Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bộ đề thi anh hk1 lop 6 (13 đề)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phụng
Ngày gửi: 21h:28' 06-12-2017
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 1730
Số lượt thích: 1 người (NGUYỄN MOON)
ĐỀ THI HK 1 ANH 6 ĐỀ 1
I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p)
 1-    A. bus              B. drugstore          C. museum               D. lunch
 2-    A. engineer      B. between            C. teeth                     D. greeting
 3-    A. read             B. teacher             C. eat                        D. breakfast
 4-    A. town            B. down                C. window                 D. shower
II. Circle the best words or phrases to complete the sentences (3ps)
5 - Hi, _______ name is Phong. I’m a student.
A. my                     B. his                    C. her                      D. our
6 - ________ do you live? I live on Tran Phu street.
A. What                 B. Where              C. Who                     D. How
7 - What is _____? It is a schoolbag.
A. these                 B. those                C. they                     D. this
8 - Every morning, Ba ______ up at six o’clock.
A. to get                 B. get                   C. gets                      D. is getting
9 - When do you have English? I have it ________ Monday and Thursday.
A. at                       B. on                    C. for                         D. in
10 - What time ____ you get up? I get up at five o’clock.
A. do                      B. does                C. is                           D. are
11 - Are there any flowers to the left of your house? _____________.
A. Yes, there are                                B. Yes, there is 
C. No, there isn’t                                D. Yes, they do
12 - I go to the __________ to send the letter.
A. supermarket                                  B. zoo 
C. post office                                     D. bank
13 - Which sentence is correct?
A. Do your brother watches TV in the evening? 
B. Is your brother watches TV in the evening?
C. Does your brother watches TV in the evening? 
D. Does your brother watch TV in the evening?
14 - Which sentence is correct?
A. There is a flower garden to the left of the house. 
B. There is a flowers garden to the left of the house.
C. There is a flower garden the left of the house. 
D. There is a flower gardens to the left of the house.
15 - “ It’s 9:45 now.” means: ________________.
A. It’s nine past forty- five.               B. It’s a quarter to ten
C. It’s forty- five nine                        D. It’s a quarter to nine.
16 - There/ big/ well/ front/ house/. (Chose the correct sentence)
         A. There is big well in front of the house. 
         B. There are big wells in front of the house.
         C. There is a big well in front of the house. 
         D. There are big well in front of the house.


III. Choose the words that are NOT correct. (0.5 p)
17 - Phuong lives in a apartment in town.                         A       B                  C    D
18 - Ba brush his teeth every morning                 A      B     C      D
IV. Read the passage and do the tasks below:
Nga is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium.
Nga`s father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the super market. Nga goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.
IV. Read the passage and do the tasks below:
Nga is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium. Nga`s father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the super market. Nga goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.
1. Decide whether these statements are True (T) or False (F) (1p)
__________          19 - There are four people in Nga`s family.
__________          20 - Nga`s father works in the factory.
__________          21 - Her mother works in the supermarket.
__________          22 - Classes start at seven and finish at twelve.
2. Answer the questions (2ps)
23 - How old is Nga ?
->................................................................................................................
24 - What does her father do?
->................................................................................................................
25 - Is their house next to a hospital?
->................................................................................................................
26 - What time do her classes finish?
->................................................................................................................
V. Match the questions in column A with the answers in column B. (1.5ps)
A
B
YOUR
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓