Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP TIẾNG ANH 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Phương Loan
Ngày gửi: 08h:08' 14-12-2016
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
I.Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp nhất cho mỗi chỗ trống ( English 6)
1. His house is (A. at B. from C. in D. on) the third floor.
2. Hai (A. have B. has C. is D.does) Geography on Saturday.
3. What ( A.doesB.areC.do D.is ) they do ?
4. (A. Which B. When C. Where D. Who) is Lan’s house?- The big house.
5. There is a well (A. behind B. next C.near to D. to the right) Minh’s house.
6. My sisters and I (A. watches B.listenC.areD.watch) television every evening.
7. Does Ha have Math on Friday? (A.Yes,she does B.Yes, she is C.No,she isn’t D.Yes,Lan do)
8. Nga gets up at (A. six twenty B. twenty six C. six past twenty D.six to fifteen)
9. ( A.HowB.WhatC.WhereD.Who ) _____ are you ? Fine, thank you.
10. I live _____ ( A.upB.on C.in D. at ) Le Loi Street.
11. What’s her name? (A. He B. His C. Her D. My) _____ name is My.
12. How old is her father? (A. Her B. She C. He D. His) ___ is fortyfive .
13. Are they students? No, ___ (A. he isn’t B. they aren’tC. they areD. she is)
14. How many ( A.teacherB. student C. board D. people ) are there in your family ?
15. There (A. is B. has C. have D.are) tall trees near my house .
16. (A. On B. To C.In D .At ) the left of the post office , there is a bank.
17. They (A. isn’t play B. don’t play C. doesn’t plays D. doesn’t play ) soccer.
18. You and I (A. to have B. has C.have D. are) dinner at six in the evening.
19.Does Ha have Art todey? Yes ,(A.he is B.he isn’t C does D.he does)
20. (A.WhatB.WhenC.WhereD.How) do have today? English and Maths
II) Đọc đoạn văn chọn A,B,C ,D
A. Lan is a student. That is her family. There are five people in her family: her father, her mother, her sister, her brother and her. That is her father. He’s 42 years old. He is a doctor. That is her mother. She is thirty - nine. She is a nurse. Her brother is fifteen. Her sister is six. They are students.
1.How many people are there in Nam’s family ?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2. How old is her father ?A. 24 B. 42 C. 39 D. 49
3. What is her mother ?A. a teacher B. a doctor C. a nurse D. an engineer
4. What are her brother and sister ?A. teachersB. doctorsC. nurses D. students
B) My name is Ba. I am ten years old. I live in a house in the city. Near my house there is a bank. I walk to school every morning, so I get up at 5.30. I have breakfast at 6 o’clock. I go to school at 6.45. My classes start at 7 o’clock. Today I have English and Math. My school has two floors.
1. Where does Ba live ?A. in the city B. in a houseC. in a town D. A & B
2. What is near his house ?A. a park B. a river C. a well D. a bank
3. How does he go to school ?A. by bike B. walks C. on foot D. B & C
4. What time does he go to school ?A. at 6.45 C. at six forty-five
A. at fifteen to seven D. All are correct
.5. What does he have today ?A. English and Math B. Music C. Art D. B & C
6. How many floors are there in his school ?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4C.Linh lives in the city
 
Gửi ý kiến