Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai Tap Va Loi Giai Bai Tap Pascal

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Duy Đạt
Ngày gửi: 17h:25' 17-01-2011
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
Bài tập 3.4: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+...+N. Cách 1: Dùng vòng lặp FOR.
Program TinhTong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin         Clrscr;         Write(`Nhap vao gia tri cua N :`); Readln(N);         S:=0;         For i:=1 to N do S:=S+i;         Writeln(`Ket qua la :`,S);         Readln; End.
Cách 2: Dùng vòng lặp REPEAT.
Program TinhTong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin         Clrscr;         Write(`Nhap vao gia tri cua N :`); Readln(N);         S:=0; i:=1;         Repeat                 S:=S+i;                 i:=i+1;         Until i>N;         Writeln(`Ket qua la :`,S);         Readln; End.
Cách 3: Dùng vòng lặp WHILE.
Program TinhTong; Uses crt; Var N,i,S:integer; Begin         Clrscr;         Write(`Nhap vao gia tri cua N :`); Readln(N);         S:=0; i:=1;         While i<=N Do                 Begin                         S:=S+i;                         i:=i+1;                 End;         Writeln(`Ket qua la :`,S);         Readln; End.
Bài tập 3.5: Viết chương trình nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Hãy tính và in ra màn hình tổng của các số vừa được nhập vào. Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Cho vòng lặp FOR chạy từ 1 tới N, ứng với lần lặp thứ i, ta nhập vào số nguyên X và đồng thời cộng dồn X vào biến S.
Program  Tong; Uses crt; Var N,S,i,X : Integer; Begin         Clrscr; S:=0;         For i:=1 To n Do                 Begin                         Write(`Nhap so nguyen X= `); Readln(X);                         S:=S+X;                 End;         Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S);         Readln; End.
Bài tập 3.6: Viết chương trình nhập vào các số nguyên cho đến khi nào gặp số 0 thì kết thúc. Hãy đếm xem có bao nhiêu số chẵn vừa được nhập vào. Ý tưởng: Bài toán này không biết chính xác số lần lặp nên ta không thể dùng vòng lặp FOR. Vì phải nhập vào số nguyên N trước, sau đó mới kiểm tra xem N=0? Do đó ta nên dùng vòng lặp REPEAT.
Program  Nhapso; Uses crt; Var N,dem : Integer; Begin         Clrscr; dem:=0;         Repeat                 Write(`Nhap vao mot so nguyen N= `); Readln(N);                 If N MOD 2 = 0 Then dem:=dem+1;         Until N=0;         Writeln(‘Cac so chan duoc nhap vao la: ‘,dem);         Readln; End.
Bài tập 3.7: Viết chương trình tính số Pi với độ chính xác Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+... Ý tưởng: Ta thấy rằng, mẫu số là các số lẻ có qui luật: 2*i+1 với i=1,...,n. Do đó ta dùng i làm biến chạy. Vì tính số Pi với độ chính xác Epsilon nên không biết trước được cụ thể số lần lặp, do đó ta phải dùng vòng lặp WHILE hoặc REPEAT. Có nghĩa là Epsilon thì dừng.(phải lặp cho tới khi t=4/(2*i+1)
Uses Crt; Const Epsilon=1E-4; Var Pi,t:real;         i,s:Integer; Begin         Pi:=4;  i:=1; s:=-1;         t:=4/(2*i+1);         While t>Epsilon Do                 Begin                         Pi:=Pi+s*t;                         s:=-s; i:=i+1;                         t:=4/(2*i+1);                 End;         Writeln(`So Pi = `,Pi:0:4);         Readln; End.
Bài tập 3.8: Viết chương trình nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tất cả các ước số của N. Ý tưởng: Cho biến i chạy từ 1 tới N. Nếu N MOD i=0 thì viết i ra màn hình.
Uses Crt;
No_avatar

éc

 

 
Gửi ý kiến