Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bộ đề thi thử tuyển sinh 10 Tỉnh Thanh Hóa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Việt Trinh
Ngày gửi: 06h:15' 18-05-2021
Dung lượng: 47.6 KB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ SỐ30KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Môn: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ tên thí sinh:……………………........... Số báo danh:………

PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
/I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A.needed B. eradicatedC.developed D. contributed
2. A.breatheB. threaten C. healthy D. earth
3.
A. builds
B. destroys
C. occurs
D. prevents

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.
A. waver
B. achieve
C. employ
D. conserve

5.
A. perseverance
B. application
C. agriculture
D. dedication

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
"Do you mind if I sit here?" - "I`d rather you (sit)...................... over there."
There (be) ………….. no rain here for 6 months.
He spoke to me as if he (be) ………… my father.
The film (begin) ......................at 7.30 or 8.00?
Don’t forget (lock) ………… the door before going to bed.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11. I was surprised at his………………… to give up. REFUSE
12. Children are by nature………………….. of danger. AWARE
13. She is always……………. towards her parents. RESPECT
14. The hospital has the best medical……………. and fast ambulances. EQUIP
15. You can relax in the comfortable………………….. of the hotel. SURROUND
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. I have bought ……..FM radio for my aunt, who lives in ……. countryside.
A. the/a B. a/the C.the /the D. Փ / an
17. He said he was afraid this article was .................. date..
A. over B. on C. behind D. out of
18. Those towns ________ you were looking at in Gaul are small.
A. who B. where C. which D. whom
/
19. She looks very beautiful today, ___? A. does she B. doesn`t she C. did she D. didn’t she
20. This hat is ____from the one I had.
A. different B. far C. apart D. away
21. I wish  I ……………. near my school.
A. would live B. lived C. had live D. lives
22. I try to do my homework ___________ the noise
A. because of B. although C. despite of D. in spite of
23. George had his papers______ at the police station.
A. take B. to take C. taking D. taken
24. Nga had difficulties in bringing the heavy box, and Mai, her friend, offered to help.
Mai : “Need a hand with your heavy box, Nga ?” -Nga : “.....................”
A. I don’t need B. Not at all C. That’s very kind of you D. No, thanks
25. The government hopes to _________ its plans for introducing cable TV.
A. turn out B. carry out C. carry on D. keep on
/

PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
which house house built for

The country is more beautiful than a town and pleasant to live in. Many people think so, and go to the country (26)______ the summer holidays though they cannot live there all the year round. Some have a cottage built in a village so that they can go there whenever they can find the time. English villagers are not all alike, but (27)______ some ways they are not very different from each other. Almost every village has a church, the round or square tower of (28)______ can be seen for many miles around. Surrounding the church is the churchyard, where people are buried.
The village green is a wide stretch of grass, and houses or cottages are (29)______ round it
 
Gửi ý kiến