Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bộ đề thi và kiểm tra hóa học 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Đức Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:55' 03-07-2008
Dung lượng: 166.5 KB
Số lượt tải: 848
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)

PHÒNG GD_ĐT KRONG BUK
Trường THCS Phan Bội Châu KIỂM TRA TIẾT 10 NĂM HỌC 2007 -2008
Môn:Hóa học9
I_TRẮC NGHIỆM (3Đ)

(Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:)
Câu 1(1đ): Trong các cặp chất sau, cặp chất nào không tác dụng được với nhau:
1-CuO và H2O 3_CaO và H2O
2_MgO và HCl 4_CaO và SO3
Câu 2(2đ):Hãy khoanh tròn vào chữ Đ(nếu là đúng) hoặc S(nếu là sai) cho thích hợp sau:
A Axit làm quỳ tím hóa xanh. Đ S
B HCl , H2SO4 , HNO3 là những axit mạnh. Đ S
C Phản ứng giữa axit và bazo là phản ứng trung hòa. Đ S
D Kim loại Cu tác dụng được với dd axit Sunfuric loãng. Đ S

II_TỰ LUẬN(7Đ)

Câu 1(2đ) Có 3 lọ bị mất nhãn đựng các dd sau: H2SO4,HCl, và KNO3.Bằng phương
pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các dd trên.( Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có)
Câu 2(2đ) Viết phương trình hóa học giữa cặp các chất sau:

1-K2O + H2O ?

2-Fe2O3 + ? Fe2(SO4)3 + H2O

3-Al + ? AlCl3 + H2

4-SO3 + H2O ?

Câu 3:(3đ) Cho 1 ít bột Al vào 150ml dd H2SO4. Phản ứng xong thu được 8,96(l) khí
H2 (ở đktc).
a/ Viết phương trình phản ứng.
b/ Tính khối lượng Al tham gia phản ứng.
c/Tính nồng độ mol/lit của dd H2SO4 đã dùng.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HOÁ HỌC 9
I_TRẮC NGHIỆM:(3Đ)
Câu 1: (trả lời đúng 1đ) ý 1 đúng
Câu 2:(mỗi ý trả lời đúng 0,5đ)
A_S C_Đ
B_Đ D_S
II_TỰ LUẬN:(7Đ)
Câu 1:(2đ)(trình bày được phương pháp 1,5đ, viết đúng pthh 0,5đ)
+Dùng quỳ tím cho vào mỗi lọ.quỳ tím hoá đỏ là dd H2SO4,HCl
+Nhận ra được lọ KNO3 (không làm quỳ tím đổi màu)
+H2SO4và HCl phân biệt bằng cách nhỏ vài giọt BaCl2vào , lọ nào xuất hiện kết tủa trắng lọ đó đựng H2SO4
PTPƯ: H2SO4 + BaSO4 BaSO4 + 2HCl
Câu 2(2đ)(mỗi PTPƯ viết đúng 1đ)
1_K2O + H2O 2KOH
2_Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2
3_2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
4_SO3 + H2O H2SO4
Câu 3:
a/ PTPƯ: 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2
b/ 
Theo PTPƯ ta có: 
c/Theo PTPƯ ta có: 
PHÒNG GD_ĐT KRONG BUK KIỂM TRA TIẾT 20NĂM HỌC 2007 -2008
Trường THCS Phan Bội Châu Môn:Hóa học


A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4,5đ)
(Khoanh tròn những đáp án em cho là đúng nhất)
Câu1: Cho nhưng oxit sau CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Những chất đều tác dụng với nước là:
A.CO2, SO2, Na2O, CaO B. CO2, SO2, Na2O, CuO.
C. SO2, Na2O, CaO, CuO D. CaO, CuO, CO2, SO2.
Câu2: Khí lưu huỳnh đioxit tạo từ những cặp chất nào sau đây?
A. K2SO3 và H2SO4 B. Na2SO3 và NaCl
C. Na2SO4 và CuCl2 D. K2SO4 và HCl
Câu3: Để phân biệt hai dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl. Người ta dùng dung dịch nào sau đây?
A. BaCl2 B. NaOH
C. HCl D. Phenolphtalein.
Câu4: Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu(o) nếu không:


NaOH
HCl
BaCl2

CuSO4
H2SO4

Câu5: Cho 2.7g Nhôm vào dung dịch axit clohiđric dư. Thể tích khí hiđrô thoát ra (đktc) là:
A. 3.36l B. 2.24l
C. 6.72l D. 4.48l
Câu6: Cho phân bón hoá học sau: Phân amoni nitrat (NH4NO3) Phần trăm về khối lượng Nitơ có trong phân bón này là:
A. 35% B. 34%
C. 36% D. 37%

B. PHẦN TỰ LUẬN:(5.5đ)

Câu1: Hoàn thành chuổi phản ứng hoá học sau:(2.5đ)

CaO (2) Ca(OH)2 (3) CaCO3 (4) CaO (5) CaCl2
(1)

Câu2: Cho 16g Fe2O3 tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1 M.(3đ). Bi ết khối lượng riêng H2SO4 l à 1.4g/1ml.
A) Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.
B) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.
C) Xác định nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng.


Đáp án:
I/ Trắc nghiệm: Câu1,2,3,5,6 đáp án đúng câu A( mổi câu đúng 0,75đ)
Câu4: (0,75đ)

NaOH
HCl
BaCl2

CuSO4
x
o
x

H2SO4
x
o
x


II/ T ự luận:
Câu 1: Đúng mổi câu 0,5 đ
1) Ca O + H2OCa(OH)2
2) Ca(OH)2 + CO2 CaCO3
3) Ca(OH)2 Ca O + H2O
4) CaO + HCl CaCl2 + H2O
5) CaO + CO2 CaCO3
C âu2: Fe2O3 + 3H2SO4Fe2(SO4)3 + 3H2O(1 đ)
b) = m = 0,1. 400 = 40g(1 đ)
c) Dành cho HS khá giỏi: 


Trường THCS Phan Bội Châu KIỂM TRA 1 TIẾT (49)
Họ và tên:……………………… Môn:
Lớp: 9… Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điêm)
(Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.)
Câu 1. Khí clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo sản phẩm là muối?
A. Fe, KOH, H2O C. Cu, Al , H2O
B. KOH, Fe, Al D. H2, Ca(OH)2, Mg
Câu 2. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều tạo sản phẩm có
đơn chất kim loại ?
A. Fe, CuO, O2 C. PbO, ZnO, Fe2O3
B. Ca, Fe2O3, CuO D. H2, CuO, PbO
Câu 3. Cặp chất nào sau đây tồn tại được trong cùng một dung dịch?
A. K2CO3 và HCl C. NaNO3 và KHCO3
B. K2CO3 và Ca(OH)2 D. KHCO3 và NaOH
Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brom?
A. CH4, C2H6 C. CH4, C2H2
B. C2H4, C2H2 D. C2H6, C2H2
Câu 5. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí etien (đktc) là?
A. 6.72 l B. 20,16 l C. 4,48 l D. 11,2 l
Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim?
A. F, O, N, C B. C, N, O, F C. Cl, Si, P, S D. F, Cl, Br, I
Câu 7. Hãy chữ Đ nếu em cho là đúng; chữ S nếu cho là sai trong các câu sau?
( a) Số thứ tự của chu kì bằng số electron ngoài cùng.
( b) Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron
( c) Số hiệu nguyên tử còn gọi số thứ tự trong bảng HTTH.
( d) Số thứ tự bằng số electron trong nguyên tử.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 8. (2,5 điểm)

(2) FeS
Câu 9. (3, 5 điểm)
Cho 1 lít hỗn hợp khí metan và etilen lội qua dung dịch nước brom dư sau khi phản ứng xong thấy brom lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g.
Viết PTPƯ ?(1điểm)
Xác định phần trăm về thể tích các khí ở ban đầu (các khí đo đktc)?(2,5 điểm)
(C= 12, H= 1, Br=80 )
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Trắc nghiệm:
Đúng mổi câu 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
C
C
B
B
B

Đúng mổi câu 0,25 điểm
Câu
7a
7b
7c
7d

Đáp án
S
Tự luận:
Câu 8. Đúng mổi phương trình 0,5 điểm
S + H2 H2S
S + Fe FeS
S + O2 SO2
2SO2 + O2 2SO3
SO3 + H2O H2SO4
Câu 9.
CH2=CH2 + Br2 CH2Br=CH2Br (1 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
%C2H4 = (0.5 điểm)
% CH4 = (100-78,4)%= 21,6 %(0.5 điểm)


Trường THCS Phan Bội Châu KIỂM TRA 1 TIẾT (2)
Họ và tên:……………………… Môn:
Lớp: 9… Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điêm)
(Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.)
Câu 1. Khí clo không phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Fe, KOH, H2SO4 C. Cu, Al , H2O
B. KOH, Fe, Al D. H2, Ca(OH)2, Mg
Câu 2. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều tạo sản phẩm có
đơn chất kim loại ?
A. H2, CuO, PbO C. Ca, Fe2O3, CuO
B. PbO, ZnO, Fe2O3 D. Fe, CuO, O2
Câu 3. Cặp chất nào sau đây tồn tại được trong cùng một dung dịch?
A. K2CO3 và HCl C. KHCO3 và NaOH
B. K2CO3 và Ca(OH)2 D. NaNO3 và KHCO3
Câu 4. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brom?
A. C2H4, C2H2 C. CH4, C2H2
B. CH4, C2H6 D. C2H6, C2H2
Câu 5. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí etien (đktc) là?
A. 6.72 l B. 20,16 l C. 4,48 l D. 10,08 l
Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim?
A. C, N, O, F B. F, O, N, C C. F, Cl, Br, I D. Cl, Si, P, S
Câu 7. Hãy chữ Đ nếu em cho là đúng; chữ S nếu cho là sai trong các câu sau?
( a) Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron
( b) Số thứ tự của chu kì bằng số electron ngoài cùng.
( c) Số thứ tự bằng số electron trong nguyên tử.
( d) Số hiệu nguyên tử còn gọi số thứ tự trong bảng HTTH.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 8. (2,5 điểm)

(2) FeS
Câu 9. (3, 5 điểm)
Cho 1 lít hỗn hợp khí metan và etilen lội qua dung dịch nước brom dư sau khi phản ứng xong thấy brom lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g.
Viết PTPƯ ?(1điểm)
Xác định phần trăm về thể tích các khí ở ban đầu (các khí đo đktc)?(2,5 điểm)
(C= 12, H= 1, Br=80 )

PHÒNG GD& ĐT KRÔNG BUK KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2007 - 2008
THCS PHAN BỘI CHÂU Môn : Hóa Học 9
Thời gian làm bài : 45 Phút

I. Trắc nghiện khách quan (4,0 điểm)
(Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.)
Câu 1. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dd HCl?
A . NaOH, Al, Zn. B . Fe(OH)2, Cu, Mg.
C . Ca, Ag, K2SO3. D . Mg, Au,NaOH
Câu 2. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dd NaOH dư tạo sản phẩm chỉ là dd không màu?
A . SO2, HCl, Al. B . SO2, CuCl2 , HCl.
C . H2SO4, CO2, FeCl2. D . ZnSO4, FeCl3, SO2.
Câu 3.Cho 11.2g bột sắt vào dd HCl dư, thể tích khí hiđrô thoát ra (ở đktc) là?
A . 4.48 B . 33.6l
C . 44.8l D . 11.2l
Câu 4. Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?
A . Cho dd NaOH vào dd CuSO4. B . Cho Zn vào dd AgNO3.
C . Cho dd KOH vào dd FeCl3. D . Cho Al vào dd H Cl.
Câu 5. Dãy các kim loại nào dược sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần từ trái sang phải?
A. Fe, Zn, Al,Na,K B. Fe, Al, K, Zn, Na
C. K, Al, Zn, Na, Fe D. Al, Zn, Fe, Na, K
Câu 6 . Cặp chất nào sau đây phản ứng nhau tạo thành khí clo?
A . HCl và MnO2 B . HCl và CuSO4
C . NaCl và MnO2 D . NaCl và H2SO4
Câu 7. Dùng dd nào sau đây để làm sạch Ag có lẫn Al, Fe, Cu ở dạng bột?
A. AgNO3 B. FeCl3
C. CuSO4 D. H2SO4 loãng
Câu 8. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối và nước?
A. Magie oxit và axit sunfuric B. Magie và axit sunfuric
C. Magie nitrat và natri hiđroxit D. Magie clorua và natri hiđroxit.
II. Tự luận (6, 0 điểm)
Câu 9.
1) Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến đổi hoá học theo sơ đồ sau:(2.5điểm)
Fe2O3 Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 FeCl3
2) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi: (1,5 điểm)
a) Điện phân Al2O3 nóng chảy trong bể điện phân.;
b) Khí CO khử Fe2O3 trong lò cao.
c) Sản xuất khí clo trong công nghiệp.
Câu10. Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với
 
Gửi ý kiến