Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập Unit 2 anh 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Quyên
Ngày gửi: 10h:18' 21-09-2016
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 4639
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
UNIT 2 – MY HOME
I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. beds B. clocks C. walls D. tables
2. A. mothers B. centres C. aunts D. cousins
3. A. cities B. watches C. dishes D. houses
4. A. grandparents B. brothers C. uncles D. fathers
5. A. books B. walls C. rooms D. pillows
6. A. poster B. sofa C. own D. laptop
7 A. fridge B. light C. picture D. living
8. A. television B. toilet C. bed D. chest
9. A. book B. look C. door D. room
10. A. clocks B. villas C. tables D. chairs
I. Put the words into THREE groups (/ s /, / z / and / iz /)
books, doors, windows, boards, clocks, bags, pencils, desks, schools, classrooms, students, teachers, couches, benches, glasses, brushes, maps, sinks, beds, caculators, villars, lamps
/ iz/ : …………………………………………………………………………………………………..
/s/: …………………………………………………………………………………………………..
/z/: …………………………………………………………………………………………………..
III. Find which word does not belong to each group. Chọn từ khác loại
1. A. uncle B. cousin C. niece D. principle
2. A. bed B. lamp C. sink D. television
3. A. calculator B. pillow C. bed D. blanket
4. A. wardrobe B. microwave C. cooker D. fridge
5. A. toilet B. library C. kitchen D. bedroom
6. A. sofa B. dishwasher C. cupboard D. sink
7 A. apartment B. villa C. silt house D. hotel
8. A. town house B. country house C. playground D. villa
9. A. attic B. apartment C. kitchen D. living room
10. A. television B. cook C. fridge D. cooker

IV. Choose the best answer: Chọn một từ đúng nhất
Maryan is ………….. home today (at/ on / between/ in)
The bank is ……………… the supermarket (on / in / next / between)
The drug store is between the hospital ………….the toy store (at/ and / between/ in)
What is there in the bedroom? (cupboard/ shower / bed dishwasher)
There is ……………. television in the living room (a/ an / in / on)
………….the left of the house, there is a garden. (In/ To/ Of/ On)
………. markets are there in your hometown? (How often/ How old / How many/ What )
Thet cat is ………….the table (at/ on / between/ in)
I ………………TV every day. (watches / watches/ to watch/ watching)
Mary ………….. go to school by bike. (going/ go / goes / to go)

V. Complete the sentences with suitable prepostions of place. Điền 1 giới từ thích hợp
1. The picture is ………… the wall
2. The book store is …………… the toy store and the drug store.
3. Can you see the cat ……………the picture?
4. The child is hiding ………………the tree.
5. The book is……………… the left ……….the lamp.
6. My house is next ……………to the river.
7. Jone lives ……………..America.
8. There is a yard ………front of my house
VI. Underline the mistakes and then correct it. Tìm lỗi sai và sửa
Where is the flowers? …………………………………….
There are a park near Tuan’s house. …………………………………….
The television is between the telephone in the lamp. …………………………………….
The mountains are to the left in the house. …………………………………….
Where is there behind the house? …………………………………….
My school have a big yard. …………………………………….
Lan watchs TV everyday. …………………………………….
What time do she get up? …………………………………….
Mr.Quyen teach Engish at Yen Nhan secondary school…………………………………….
The students is in the classroom. …………………………………….
VII. Look at the house and describe things around the house. (Nhìn tranh và tả )
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến