Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập Unit 4,5,6 Tiếng Anh lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nghiêm
Ngày gửi: 18h:21' 25-09-2017
Dung lượng: 899.0 KB
Số lượt tải: 3095
Số lượt thích: 2 người (Hồ Phương Lê, Hà Thị Thơm)
Name: ____________________ English 5
Unit 4: Did you go to the party?
Exercise 1: Hoàn thành các cụm từ sau và điền vào dưới bức tranh.
g_ on a p_cni_; go to the _ _o; Tea_ _er’_ D_y;
the sp_rts f_st_ _al; b_rt_da_ _ar_y; j_in the f_nfa_r
Exercise 2: Viết dạng quá khứ của các động từ đã cho.
do
did

go


have


enjoy


think


join


watch


visit


stayExercise 3: Chọn đáp án đúng.
1. _____ you go to Mai’s party last Sunday?
A. Did B. Are C. Were D. Does
2. Did Mary ___ to the zoo with her parents?
A. went B. go C. goes D. going
3. Yesterday, I ___ at home and ___ TV.
A. stay/ watch B. stayed/ watch
C. stay/ watched D. stayed/ watched
4. Did they enjoy their holidays? – Yes, ___.
A. they do B. they did C. they were D. they didn’t
5. We had a lot of ____at the party.
A. funny B. fun C. nice D. great

Exercise 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.
1. weekend/ grandparents/ I/ last/ my/ visited/.
______________________________________________________
2. morning/ on/ ,/ the/ picnic/ In/ went/ a/ we/.
______________________________________________________
3. she/ TV/ Did/ cartoons/ on/ watch/ night/ last/ ?
_______________________________________________________
4. funfair/ did/ do/ What/ at/ you/ the/ ?
_________________________________________________________
Exercise 5: Nối các cụm từ cho hợp lý.
have happily
play a good time
sing and dance cartoons
chat nice food and drink
watch a lot of food
eat with friends
have hide-and-seek
Exercise 6: Mỗi câu có 1 lỗi sai, em hãy tìm và sửa.
1. Last week, my brother and I join a sports festival. ___________
2. What did you did at the fun fair last month? ___________
3. Did you stay at home and watch TV? – No, I did. I went to the park. ___________
4. Who did you meet on the party? ___________
5. He bought 2 comic book at the book fair. ___________
Exercise 7: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.
A

B

1. Where were you yesterday?

a. It was really wonderful.

2. Where did you go?

b. I bought some books.

3. What was the trip like?

c. I went there by coach.

4. Who did you go with?

d. It was yesterday.

5. What did you do?

e. I went to Da Lat.

6. When was Nam’s birthday party?

f. No, I didn’t. I went by train.

7. Did you get to Ha Noi by plane?

g. I went with my family.

8. How did you get to Da Nang City?

h. I was at the book fair.

Unit 5. Where will you be this weekend?
Exercise 1: Fill in the gap with “from, to, on, in, at”:
They often go swimming ……….. Sunday.
The meeting will last ………..7a.m ………..5p.m.
She will be 13 ………..her next birthday.
We are playing chess ………..the moment.
It often rains ………..July.
My birthday is ………..September 3rd.
The party will start ………..seven o’clock ………..the evening.
He was born ………..April 2002.
Exercise 2: Read and match:
Where will you be this weekend?
Where will Mai be tomorrow?
Where will Hung be next weekend?
What will your family do this weekend?
Will you visit Tuan Chau Island?
Where will Tom and Peter be next month?
What will you do at Ha Long Bay?
Why will you be at home, Hoa?
They’ll be by the sea.

I think I’ll swim in the sea.
He’ll
 
Gửi ý kiến