Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nhật Tân
Ngày gửi: 09h:19' 04-05-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1678
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Hà)

UNIT 1: MY FRIEND 5
Test 1 5
Test 2 6
Test 3 8
Test 4 10
* LISTENING COMPREHENSION 12
UNIT 2 : MAKING ARRANGEMENTS 14
TEST 1 14
TEST 2 16
TEST 3 17
TEST 4 19
*. LISTENING COMPREHENSION 22
UNIT 3 : AT HOME 23
TEST 1 23
TEST 2 24
TEST 3 26
TEST 4 28
*. LISTENING COMPREHENSON 30
UNIT 4: OUR PAST 32
Test 1 32
Test 2 33
TEST 3 35
TEST 4 37
* LISTENING COMPREHENSIONi 40
UNIT 5 : STUDY HABITS 41
TEST 1 41
TEST 2 42
TEST 3 44
Test 4 46
* LISTENING COMPREHENSION 48
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB 50
TEST 1 50
TEST 2 52
TEST 3 54
TEST 4 56
* LISTENING COMPREHENSION 58
UNIT 7 : MY NEIGHBORHOOD 59
TEST 1 59
TEST 2 60
TEST 3 62
TEST 4 64
* LISTENING COMPREHENSION 66
UNIT 8 : COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 68
TEST 1 68
TEST 2 70
TEST 3 72
TEST 4 74
* LISTENING COMPREHENSION 77
UNIT 9: A FIRST-AID COURSE 78
TEST 1 78
TEST 2 80
TEST 3 81
TEST 4 84
* LISTENING COMPREHENSION 86
UNIT 10 : RECYCLING 87
TEST 1 87
TEST 2 89
TEST 3 91
TEST 4 93
* LISTENING COMPREHENSION 95
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM 96
TEST 1 96
TEST 2 97
TEST3 100
TEST 4 102
*LISTENING COMPREHENSION. 104
UNIT 12 : A VACATION ABROAD 105
TEST 1 105
TEST 2 107
TEST 3 109
TEST 4 111
* LiSTENING COMPREHENSION 113
UNIT 13 : FESTIVALS 115
TEST 1 115
TEST 2 117
TEST 3 119
TEST4 121
*. LISTENING COMPREHENSION 123
UINT 14: WONDERS OF THE WORLD 124
TEST 1 124
TEST 3 127
TEST 4 130
*. LISTENING COMPREHENSION 132
Unit 15: COMPUTERS 134
TEST 1 134
TEST 2 135
TEST 3 138
TEST 4 140
*. LISTENING COMPREHENSION 142
UNIT 16: INVENTIONS 143
TEST 1 143
TEST 2 145
TEST 3 147
TEST 4 149
*. LISTENING COMPREHENSION 151
KEY Error! Bookmark not defined.
UNIT 1 153
LISTENING 153
UNIT 2 154
LISTENING 154
UNIT 3 155
LISTENING 155
UNIT 4 156
Listening 156
UNIT 5 157
Listening 158
UNIT 6 158
Listening 159
UNIT 7 159
Listening 160
UNIT 8 161
Listening 161
UNIT 9 162
Listening 162
UNIT 10 163
Listening 163
UNIT 11 164
Listening 164
UNIT 12 165
Listening 166
UNIT 13 166
Listening 167
UNIT 14 167
listening 168
UNIT 15 168
listening 169
UNIT 16 169
Listening 170
UNIT 1: MY FRIEND

Test 1

I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others.
1. a. planet b. character c. happy d. classmate
2. a.letter b. twelve c. person d. sentence
3. a. humor b. music c. cucumber d. sun
4. a. enough b. young c. country d. mountain
5. a. sociable b. ocean c. receive d. special
II. Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
6. The sun ............... in the east.
a. rise b. rose c. rises d. rising
7. ‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with______’
a. long curly black hair b. curly long black hair
c. long black curly hair d. curly black long hair
8. Tom is very shy but his sister is outgoing.
a. humorous
 
Gửi ý kiến