Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài Thi HK1 Lớp 4 năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Tuyết Nhi
Ngày gửi: 07h:52' 17-12-2017
Dung lượng: 350.3 KB
Số lượt tải: 1963
Số lượt thích: 2 người (Phùng Thị Tuyết Nhi, Phạm Thị Chinh)
THE FIRST TEST OF ENGLISH FOR THE FOURTH GRADES
School years: 2017- 2018 – Testing date: December ……, 2017
Time allotted: 35 minutes

Long Binh Primary School
Class: 4/…..
Student’s name: ……………………………
Scores:


Listen and check the correct answer( 1 marks):
Where is the bat?
What day is it today?

□ It is under the table.
□ It is on the table.
□ Today is Monday.
□Today is Wednesday.

Look, read and choose (2 marks):
/
( There’s a bug on the bag.
( There’s a bug under the bag.
( There’s a bug by the bag.
/
Can she hit a ball?
( Yes, I can.
(No, she can’t.
( Yes, she can.

/
What can you do?
(I can throw a ball.
(I can catch a ball.
(I can hit a ball.
/
How many books on the desk?
(There is one book.
(There are four books.
( There are five books.

C.Odd one out (1 marks).
A. puzzle B. doll C. car D. mother
A. robot B. ride C. play D. fly
A. green B. blue C. bicycle D.orange
A. I B. She C. How many D. He
D.Read and choose the correct words: ( 1 marks )
1. How………… the books?
A. some B. many C. are
2. ……. there cats under the table?
A. am B. is C.are
3. How many omelets are there? – There’s nine ………
A.omelet B. omelets C. an omelet
4. What is this? I…………… know.
A. don’t B. do C. doesn’t
E.Read and fill in the correct words( 1 mark):
My
Hello
am
name
How
is
years
old
nine

Kate: (0)…..Hello….! What’s your (1)………………….?
Jenny: My name is Jenny
Kate: Hello, Jenny. This is my friend,Scott
Jenny: Hello Scott ! How (2)…………….... are you?
Scott: I’m ten ( 3)………..… old.
Jenny: How old are you, Kate?
Kate: I am (4) …………….. years old.
F.Answer the questions ( 2 mark):

1. How many clouds are there? 2. How’s the weather?
……….………………… / ………………………/
3. Can you ride a bicycle? 4. Is it a chair?
……………………. /………………………….
G. Order the words to make sentences: ( 2 marks )
day/What/ is/ today/ it/?
………………………………………..
Can/ catch/ you/ ball/ a/?
………………………………………..
Are/ there/ by/ bicycles/ tree/ the/?
………………………………………..
are/ There/ thirteen/ puddles.
………………………………………..Answer Key
Listen and check the correct answer( 1 marks):
It is under the table.
Today is Wednesday.
Look, read and choose (2 marks):
There’s a bug by the bag.
No, she can’t.
I can catch a ball.
There are five books.
Odd one out (1 marks).
Mother
Robot
Bicycle
How many
Read and choose the correct words: ( 1 marks )
Many
Are
Omlets
Don’t
Read and fill in the correct words ( 1 mark):
Name
Old
Years
nine
.Answer the questions ( 2 mark):
There are five clouds.
It’s snowy.
Yes, I can
No. it isn’t.
Order the words to make sentences: ( 2 marks )
What day is it today?
Can you catch a ball?
Are there bicycles by the tree?
There are thirteen puddles.


/

No_avatarf

Cho e xin file nghe với ạ!

Avatar

E-mail rồi gửi cho nhé!

 
Gửi ý kiến