Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập Tiếng Anh 8 (unit 1 - unit 16)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Công Trì
Ngày gửi: 21h:45' 14-03-2012
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 13440
Số lượt thích: 14 người (Tạ Thị Ngọc Thủy, huỳnh thị nhàn, Lưu Thanh Hà, ...)
UNIT 1: MY FRIEND

Test 1

I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others.
1. a. planet b. character c. happy d. classmate
2. a.letter b. twelve c. person d. sentence
3. a. humor b. music c. cucumber d. sun
4. a. enough b. young c. country d. mountain
5. a. sociable b. ocean c. receive d. special
II. Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. The sun ............... in the east.
a. rise b. rose c. rises d. rising
7. ‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with______’
a. long curly black hair b. curly long black hair
c. long black curly hair d. curly black long hair
8. Tom is very shy but his sister is outgoing.
a. humorous b. reserved c. hard-working d. sociable
9. She shouldn’t get married yet; she ........................
a. is not old enough b. was not old enough
c. is not enough old d. was not enough old
10. No, you can’t go to holiday by yourself! You aren’t ............!
a. very old b. too old c. old enough d. enough old
11. She was a very_____child.
a. health b. healthy c. healthily d. healthiness
12. That man seems ...............
a. happy b. happily c. happiness d. be happy
13. What does your brother ..............?
a. look like b. look as c. be like d. as
14. Will she be annoyed that you forgot to phone?
a. displeased b. pleased c. please d. pleasure
15. Dave has a good______of humor.
a. sense b. scene c. scent d. cent
… does Lien live? ~ In Hue.
A. What B. Which C. Who D. Where
… does Hoa look like? ~ She’s beautiful.
A. Who B. What C. Which D. How
My brother isn’t old enough … to school aloner.
A. going B. go C. to go D. went
Ba enjoys … jokes.
A. telling B. tell C. to tell D. told
Bao spends his free time … volunteer work at a local orphanage.
A. to do B. do C. to doing D. doing
Lan is getting tired … doing the same thing every day.
A. with B. of C. in D. by
The sun … in the East and … in the West.
A. goes / sets B. moves / goes C. rises / moves D. rises / sets
Each of … has a different character.
A. we B. us C. our D. ourselves
Last year, Hoa and Lan … to the same school.
A. went B. go C. goes D. going
We are … to drive a car.
A. old enough not B. not enough old C.
No_avatar

thầy ơi cho em xin file nghe với ạ: haiquynh2707@gmail.com. cảm ơn thầy rất nhiều ạ

No_avatarf

Cảm ơn thầy ạ! Thầy cho em xin file nghe với ạ. Địa chỉ email của em là psq4911@gmail.com

No_avatar

Cảm ơn thầy đã chia sẻ 1 tài liệu rất hay. Thầy cho em xin file nghe được không ạ.

mail của em: nhuhoamiho@gmail.com

 
Gửi ý kiến