Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập tiếng anh lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vipdung
Người gửi: Trần Quốc Dũng
Ngày gửi: 16h:46' 06-05-2012
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 6287
Số lượt thích: 2 người (Lê Anh, Trâbf Huy Thiệu, Nguyễn Thị Cảnh)
ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH
Họ và tên: ................................. Lớp:

I. Complete the sentences (2,5ms) 1. How’s th__ weather tod__y? 2. It is s__nny and w__ndy. 3. Does s__e have to__s? 4. I ha__e ten do__s. 5. The ro__ots are ove__ there.
II. Circle the odd one out (2,5ms) 1. how what who many 2. dog cat robot fish 3. sunny rainy windy cloud
4. doll ships robots balls
5. big pets small large
III. Select and tick the letter A, B or C (3ms) 1. I have _______ toys. A. many B. a C. one 2. Li Li _______ one doll. A. is B. has C. have 3. Where are _____ balls ? A. a B. one C. the 4. ______many pets do you have? A. Where B. How C. Do
5. How many toys _______ you have? A. are B. has C. have. 6. I have ten ________. A. rotbot B. a robot C. robots
IV. Write the questions (2ms) 1. ________________________________? - It’s cloudy.
2. ________________________________? - Yes, I have one cat.
____The End ___Phòng GD & ĐT kiểm tra chất lượng học kỳ II
Full name: Môn: Tiếng Anh lớp 3 năm học: 2011-2012. 1: Complete the sentences. (2,5P)
It’s ra_ _y in Ha Noi today.
The_ _ are two bathrooms in the house.
I have a cat. W- - t about you?
H_ _ many pets do you have?
Lan and Mai are in the ki_ _hen.
2: Read and match. (2,5P)
1. That’s my sister.
a. No, It’s isn’t. It’s small.

2. Is your bag big?
b. It’s large.

3. My sister has two new dolls.
c. Her name’s Nga.

4. Where are the robots?
d. They are nice.

5. This is my house.
e. They are over there.


1+____________2+___________3+___________4+____________5+_________

3: Select the letter A, B or C. (2,5P)
1. There ……………many clouds in the sky.

A. am B. are C. is
the weather today?

A. What’s B. Where’s C. How’s
3. Who’s that?......................

A. That’s my sister. B. It’s my family. C. It’s my house.

4.Good bye.

A. Fine, thanks. B. Nice to meet you. C. See you later.
5._________has a robot and a ship.

A. I B. Nam C. We

: Reoder the sentences to make the dialogue. (2,5P)

I have two dolls and three balls.

1 Do you have toys?

No, I have no robots.

What’s toys do you have?

What about robots?

Yes, I have some.------the end------


 
Gửi ý kiến