Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo bài tập tổng hợp 1: Visual Studio

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Huyền Anh
Ngày gửi: 09h:35' 23-01-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BÁO CÁO:
BÀI TẬP TỔNG HỢP 1
Nhóm 9:
VũHuyền Anh
HàThịÁnh
Phần 1: Cấutạocủachươngtrìnhbàitậptổnghợp 1
Chươngtrìnhđược chia làm 7 from:
From 1: Trang đểđăngnhập
Form 2: Menu chính
Form 3: Cácloạiphươngtrình (bậc 1, bậc 2)
Form 4: Giảiphươngtrìnhbậc 1
Form 5: Giảiphươngtrìnhbậc 2
Form 6: Kiểmtracácloạisố (sốhoànhảo, sốchínhphương, sốnguyêntố)
Form 7: Cấutrúcdữliệuvàgiảithuật


Sơđồliênkếtcác Form:

Phần 2: Cấutạotừng Form
2.1 Form 1 – Trang đăngnhập:
/

Form 1 baogồmcác Label, Textbox, Button và Check Box.
Các Button đãđượclậptrìnhlà: Nút “LOGIN” vànút “QUIT”
Nút “QUIT”:
privatevoidexit_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
Nút “LOGIN”:
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (texttaikhoan.Text == "" || textmatkhau.Text == "")
{
MessageBox.Show("Yêucầunhậptàikhoảnvàmậtkhẩu");
}
if(texttaikhoan.Text == "huyenanh"&&textmatkhau.Text == "123")
{
MENUCHINHfk = newMENUCHINH();
fk.Show();
Visible = false;
}else
{
if(texttaikhoan.Text == "anhha"&&textmatkhau.Text == "123")
{
MENUCHINHfk = newMENUCHINH();
fk.Show();
Visible = false;
}
}
}
Check Box đãđượclậptrìnhlàtuỳchọncóhiểnthịmậtkhẩu hay không:
privatevoid checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (checkBox1.Checked)
{
textmatkhau.UseSystemPasswordChar = false;
}
else textmatkhau.UseSystemPasswordChar = true;
}
2.2 Form 2 – Menu chính:
/
Ở trangnày ta có 4 Button là : “Giảiphươngtrình”, “Kiểmtracácloạisố”, “Mảng” cónhiệmvụđểchuyển sang trangvớichứcnăngngườidùngcầnsửdụngvànút “ Thoát” cónhiệmvụđểthoátphầnmềmnày.
Code Button 1: “Giảiphươngtrình”
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
giaiptfk = newgiaipt();
fk.Show();
Visible = false;
}
Code Button 2: “Kiểmtracácloạisố”
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
ktrasofk = newktraso();
fk.Show();
Visible = false;
}
Code Button 3: “Mảng”
privatevoid button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
mangfk = newmang();
fk.Show();
Visible = false;
}
Code Button 4: “Thoát”
privatevoidnutthoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
KhikíchvàonútGiảiphươngtrìnhsẽchuyển sang Form 3 và Form 2 sẽđượcđónglại.
2.3: Form 3 – Cácloạiphươngtrìnhcơbản:
/
Ở trangnày ta tiếptụccó 3 nút: “Giảiphươngtrìnhbậcnhất”, “Giảiphươngtrìnhbậchai” đểchuyển sang các form tươngứngvớicácloạiphươngtrìnhcầngiảivànút “Trởvề” để quay vềtrangtrướcđólà form 2 – Menu chính.
Code: tươngtựnhư code củacácnút ở trong form 2.
2.4: Form 4 –Giảiphươngtrìnhbậcnhất
/

Ở đây ta có 3 nút:
Nút “Kếtquả”: Đưaranghiệmcủaphươngtrình
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textb.Text == "" || texta.Text == "")
{
MessageBox.Show("Yêu cầu nhập giá trị của a và b!");
}
double x;
double a1 = Convert.ToDouble(texta.Text);
double b1 = Convert.ToDouble(textb.Text);
if (a1 != 0 && b1 != 0)
{
x = -b1 / a1;
MessageBox.Show("Phương trình có nghiệm x =" + x);
}
else
{
if (a1 == 0 && b1 != 0) MessageBox.Show("Phương trình vô nghiệm");
else
{
if (a1 != 0 && b1 == 0) MessageBox.Show("Phương trình nghiệm x = 0");
elseMessageBox.Show("Phương trình có vô số nghiệm");
}} }
Nút “Xoá”: Xoáđicácgiátrị “a” và “b” đểnhậpcácgiátrịmới
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
texta.Text = "";
textb.Text = "";
}

Nút “Trởvề”: Đểtrởvềtrangtrước
privatevoid nutthoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
giaipt fk = newgiaipt();
fk.Show();
Visible = false;
}
2.5: Form 5 – Giảiphươngtrìnhbậchai
/

Ở đây ta cótươngtựnhư Form 4 cũngcó 3 nútchỉkhác ở code củaphầnnút “ Kếtquả”:
Code:privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textb.Text
No_avatar

bị lỗi hết font chữ rồi bạn ơi. tải về sửa máy tính tại nhà nhưng không đọc được

 
Gửi ý kiến