Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập theo unit có file nghe

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh Thủy
Ngày gửi: 15h:54' 24-04-2021
Dung lượng: 898.4 KB
Số lượt tải: 462
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1
NICE TO SEE YOU AGAIN
I.Listen and number.
////
……… ……… ……… ………
II. Listen and match.
1
/

2
/

3
/

4.
/

5.
/

III. Choose the odd one out .
1.a       England b      hometown c       Japan d       Vietnam
2.a       Good morning b       Goodnight c       Good eveningd   Good afternoon
3.a       South b       North  c      Central d      Far
4.a       Nice b       well  c       meet  d   Fine  
5.a      See b      meet  c       nice d     come
/IV. Look and match.
////

Vietnam meet pupils hometown
V.Read and match
1. Good morning, class.
2. How are you, Mai?
3. Goodbye, Miss Hien.
4. Nice to see you again
5. Good night
A. Nice to see you, too.
B. Bye, Hoa. See you tomorrow.
C. Good night.
D. Good morning, Miss Hien.
E. I`m very well, thank you.

VI.Put the work in order.
1. To/ see / you/ again / nice / ./          
=> ...............................................................................
2. Later / you / . / see                          
=>.................................................................................
3. I / . / well / very / am                        
=> ................................................................................
4. Are / how / you / ?                           
=> ...............................................................................
5. morning/ good/ teacher/./
=> ...............................................................................
6. you/tomorrow./see
=> ...............................................................................
7. later./ see/ you
=> ...............................................................................
8. am/ Vietnam./ I/ from
=> ...............................................................................
9. Mai/are/you,/how/?/
=> ...............................................................................
10. to/too./nice/you/see
=> ...............................................................................
VII. Read and complete.
Thanks                well                  morning                        hi                       how
Nam:               Good ...................., Miss Hien.
Miss Hien: ..........................,  Nam. ..................are you?
Nam:               I`m very........................, thank you. And you?
Miss Hien: Fine, ..........................
Hello well who I very you good she
/
Tom: ________ !
Mary: ______ morning! How are you?
Tom: _______ am fine, thanks. And_______?
Mary: _______ _______! ________is this little girl?
Tom: _______ is my sister.
VIII. Read and circle.
Hello , my name is Quan. I am going to school with my friends, Phong and Duong at 7 . We usually say “Hi” every morning. When my teacher comes into class, All of us stand up and say “Good morning, teacher ” and say “ Good bye teacher and class” when our lessons finish at 11 . We comback home at 11.30.
/
1. Quan goes to school with ____________ .
A. Phong B. Duong C. Phong and Duong
2. They usually say ____________every morning.
A. Good morning B. hi C. A and B
3. When his teacher comes into the class,all of us stand up and say
A. Good morning, teacher B. Hi, teacher C. Good bye
4. When his lessons finish, his teacher says “______________”
A. Goodbye class B. good night C. Good morning
5. Their lessons finish at _______
A. 11 B. 11.30 C. 7


UNIT 2.
I’M FROM JAPAN
I. Listen and tick
1.
/ b. / c./

2.
./ b. / c. /

3.
/ b. / c. /

II. Listen and number.
////

………. ………. ………. ……….
III. Read and match.
A
B

1. Japanese
2. Malaysian
3. Vietnamese
4. Australian
5. English
A. người Việt Nam
B. người Nhật Bản
C. người Anh
D. người Úc
E. người Malaysia

/
IV. Read and match
A
B

1.what’s your name, please?
2.welcome to Viet Nam.
3.where are you from?
4.what nationality are you?
a. I’m Japanese.
b. my name’s Akiko.
c.Thanks.
d.I’m from Japan.

V.Circle the correct answer A, B,C or D.
1
 
Gửi ý kiến