Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BẢNG CÔNG THỨC 10 (HAY CỰC)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thanh Tú
Ngày gửi: 20h:32' 25-11-2009
Dung lượng: 239.5 KB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
B¶ng c«ng thøc vËt lÝ 10
Tªn ®¹i l­îng
C«ng thøc…
HÖ qu¶, chó ý

®éng häc chÊt ®iÓm

ChuyÓn ®éng th¼ng
Tèc ®é trung b×nh
vtb=
+ §¬n vÞ: m/s
+ ý NghÜa: Cho biÕt møc ®é nhanh chËm cña chuyÓn ®éng
+ NÕu vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th× vtb nh­ nhau trªn mäi qu·ng ®­êng.


Gia tèc
a=
+ §¬n vÞ: m/s2.
+ ý nghÜa: Cho biÕt vËn tèc biÕn thiªn nhanh hay chËm theo thêi gian.
+ NÕu vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th× a=0;
+ NÕu vËt chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu th× a=const:
NÕu vËt C§T ND§ th× av>0 ()
NÕu vËt C§T CD§ th× av<0 ()
+ NÕu vËt r¬i tù do th× a=g(10m/s2: VËt chuyÓn ®éng ND§ th¼ng ®øng xuèngd­íi


VËn tèc tøc thêi
v=v0+at
+ ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th× v=v0=const.
+ ChuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu v t¨ng dÇn ®Òu theo thêi gian.
+ ChuyÓn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Òu v gi¶m dÇn ®Òu theo thêi gian.
+ NÕu vËt r¬i tù do th× v=gt.


Qu·ng ®­êng ®i ®­îc
S=v0t+at2
+ ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu S=vt: Qu·ng ®­êng tû lÖ víi thêi gian.
+ ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu Qu·ng ®­êng tû lÖ víi b×nh ph­¬ng thêi gian.
+ NÕu vËt r¬i tù do th× S=h=gt2.


Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng
x=x0+v0t+at2
+ NÕu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th×: x=x0+vt.
+ NÕu vËt r¬i tù do th×: y=y0+gt2


Mèi liÖn hÖ gi÷a v, a vµ S

+ Trong C§T CD§ khi vËt dõng l¹i th× v=0, nã ®i ®­îc qu·ng ®­êng S=-, nÕu tiÕp tôc duy tr× gia tèc a th× vËt C§T ND§ theo chiÒu ng­îc l¹i.

ChuyÓn ®éng trßn ®Òu
Tèc ®é dµi
v=
VÐc t¬ lu«n tiÕp tuyÕn víi quü ®¹o


Tèc ®é gãc

+ §¬n vÞ: Rad/s
+ Trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu th× =const.


Liªn hÖ gi÷a v vµ 
v=r
ChiÒu dµi cung trßn vËt ®i ®­îc: 


Chu k×
T=
+ §¬n vÞ: s


TÇn sè
f=
+ §¬n vÞ: Hz


Gia tèc h­íng t©m
aht=


TÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng
C«ng thøc céng vËn tèc

+ NÕu th× v1,3=v1,2+v2,3 vµ
+ NÕu th× v1,3=v1,2-v2,3 vµ(v1,2>v2,3)
+ NÕu th× vµhîp víi gãc mµ 

®éng lùc häc chÊt ®iÓm

C¸c ®Þnh luËt
§Þnh luËt 2 Newton
Hay 
+ NÕu th× a=0 nªn v=0 (vËt ®øng yªn) hoÆc v=const (vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu) {§Þnh luËt I Newton}.
+ §iÒu kiÖn c©n b»ng  (Lóc nµy vËt cã a=0, v=0).


§Þnh luËt 3 Newton

Hai lùc nµy cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu, cïng ®é lín, kh¸c ®iÓm ®Æt.

C¸c lùc c¬ häc
Lùc hÊp dÉn

+ H»ng sè hÊp dÉn lµ nh­ nhau víi mäi vËt vµ lu«n b»ng G=6,67.10-11Nm2/kg2.
+ Lùc hÊp dÉn gi÷a Tr¸i §Êt lªn mét vËt gäi lµ träng lùc P=mg, lùc nµy truyÒn cho vËt gia tèc r¬i tù do g=víi g0=m/s2 lµ gia tèc r¬i tù do ë mÆt ®Êt.


Lùc ®µn håi
F®h=k
+ Lùc ®µn håi ng­îc chiÒu biÕn d¹ng.
+ HÖ sè ®µn håi k=Ecã ®¬n vÞ lµ N/m:
NÕu c¸c lß xo ghÐp nèi tiÕp th×: 
NÕu c¸c lß xo ghÐp song song th×: k=k1+k2+..+kn.
NÕu c¾t lß xo thµnh nhiÒu lß xo th×: kl=k1l1=k2l2=…=knln.


Lùc ma s¸t
Fms=(N
+ Víi ma s¸t tr­ît th× (=(t, víi ma s¸t l¨n th× (=(l. (Fmsn) max=Fmst
+ (l¨n < (tr­ît


Lùc h­íng t©m
Fht=maht==mr(2
+ Lùc h­íng t©m cã thÓ lµ mét lùc c¬ häc nh­ lùc hÊp dÉn, lùc ma s¸t nghØ..
+ Lùc h­íng t©m cã thÓ lµ tæng hîp cña nhiÒu lùc.

C©n b»ng vµ chuyÓn ®éng cña vËt r¾n

C¸c kh¸i niÖm
M«men lùc
M=Fd
+ §¬n vÞ: N.m
+ d lµ tay ®ßn: B»ng kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn gi¸ cña lùc.
+ M«men cña ngÉu lùc: M=F1d1+F2d2=Fd

Tæng hîp lùc
C¸c lùc ®ång quy

+ NÕu th× F=F1+F2 vµ
+ NÕu th× F=F1-F2 vµ(F1>F2)
+ NÕu th× F= vµhîp víi gãc ( víi tan(=


C¸c lùc song song cïng chiÒu
F=F1+F2
F1d1=F2d2
 n»m trong kho¶ng hai lùc vµ 


C¸c lùc song song ng­îc chiÒu
F=F1-F2 (F1>F2)
F1d1=F2d2
 n»m ngoµi kho¶ng hai lùc vµ (  n»m vÒ phÝa )

§iÒu kiÖn c©n b»ng
VËt chÞu t¸c dông cña c¸c lùc kh«ng song song

+ VËt chÞu t¸c dông cña 2 lùc th×: 
+ VËt chÞu t¸c dông cña 3 lùc th×: 


VËt cã trôc quay cè ®Þnh
∑M=0


C¸c d¹ng chuyÓn ®éng
Gia tèc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn

+ Khi vËt r¾n chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn th× mäi ®iÓm cña vËt chuyÓn ®éng nh­ nhau nªn coi vËt lµ mét chÊt ®iÓm.


ChuyÓn ®éng quay
∑M ≠0
+ M«men lùc lµm vËt quay quanh trôc cè ®Þnh:
VËt quay ®Òu th× (=const
VËt quay nhanh dÇn ®Òu th× ( t¨ng dÇn ®Òu.
VËt quay chËm dÇn ®Òu th× ( gi¶m dÇn ®Òu.
+ Khi vËt quay th× mäi ®iÓm quay ®­îc cïng mét gãc, nªn cã cïng tèc ®é gãc (.

C¸c ®Þnh luËt b¶o toµn

C¸c kh¸i niÖm
Xung l­îng

+ §¬n vÞ: N.s
+ ý nghÜa: §Æc tr­ng cho tèc ®é biÕn ®æi tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng cña vËt.


§éng l­îng

+ §¬n vÞ: kgm/s


C«ng cña lùc 
A=Fscos(
+ §¬n vÞ: J (Jun)
+ NÕu 0≤(<900 th× A>0: A lµ c«ng ph¸t ®éng, gäi lµ lùc ph¸t ®éng.
+ NÕu (=900 th× A=0: lùc kh«ng sinh c«ng.
+ NÕu 900<(≤1800 th× A<0: A lµ c«ng c¶n, gäi lµ lùc c¶n.
+ C«ng cña lùc ®µn håi: A=
+ C«ng cña träng lùc: A=mgz


C«ng suÊt
P=
+ §¬n vÞ: W (o¸t)
+ ý nghÜa: C«ng suÊt cho biÕt tèc ®é sinh c«ng cña lùc .


§éng n¨ng
W®=
+ §¬n vÞ: J
+ ý nghÜa: §Æc tr­ng cho vËt vÒ n¨ng l­îng do cã chuyÓn ®éng.


ThÕ n¨ng hÊp dÉn
Wt=mgz
+ §¬n vÞ: J
+ ý nghÜa: §Æc tr­ng cho vËt vÒ n¨ng l­îng do cã ®é cao.


ThÕ n¨ng ®µn håi
Wt=
+ §¬n vÞ: J
+ ý nghÜa: §Æc tr­ng cho vËt vÒ n¨ng l­îng do vËt bÞ biÕn d¹ng.


C¬ n¨ng
W=W®+Wt


§Þnh lÝ, ®Þnh luËt
§Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng
tr­íc=sau
+ §éng l­îng chØ b¶o toµn khi hÖ lµ kÝn.


§Þnh lÝ biÕn thiªn ®éng l­îng
§Þnh lÝ biÕn thiªn ®éng n¨ng
W®2-W®1=A
+ NÕu A>0 th× ®éng n¨ng t¨ng.
+ NÕu A<0 th× ®éng n¨ng gi¶m.


§Þnh lÝ biÕn thiªn thÕ n¨ng hÊp dÉn
WtM-WtN=mghMN
+ HiÖu (®é biÕn thiªn) thÕ n¨ng hÊp dÉn gi÷a hai ®iÓm b»ng c«ng cña träng lùc lµm vËt r¬i tõ vÞ trÝ M ®Õn vÞ trÝ N.


§Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng
Wsau=Wtr­íc
+ NÕu W® t¨ng th× Wt gi¶m vµ ng­îc l¹i.
+ W® max=Wt max=W. Khi W® max th× Wt min=0 vµ ng­îc l¹i.

ChÊt khÝ


Liªn hÖ 2 lo¹i nhiÖt ®é
T=273+t (K)Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i khÝ lÝ t­ëng
=const
+ NÕu T=const th× pV=const: §Þnh luËt B«i-l¬-Ma-ri-èt
+ NÕu V=const th× =const: §Þnh luËt S¸c-L¬.
+ NÕu p=const th× =const: §Þnh luËt Gay-Luy-X¸c

NhiÖt ®éng lùc häc


Néi n¨ng
U=∑(W®+Wt)NhiÖt l­îng
Q==mcNguyªn lÝ I (N§LH)
=A+Q
+ NÕu Q>0 th× vËt nhËn nhiÖt l­îng.
+ NÕu Q<0 th× vËt truyÒn nhiÖt l­îng.
+ NÕu A>0 th× vËt nhËn c«ng.
+ NÕu A<0 th× vËt thùc hiÖn c«ng.


 
Gửi ý kiến