Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai tap ve HCl

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thúy Nga
Ngày gửi: 15h:49' 17-01-2013
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 968
Số lượt thích: 0 người
BÀI TOÁN CHỨNG MINH AXIT CÒN DƯ HAY HẾT
Bài 1: Cho 33 gam hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 600ml dd HCl 1,5 M. Hởi hỗn hợp X có tan hết không ? Tính số mol khí (đktc) có thể thu được.
Bài 2: Cho 3,87 gam hh A gồm Al, Mg vào 250ml dd X chứa 2 axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dd B. Hãy chứng minh rằng trong dd B còn dư axit. Tính số mol khí hiđro có thể thu được.
Bài 3: (TSĐHA-2007): Cho m gam hh A gồm Al, Mg vào 250ml dd X chứa 2 axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dd B và 5,32 lit H2 (đktc). Nồng độ mol/l của ion H+ trong dd B là:
A. 0 mol/l B. 10-2 mol/l C. 10-6 mol/l D. 10-7 mol/l
Bài 4: Hoà tan hết 5,6 gam hh X gồm 2 kim loại A, B (có hóa trị a, b) trong dd HCl (ddY) rồi sau đó cô cạn dung dịch thu được 19,8 gam muối khan.
a, Tính thể tích khí thu được (đktc)
b, Nếu cho 11,2 gam hhh X vào 500ml dd Y thu được 8,4 lit H2 (đktc) thì trong dd thu được còn dư axit không ?
Bài 5: Cho 39,6 gam hh gồm KHSO3 và K2CO3 vào 400 gam dd HCl 7,3%, sau phản ứng thu được hh khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 25,33 và dd Y. Hãy CM: trong dd Y còn axit dư. Tính nồng độ % các chất tan trong Y.
Bài 6: Cho 18,6 gam hh gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl xM. Khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dd thu được 34,575 gam chất rắn. Lập lại thí nghiệm trên với 800ml dd HCl, rồi cô cạn dd thu được 39,9 gam chất rắn. Hãy CM ở thí nghiệm 2, axit còn dư. Tìm x.
Bài 7: M là kim loại có hóa trị n. A là dd HCl xM.
TN1: Cho 5,6 gam M vào 100ml ddA, sau p/ứng, cô cạn hỗn hợp phản ứng thu được 10,925 gam chất rắn khan.
TN2: Cho 5,6 gam M vào 150ml ddA, sau p/ứng, cô cạn hỗn hợp phản ứng thu được 12,7 gam chất rắn khan.
a, Hãy CM: - TN1: axit hết, kim loại còn dư. - TN1: axit dư, kim loại hết.
b, Tìm x, M.
Bài 8: Hỗn hợp A gồm Mg, Zn. Dung dịch B là dd HCl xM.
TN1: Cho 2,02 gam A vào 200 ml dd B. Sau phản ứng, cô cạn dd thu được 4,86 gam chất rắn.
TN2: Cho 2,02 gam A vào 400 ml dd B. sau phản ứng, cô cạn dd thu được 5,57 gam chất rắn.
a, Hãy CM: - TN1: axit hết, kim loại còn dư. - TN1: axit dư, kim loại hết.
b, Tìm x, và % khối lượng mỗi kim loại trong hh A. Biết các thể tích đo ở đktc
Bài 9: Hỗn hợp A gồm Mg, Zn. Dung dịch B là dd HCl xM.
TN1: Cho 20,2 gam A vào 2 lit dd B thu được 8,96 lit H2.
TN2: Cho 20,2 gam A vào 3 lit dd B thu được 11,2 lit H2.
Tìm x và % khối lượng mỗi kim loại trong hh A. Biết các thể tích đo ở đktc.
Bài 10: Cho 13,2 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B (có hoá trị bằng nhau: n) vào 400ml dd HCl 1,5M. Dung dịch thu được sau phản ứng đem cô cạn được 32,7 gam hỗn hợp muối khan. Hãy CM hh A không tan hết và tính thể tích khí thoát ra (đktc).
BÀI TOÁN RÓT TỪ TỪ DUNG DỊCH AXIT HCl
VÀO DUNG DỊCH MUỐI CACBONAT, SUNFIT, ALUMINAT
Bài 1: Nêu hiện tượng và viết các PTHH xảy ra khi:
a, Nhỏ từ từ đến dư (đồng thời khuấy đều) dung dịch HCl vào dd Na2CO3.
b, Nhỏ từ từ đến dư (đồng thời khuấy đều) dung dịch Na2CO3 vào dd HCl.
c, Nhỏ từ từ đến dư (đồng thời khuấy đều) dung dịch HCl vào dd NaAlO2.
d, Nhỏ từ từ đến dư (đồng thời khuấy đều) dd NaAlO2 vào dd HCl.
e, Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd
 
Gửi ý kiến