A. some B. any C. a lot of D. much
15.Linhis ……………….. She learns things quickly and easily. A. creative B. clever C. shy D. friendly
16. English is …………. Biology.
A. interesting B. more interesting C. more interesting than
II: Đọcđoạnvănsauvàtrảlờicâuhỏi:
Nam is lives in a small house in the centre of the village. His house is near new school. Everyday, he has breakfast at 6 o’clock. Now, he is walking to school with his friends. They go to school together every day. Nam and his friends are in grade 6 at Ngoc Son Secondary School. It is a small school with one building and a small schoolyard. This year there are fifteen classes with more than five hundreds students in his school. Most students are hard-working and serious. The school has about 20 teachers. They are all helpful and friendly. He really loves his school.
17. What time does Nam usually have breakfast?
18. How many building are there in his chool?
19. Are students in his school lazy?
20. What are teachers like?
--------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------
 
Gửi ý kiến