Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BỘ ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp
Người gửi: Nguyễn Huy Châu (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 24-02-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 16011
Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Họ và tênLớp : 4
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. What _ _ _ _ do you have lunch ? At 11.00
2. What’s her _ _ _ ? She’s a teacher.
3. I wants some stamps. _ _ _’s go to the post office.
4. I _ _ _ _ chicken.
5. What time is _ _ ?
6. Mineral water is my favourite _ _ _ _.
7. Where are you _ _ _ _ ?
8. These _ _ _ notebooks.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . Do you like Maths ? Yes, I ……..
A. like. B. am. C . do D . is
2. I get at 6.30
A. go B. up C . on D . to
3. What do you do ………… English lessons ?
A. in B. on C. at D . during
4 . I like meat. It’s my favourite …………
A. drink B. milk C . food D . juice
5. I’m I’d like some rice.
A. hungry B. thirsty C . angry D . hurry
III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B : ( 3 điểm )
A
B

1.hungsy ,you,stanp,happi, when,can,prom
2.book, zou, tima,qlease, pen,chickan,clock
3.xwim, bike, jump,Englich, plai, mep 4.milk, want, banama, momkey,food, cendy
1
2…………………………………………………
3
4

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh . (1 điểm)
1. is / juice / my / orange / favourite / drink ……………………………………………….…
2. the /how / shorts / much / are ?

Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Họ và tênLớp : 4
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. I _ _ _ up at 6.00 am.
2. _ _ _ _ are you from?
3. I like meat. It’s _ _ favourite food.
4. I wants some books. _ _ _’s go to the bookshop.
5. What’s his _ _ _ ? He’s a worker.
6. Orange juice is _ _ favourite drink.
7. What _ _ _ _ is it ? It’s 8.00 o’clock.
8. These _ _ _ maps.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . What do you do …………… Maths lessons ?
A. in. B. on. C . during D . at
2. I like bread. It’s my favourite
A. drink B. food C . milk D . juice
3. Do you like English ? Yes, I
A. am B. do C. does D . is
4 . I’m I’d like some water.
A. hungry B. angry C . hungry D . thirsty
5. I go to school ……… 6.45 am.
A. in B. at C . on D .to
III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B : ( 3 điểm )
A
B

1.milk , you, fron, can, monkiy, when, plai 2.happi, like, zou, my, qlease, pen, chickan, 3.ride, cendy, bike, how,footboll, cinena, 4.dring, want, banama, damce, hungri,xwim
1………………………................……………
2
3
4


IV.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn
No_avatar

sao trong gạch chân từ sai viêt lại cho đúng có từ "Rike" ?? vậy học sinh viết lại là "ride", "rife", "ripe", "rise" hay "rice" ????

No_avatar

la sao

 

No_avatar

y cua pn la saoNgây thơNháy mắt

No_avatar

Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Họ và tênLớp : 4 
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. What
_ _ _ _do you have lunch ? At 11.00
2. What’s her _ _ _ ? She’s a teacher.
3. I wants some stamps. _ _ _’s go to the post office.
4. I
_ _ _ _chicken.
5. What time is
_ _?
6. Mineral water is my favourite
_ _ _ _ _
7. Where are you
_ _ _ _ ?
8. These _ _ _notebooks.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . Do you like Maths ? Yes, I ……..
A. like.                  B. am.              
    C. do                 D . is
2. I get ….at 6.30
A. go                   
 B. up                     C . on                 D . to
3. What do you do ………… English lessons ?
A. in                     B. on                     C. at           
D . during 
4 . I like meat. It’s my favourite …………
A. drink                B. milk                  
C . food          D . juice
5. I’m…….. I’d like some rice.
A. hungry            B. thirsty               C . angry        D . hurry
III. Gạch chân những từ sai và viết lại cho đúng: ( 3 điểm )1.hungsy ,you,stanp,happi, when,can,prom

……………………………………………………

2.book,papir, tima,qlease, pen,chickan,clock

……………………………………………………..
3.xwim, bike, jump,Englich, plai, mep

……………………………………………………..

4.milk, want,banama, momkey,food, cendy
………………………………………………………..


IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh . (1 điểm)
1. is / juice / my / orange / favourite / drink


2. the /how / shorts / much / are ? 

Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Họ và tênLớp : 4 
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. I
_ _ _up at 6.00 am.
2.
_ _ _ _ _ are you from? 
3. I like meat. It’s
_ _favourite food.
4. I wants some books.
_ _ t’s go to the bookshop.
5. What’s his
_ _ _? He’s a worker.
6. Orange juice is _ _ favourite drink.
7. What _ _ _ _ is it ? It’s 8.00 o’clock.
8. These _ _ _ maps.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . What do you do …………… Maths lessons ?
A. in. B. on. C . during D . at
2. I like bread. It’s my favourite 
A. drink B. food C . milk D . juice
3. Do you like English ? Yes, I 
A. am B. do C. does D . is 
4 . I’m I’d like some water.
A. hungry B. angry C . hungry D . thirsty
5. I go to school ……… 6.45 am.
A. in B. at C . on D .to

No_avatar

School ……..……………………                         The 4th text

Class :    4                                                            Time: 40’

 

I. Complete the sentences.

1. Where are the b_ _ rs?

2. I like that red bl_ _ se.

3. Do you like that _ _ ue shirt?

4. Let’s go to the po_ _ office.

5. What colour is your new _ _ess.

II. Fill in the blank.

1. I want a book. Let’t go ………………

2. What colour ………  shoes.

3. Why do we go to a food stall?

Because I am ……………..

4. How much ………… that book?

5. I like Monkey because………………

III. Select and circle the letter A, B or C

1. I love animals. Let’s go to the …………….

                    A. supermaket      B. Post office        C. Circus

2. ………… do you like tigers?

                    A. Why       B. Where    C. What

3. They ……….. climb and jump.

                    A. are                   B. Can        C. do

4. What ………… is it? It’s black.

                    A. animal    B. colour     C. Stamp.

5. I like flowers because they are ………….

                    A. cheep     B. expensive         C. beautiful.

IV. Compelete the sentences wits the words in the box.

Text Box: Books some a because stalll

 

 

My mother and I want to do some shopping. Fist, we go to the closhing ( 1) …….. my mother wants to beey (2)……. Blouse. Then, we go to the bookshop because I want some ( 3) .. fimally, we go to the food (4) ….. because we want to buy (5) ……food.


School ……..………………………………………...…  The 4th text

Class :    3                                                                     Time: 40’

 

I. Cricle the odd one out.

1. cloudy               sunny         rainy           weather

2. how                  many          what           where

3. Cats                  dogs            toys            birds

4. small                it                 big              large

5. a                       in                on               over

II. Cricle the correct answers.

1. How’s the weather today?

A. The douds are in the sky.

B. It’s cloudy.

C. There are three clouds.

2. How many toys are there in the room?

A. There are three.

B. They have three

C. They’are over three

3. Do you have pets

A. Yes i has a dog

B. yes, I have  a dog

C. Yes, I have two dog.

4. You have a dog. What about your sister?

A She have no pets

B. She has no pet

C. She has no pets.

5. Where are the robots?

A. They’re on the table.

B. It’s on the table.

C. They on the table.

II. Complete the sentences.

1. Ho _ is the _ eather _ _ day?

2. I _ is  _ _ iny

3. How m _ _y dogs _o you h _ ve?

4. She _ _s two cats

5. I ha_ _  n _ ro_ots.

IV. Read and complete the sentence.

Text Box: Pets toys beautiful has have

 

 

My name is Nga (1) I ………..two pets: a dog and a cat. My sister Lan (2) ……….. no pets. She has many (3) ………… She has nice dolls and five robots. My friend Nam has no toys. He has many (4) ………. He has  four birds and ten fish. They are (5)…………..

 


School ……..……………………………………..……            The 4th text

Class :    5                                                                     Time: 40’

 

I. Reorder the sentences to make a dialogue.

… You’re welcome.

... Excuse me. Where’s the supermarket?

… Because I want to buy some new clothes.

 ... Go straight a head. Then turn rigt . It’s on your left.

… Why do you want to go there?

II. Match the sentences.

1. How often do you play football?

 

- He’s a doctor

2. What does your father do?

- I have a cold

3. How many teachers were there?

- I’m going to the museum

4. Whats the matter?

- twice a week

5. What are you going tomorrow?

- There were a lot.

III. Select and tick the letter A, B, C or D

1. What is the weather like….. summer?

          A. at           B. on                     C. to                     D. in

2. Last summer holiday I ….. to Hanoi.

A. go                    B. going                C. went                 D. goes.

3. ……… he going to HoChiMinh city by bus?

A. Are                  B. Is            C. Does                D. What     

4. What did you do ….. the festival?

A. at           B. on                     C. in                     D. to

5. How …. is it from here to school.

A. near        B. left                             C. right                 D. far

IV. Read the passage and answer the questions.

     Hello I’m John. Im from America. There are  four seasons in my country. It’s the summer now, I have a holiday summer. I am going to visit Vietnam. The first I’m going to Ben Thanh market to buy some thing, then I’m going to Hanoi to visit my friends. Finally I’m going to Ha Long Bay for two days.

1. Is John from Vietnam?

………………………………………………………………………

2. How many seasons are there in John’s country.

………………………………………………………………………..

3. Is he going to visit Vietnam?

………………………………………………………………………….

4.Why is he going to Ben Thanh market?

………………………………………………………………………..

5. Where is he going finally?

 

…………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓