Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BỘ ĐỀ KIỂM TRA KỲ 2 TIẾNG ANH 10 CÓ KEYS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Yến
Ngày gửi: 16h:57' 10-04-2018
Dung lượng: 389.5 KB
Số lượt tải: 1930
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ ÔN TẬP HKII - TIẾNG ANH 10
NĂM HỌC 2010 - 2011
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
________ refers to the existence of different kinds of animals and plants which make a balanced environment.
A. biodiversity B. sample C. organism D. submarine
2. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành cuộc đối thoại sau:
-Tom: __________?
- Peter: I’m interested in seal.
A. Which animals in the forest do you like?
B. Which animals in the sea do you like?
C. Which animals in the mountain do you like?
D. Which animals in the desert do you like?
3. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
You are not right. If I ________ you, I ___________ that.
A. were/would not do B. was/would not do
C. had been/wouldn’t have done D. am/will not do
4. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
You don’t look very well. I think you _________ go to the doctor’s.
A. should B. can C. could D. must
5. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
This dress ________ especially for me by a French tailor.
A. is made B. has made C. made D. have been made
6. Choose the word which has the underlined part pronounced different from the others:
A. stopped B. talked C. watched D. wanted
7. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
He missed the train yesterday. If he ________ early, he _______ the train.
A. got up/wouldn’t miss B. had got up/wouldn’t have missed
C. gets up/won’t miss D. had got up/would have missed
8.Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
I prepare a big meal ______ Tom’s birthday party.
A. for celebrating B. celebrating C. to celebrate D. in order celebrate
9. Choose the word which has the underlined part pronounced different from the others:
A. arrives B. talks C. laughs D. stops
10. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành cuộc đối thoại sau:
-Tom: _________? - Peter: I like Van Cao.
A. What is your favorite band? B. What is your favorite singer?
B. What is your favorite music? D. What is your favorite musician?
11. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
Mary is ________ engineer, she works for _______ big company.
A. an/a B. a/a C. an/the D. Ø
12. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
These pictures were set ________ motion.
A. of B. on C. in D. at
13. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
______________ that he became famous.
A. It is not until B. It is not until 2008
C. It was not until that D. It was not until 2008
14. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu sau:
Hoa was _______ because of this film.
A. exciting B. excites C. excited D. excitedly
15. Choose the word which has stress different from the others
A. tournament B. passionate C. retirement D. victory
16. Chọn câu trả lời A, B, C hoặc D có nghĩa giống với từ được gạch dưới:
Scotland met Wales in the final at Twickenham.
A. at the end B. in the closing match C. in the last match D. in the decisive match
17. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc
 
Gửi ý kiến