Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP VỀ TỪ VỰNG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Cẩm Lân
Ngày gửi: 10h:33' 27-10-2020
Dung lượng: 20.6 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1:Put the suitable word in each blank :
Hoang is a (1) ……………. He’s twelve years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. and black. He (6) ……………… at school in the morning and (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.
1. A. class B. student C. school D. doctor
2. A. young B. old C. small D. big
3. A. round B. thin C. oval D. long
4. A. long B. heavy C. light D. thick
5. A. full B. big C. round D. short
6. A. studies B. travels C. walks D. goes
7. A. plays B. travels C. works D. goes
8. A. plays B. gets C. does D. have
Exercise 2: Put the suitable word in each blank :
Every Saturday Minh and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) …… with peas and beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s (5)…… drink is fruit juice, but his father and mother like (6) … They listen to (7) …… while they are having (8) …… dinner.
1. A. bakery B. restaurant C. supermarket D. drug store
2. A. juice B. lemon C. beef D. orange
3. A. eats B. has C. gets D. goes
4. A. ice-cream B. milk C. noodle D. meat
5. A. good B. fine C. well D. favorite
6. A. fruit B. orange C. beer D. lemon
7. A. music B. television C. a game D. swimming
8. A. his B. their C. our D. his
Exercise 3: Put the suitable word in each blank :
I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My (3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I like apples best. What (6) ……………. you have for lunch?
1. A. work B. canteen C. day D. week
2. A. vegetables B. eggs C. food D. drink
3. A. favorite B. good C. nice D. well
4. A. much B. many C. no D. some
5. A. likes B. drink C. has D. have
6. A. do B. does C. are D. is
Exercise 4: Put the suitable word in each blank :
Khoa and Luan go to (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. at 7a.m everyday. On the (3) ………………. they often go to the zoo. They (4) ………………go to school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have a (5) ……………… at the park. They also like walking or (6) ……………….. in the park.
1. A. the movies B. the park C. school D. hospital
2. A. end B. start C. close D. finish
3. A. weekend B. Monday C. days D. years
4. A. usually B. always C. often D. don’t
5. A. sailing B. fishing C. swimming D. picnic
6. A. swimming B. jogging C. watching D. listening
Exercise 5: Give the correct form of the words in the blankets
1.The .........……. of the experiment is about 20 minutes (
 
Gửi ý kiến