Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập Unit 8 Tiếng Anh 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sach LHT
Người gửi: Trần Thị Ngọc Thy
Ngày gửi: 10h:39' 06-12-2017
Dung lượng: 38.2 KB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 0 người
UNIT 8: PLACES
(((
A. Asking the way
I. Hoàn chỉnh các câu sau với những giới từ thích hợp:
1. She is reading ___________ the library.
2. The souvenir shop is ___________ the bookstore and the hotel.
3. The school is ___________ the park.
4. The hotel is ___________ front ___________ the post office.
5. The movie theater is ___________ the left ___________ the restaurant.
6. He lives ___________ 10 Downing Street.
7. Could you show me the way ___________ the police station?
8. How far is the post office ___________ here?
II. Hoàn thành các bài hội thoại sau:
A
Tourist: Excuse me. Is there a hotel (1)___________ here?
Hoa: Yes, there is one (2)___________ Nguyen Trai Street.
Tourist: Could you (3)___________ me the way to that hotel?
Hoa: Yes, of course. Go straight ahead. (4)___________ the second street (5) __________
the right. The hotel is beside the supermarket.
Tourist: Thank you very much.
Hoa: You’re welcome.
B
Tourist: Excuse me. Could you show me the (1)___________ to the souvenir shop, please?
Lan: Yes, of course. It’s (2)___________ here. It’s (3)___________ the corner of the first street. Go straight ahead. It’s (4)___________ the bookstore and the shoe shop.
Tourist: (5)___________ a lot.
Lan: OK. Not at all.
III. Dựa vào dữ liệu về khoảng cách và thời gian của ngành đường sắt, hãy viết câu hỏi và trả lời:
Places
from Ha Noi (kilometers)
by train (hours)

Quang Tri
522
8.5

Hue
688
11

Da Nang
790
12.5

Nha Trang
1,315
20,5

Ho Chi Minh City
1726
24

Ví dụ: How far is it from Ha Noi to Quang tri?
It’s 522 kilometers.
It’s takes about 8.5 hours to get from Ha Noi to Quang Tri by train.
1. ______________________________________________________ ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. ______________________________________________________ ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. ______________________________________________________ ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. ______________________________________________________ ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
IV. Sắp xếp những từ sau để viết thành câu hoàn chỉnh:
1. opposite/ hospital/ police station/ the/ is/ the.
_______________________________________________________________________
2. altogether/ stamps/ are/ the/ and/ envelopes/ 30,000 dong.
_______________________________________________________________________
3. the/ please/ could/ way/ the/ tell/ you/ me/ stadium/ to ?
_______________________________________________________________________
4. a/ letter/ how/ is/ much/ USA/ the/ to ?
_______________________________________________________________________
5. center/ station/ from/ far/ railway/ the/ is/ the/ city/ of/ the.
_______________________________________________________________________
6. show/ to/ nearest/ the/ you/ way/ bus-stop/ could/ me/ the ?
_______________________________________________________________________
7. those/ you/ buy/ do/ souvenirs/ want/ the/ to ?
_______________________________________________________________________
8. stamps/ overseas/ to buy/ would/ for/ mail/ we/ some/ like.
_______________________________________________________________________
B. At the post office
I. Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung:1. How much is this pen? – It _____________ 10,000 dong.
2. It costs only 45,000 dong, and you give me 50,000 dong. Here is your _____________, 5,000 dong.
3. Nam buys a(n) _____________ in oder to write letters to his family and friends.
4. I want to send a letter, is there a(n) _____________ near here?
5. I need stamps for _____________ mail.
6. Before sending a letter, I need to put my letter into a(n) _____________.
7. I also buy a(n) _____________ to stick outside.
8. I buy a(n) _____________ to call my parents every week.
II. Kết hợp động từ với cụm từ thích hợp:
1. write a.a letter to the USA
2. pay b. a letter from a friend
3. buy c. for the books
4. get d. some envelopes
5. send e. to Ha Noi by train
6. ask f. the second street on the right
7. take g. to each other
 
Gửi ý kiến