Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ bài tập tiếng Anh 4 (mix Unit + IOE)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Phương
Ngày gửi: 16h:09' 10-02-2018
Dung lượng: 21.3 KB
Số lượt tải: 865
Số lượt thích: 0 người
REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES
1. What/ do/ you/ ,Mai/ can? ……………………………………………………………….…….……
2. I/ can/ but/ can’t/ dance/ I/ sing ……………………………………………………………….………….
3. Her/ is/ the/ birthday/ on/ June/ of/ third ………………………………………………………………….……….
4. is/ the/ fourth/ August/ of/ It ………………………………………………………….…………….….
5. She/ many/ has/ from/ gifts/ her/ parents ……………………………………………………………….….……….
6. Let’s/ the together/ play/ piano/  ……………………………………………………………….…….…….
7. you? Can/ on/ chair/ sit/the ……………………………………………………………..…………….
8. He/ a/ at/ Ha Noi/ is/ International/ pupil/ School………………………………………………………………………….
9. I / the/ guitar/ play/ can …………………………………………………………………..……….
10. Mai/ the/ Club/ Saturday/ on/ to/ Music/ goes………………………………………………………….……………….
11. can/ He/ song/ many/ Vietnamese/ sing  ………………………………………………………..………………….
FILL IN THE BLANKS:
1. I’m …………..…class 4C
2. My school is…………....Hoa Binh Road
3. ……….…is her school? It’s in Nguyen du Street
4. …………..…is the name of your school?
5. What…………....is he in? He’s in class 4D
6. Phong and his brother study in the…………….school
7. What’ the name…………..…..her school?
8. His school………………….small and beautifull
9. I……………….in class 4A
10. She studies………………Nguyen Du Primary School
REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES
1. Mai/ in/ I/ study/ same/ the/ school ………………………………………………………..………………….
2. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/? ………………………………………………………..………………….
3. school/ My/ in /Oxford/ is/ Street ………………………………………………………..………………….
4. His/ in/ Village/ school/ is/ Bat Trang ………………………………………………………..………………….
5. we/ is/ This/ go/ school/ way/ the ………………………………………………………..………………….
6. school/ My/ big/ is/ beautiful/ and ………………………………………………………..………………….
7. in/ What/ are/ class/ you/? ………………………………………………………..………………….
8. 4B/ she/ in/ is/ class ………………………………………………………..………………….
9. is/in/ a/ school/ It/ big/ Street/ Nguyen Du ………………………………………………………..………………….
10. at/ I/ Chu Hoa/ School/ study/Primary   ………………………………………………………..………………….
FILL IN THE BLANKS:
1. He has a………..…..of books
2. I like listening……………....music
3. What …………….you like doing?
4. Reading comic books is lots……………..fun
5. I like……………………..the piano
6. Flying a kite is my ……………...
7. Let’s make………………….…kite
8. She likes playing………………..…..a yo-yo
9. She…………………….like collecting stamps
10. I have ………………………..lot of stamps

 REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES
1. You /a/books/ lot/ have/ of …………………………………………………………………….
2. chess/She/ like/ doesn’t/ playing …………………………………………………………………….
3. He/ a/ with/ playing/ yo-yo/ likes …………………………………………………………………….
4. doing/ What/ you/ do/ like/? …………………………………………………………………….
5. his/ What/ hobby/ is/? …………………………………………………………………….
6. Taking/ is/ hobby/ photographs/ my …………………………………………………………………….
7. go/ Let’s/ Super Music/ to/ Club/ the …………………………………………………………………….
8. likes/ He/ so/ comic/ reading/ much/ books …………………………………………………………………….
9. She/ to/ listening/ doesn’t/ music/like  …………………………………………………………………….
10. like/ bike/ ,too/ I/ riding/ a …………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến