Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Báo cáo bài tập tổng hợp 1: Visual Studio

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Huyền Anh
  Ngày gửi: 09h:35' 23-01-2018
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  BÁO CÁO:
  BÀI TẬP TỔNG HỢP 1
  Nhóm 9:
  VũHuyền Anh
  HàThịÁnh
  Phần 1: Cấutạocủachươngtrìnhbàitậptổnghợp 1
  Chươngtrìnhđược chia làm 7 from:
  From 1: Trang đểđăngnhập
  Form 2: Menu chính
  Form 3: Cácloạiphươngtrình (bậc 1, bậc 2)
  Form 4: Giảiphươngtrìnhbậc 1
  Form 5: Giảiphươngtrìnhbậc 2
  Form 6: Kiểmtracácloạisố (sốhoànhảo, sốchínhphương, sốnguyêntố)
  Form 7: Cấutrúcdữliệuvàgiảithuật


  Sơđồliênkếtcác Form:

  Phần 2: Cấutạotừng Form
  2.1 Form 1 – Trang đăngnhập:
  /

  Form 1 baogồmcác Label, Textbox, Button và Check Box.
  Các Button đãđượclậptrìnhlà: Nút “LOGIN” vànút “QUIT”
  Nút “QUIT”:
  privatevoidexit_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  this.Close();
  }
  Nút “LOGIN”:
  privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (texttaikhoan.Text == "" || textmatkhau.Text == "")
  {
  MessageBox.Show("Yêucầunhậptàikhoảnvàmậtkhẩu");
  }
  if(texttaikhoan.Text == "huyenanh"&&textmatkhau.Text == "123")
  {
  MENUCHINHfk = newMENUCHINH();
  fk.Show();
  Visible = false;
  }else
  {
  if(texttaikhoan.Text == "anhha"&&textmatkhau.Text == "123")
  {
  MENUCHINHfk = newMENUCHINH();
  fk.Show();
  Visible = false;
  }
  }
  }
  Check Box đãđượclậptrìnhlàtuỳchọncóhiểnthịmậtkhẩu hay không:
  privatevoid checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  if (checkBox1.Checked)
  {
  textmatkhau.UseSystemPasswordChar = false;
  }
  else textmatkhau.UseSystemPasswordChar = true;
  }
  2.2 Form 2 – Menu chính:
  /
  Ở trangnày ta có 4 Button là : “Giảiphươngtrình”, “Kiểmtracácloạisố”, “Mảng” cónhiệmvụđểchuyển sang trangvớichứcnăngngườidùngcầnsửdụngvànút “ Thoát” cónhiệmvụđểthoátphầnmềmnày.
  Code Button 1: “Giảiphươngtrình”
  privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  giaiptfk = newgiaipt();
  fk.Show();
  Visible = false;
  }
  Code Button 2: “Kiểmtracácloạisố”
  privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  ktrasofk = newktraso();
  fk.Show();
  Visible = false;
  }
  Code Button 3: “Mảng”
  privatevoid button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  mangfk = newmang();
  fk.Show();
  Visible = false;
  }
  Code Button 4: “Thoát”
  privatevoidnutthoat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  this.Close();
  }
  KhikíchvàonútGiảiphươngtrìnhsẽchuyển sang Form 3 và Form 2 sẽđượcđónglại.
  2.3: Form 3 – Cácloạiphươngtrìnhcơbản:
  /
  Ở trangnày ta tiếptụccó 3 nút: “Giảiphươngtrìnhbậcnhất”, “Giảiphươngtrìnhbậchai” đểchuyển sang các form tươngứngvớicácloạiphươngtrìnhcầngiảivànút “Trởvề” để quay vềtrangtrướcđólà form 2 – Menu chính.
  Code: tươngtựnhư code củacácnút ở trong form 2.
  2.4: Form 4 –Giảiphươngtrìnhbậcnhất
  /

  Ở đây ta có 3 nút:
  Nút “Kếtquả”: Đưaranghiệmcủaphươngtrình
  privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (textb.Text == "" || texta.Text == "")
  {
  MessageBox.Show("Yêu cầu nhập giá trị của a và b!");
  }
  double x;
  double a1 = Convert.ToDouble(texta.Text);
  double b1 = Convert.ToDouble(textb.Text);
  if (a1 != 0 && b1 != 0)
  {
  x = -b1 / a1;
  MessageBox.Show("Phương trình có nghiệm x =" + x);
  }
  else
  {
  if (a1 == 0 && b1 != 0) MessageBox.Show("Phương trình vô nghiệm");
  else
  {
  if (a1 != 0 && b1 == 0) MessageBox.Show("Phương trình nghiệm x = 0");
  elseMessageBox.Show("Phương trình có vô số nghiệm");
  }} }
  Nút “Xoá”: Xoáđicácgiátrị “a” và “b” đểnhậpcácgiátrịmới
  privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  texta.Text = "";
  textb.Text = "";
  }

  Nút “Trởvề”: Đểtrởvềtrangtrước
  privatevoid nutthoat_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  giaipt fk = newgiaipt();
  fk.Show();
  Visible = false;
  }
  2.5: Form 5 – Giảiphươngtrìnhbậchai
  /

  Ở đây ta cótươngtựnhư Form 4 cũngcó 3 nútchỉkhác ở code củaphầnnút “ Kếtquả”:
  Code:privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (textb.Text
  No_avatar

  bị lỗi hết font chữ rồi bạn ơi. tải về sửa máy tính tại nhà nhưng không đọc được

   
  Gửi ý kiến