Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN cực hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hoa
Ngày gửi: 11h:20' 18-07-2017
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 8319
Số lượt thích: 3 người (Lê Trần Trọng Đạt, vong kim van, Đàm Minh Lan)
THE SIMPLE PRESENT TENSE – EXERCISES
Thêm s/es vào sau động từ

study

come


finish

work


wash

leave


feel

like


go

belong


bake

live


drive

begin


end

start


take

make


return

run


swim

hope


play

dance


write

speak


keep

bring


stand

sit


set

put


visit

hit


pay

lay


dress

repeat


read

know


jump

fly


sing

collect


throw

love


think

hate


tell

say


ride

give


fill

cry


send

grow


miss

fix


help

build


laugh

smile


teach

work


sleep

pull


paint

draw


pick

swing


stop

show


turn

sew


shout

push


pour

brush


burn

digII. Chia động từ
1.     I (be) ________ at school at the weekend.
2.     She (not study) ________ on Friday.
3.     My students (be not) ________ hard working.
4.     He (have) ________ a new haircut today.
5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
6.     She (live) ________ in a house?
7.     Where your children (be) ________?
8.     My sister (work) ________ in a bank.
9.     Dog (like) ________ meat.
10. She (live)________ in Florida.
11. It (rain)________ almost every day in Manchester.
12. We (fly)________ to Spain every summer.
13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.
14. The bank (close)________ at four o`clock.
15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass.
16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.
17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night.
18. My best friend (write)________ to me every week.
19. You (speak) ________ English?
20. She (not live) ________ in HaiPhong city.
21.They (go) ………………..home from school at 5 p.m
22.My cousin( never do)………………….. housework
23.Your mother( like)……………………fish?
24.Her sisters (chat) ………………………….in their room in the evening.
25.What time your father(go)………………….home from work.
26. Lan …………………….my sister. (be)
27. They ………………….. my cousins. (be)
28. I………………… good at Math. (not be)
29. (Be) ………..…..you a teacher?
30. (be) ……………he a good student?
31. (be) …………it a pen?
32. My friends……………….. friendly. (not be)
33. I and Mai ………………friends. (be)
34. It……………..a table. (not be)
35. We (be) ………………students of Yen Vien Secondary School.
36. How old ……………you? (be)
37. How old ……………..she? (be)
38. Who……………..they? (be)
39. This …………….a book and these ………………..pens. (be)
40. ………………..you in class 4A? (be)
41. There…………………..many flowers in my garden. (be)
42. There………………….any flowers in my garden. (not be)
43. …………..…there any flowers in your garden. (be)
44. I……………..a student in class 5C. (not be)
45. What time……………….it? (be)
46. I often ………………….morning exercises. (do)
47. She always ………………..at class. (talk)
48. They……………….to school by bus every morning. (go)
49. Where…………….you ………………….? (live)
- I (live) ……………… in Yen Vien Town.
50. How…………….she ……………….. to school every day? (go)
51. Nam ………………….. ice cream. (like)
52. I and my mother usually ………………to the market on Sunday. (go)
53. When ……………your mother…………….
 
Gửi ý kiến