Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG1,2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thương
Ngày gửi: 10h:40' 01-10-2017
Dung lượng: 148.5 KB
Số lượt tải: 776
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: ............................................Lớp ........
ĐỀ 01
Cho: C= 12; O = 16; H = 1; N = 14; K = 39; Na = 23; Ag = 108
Câu 1. X là hợp chất hữu cơ ,đơn chức, mạch hở, tác dụng được với dd NaOH có khối lượng phân tử là 88 đvC. Khi cho 4,4g X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 4,1g chất rắn. X là chất nào?
A. Axit Butanoic B. Metyl Propionat C. Etyl Axetat D. Isopropyl Fomat
Câu 2. Cho sơ đồ sau: C4H10 ( X ( Y ( CH3COOC2H5; X, Y lần lượt là:
A. C2H4, C2H5OH B. C2H4, CH3COOH
C. CH4, CH3COOH D.CH3COOH, CH3COONa
Câu 3. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở đặc điểm nào?
A. Đặc trưng là phản ứng thuỷ phân. B. Độ tan trong nước.
C. Về thành phần nguyên tố. D. Về cấu trúc mạch phân tử.
Câu 4. Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 5. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với
A. kim loại Na B. AgNO3(hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 đun nóng
C. Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
Câu 6. Xà phòng hóa hoàn toàn 1 kg một loại chất béo gồm triolein và axit béo tự do có chỉ số axit là 7 cần 3,125 mol KOH. Khối lượng xà phòng thu được là
A. 1080,75g B. 1083 g C. 733 g D. 896,75g
Câu 7. Từ 180g glucozơ, bằng phương pháp lên men, thu được a g ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a g ancol etylic bằng phương pháp len men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là
A. 80% B. 90% C. 10% D. 20%
Câu 8. Chất C4H8O2 có số đồng phân este là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 9. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 10. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
A. 20,0 B. 30,0 C. 13,5 D. 15,0
Câu 11. Este X có CTCP C4H6O2, Biết khi thủy phân 0,1 mol X trong môi trường kiềm, sản phẩm thu được cho phản ứng tráng gương thì thu được 0,4 mol Ag . Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOCH= CH2 B. HCOOCH2- CH= CH2 C. HCOOCH=CH- CH3 D. CH3COOCH2CH3
Câu 12. Cho 5,18g este đơn chức no E tác dụng hết với dd NaOH ta thu được 5,74g muối natri. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là:
A CH3COOCH3 B.C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozo làm mất màu nước brom B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh
C.Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D.Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3
Câu 14. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây phân biệt được các dung dịch : Glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol?
A. Cu(OH)2/OH- B. dd AgNO3/NH3 C. dd Br2 D. Na
Câu 15. Đun nóng 0,1 mol X với lượng vừa đủ dd NaOH thu được 13,4g muối của axit hữu cơ đa chức B và 9,2g rượu đơn chức C. Cho rượu C bay hơi ở 1270C và 600 mmHg sẽ chiếm thể tích 8,32 lít. Công thức phân tử của
 
Gửi ý kiến